GASK: Výstavní plán 2016 a další projekty

GASK již tradičně pořádá na začátku roku tiskovou konferenci, na které představí výstavní plán na celý rok 2016, doprovodné programy a letos nově i Kulturní léto v GASK. Mezi největší výstavní projekty letošního roku patří „Mezi začátky a konci II“ Pavla Brázdy, „XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění“ a „Ty děti si pořád hrají“, dětská tematika v díle bratří Čapků.

 

Výstava Pavla Brázdy „Mezi začátky a konci II“ byla slavnostně zahájena v sobotu 27. února a již zde bylo patrné, že o výstavu bude velký zájem. Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sdělení o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Autorova výstava v GASK se koná u příležitosti jeho 90. narozenin. Představuje stručné ohlédnutí za jeho životním dílem i nejnovější práce, které jsou realizovány jako digitální tisk na plátně. Výstava potrvá až do 12. června a v jejím průběhu jsou plánovány komentované prohlídky s autorem a křest katalogu.

Další výstavou, kterou je možné navštívit již v těchto dnech, je „Ze světla ke světlu“ Dalibora Smutného. Smutný (*1964) je znám především svými nezaměnitelnými přízračnými portréty květin provedenými dnes již málo používanou grafickou technikou mezzotinty. Oproti téměř výhradně monochromnímu projevu v autorově grafice najdeme v jeho malbě pastelovou barevnost. Autorova výstava v rámci programu „Přesahy grafiky“ předkládá podnětný dialog mezi jeho grafikou a malbou, rozkrývá tak jejich odlišné vlastnosti i vzájemné vazby. O kvalitách Dalibora Smutného vypovídá i udělení prestižní ceny Vladimíra Boudníka za celoživotní přínos grafice v rámci soutěže Grafika roku 2015. Výstava v GASK trvá až do 1. května. Ze sbírek GASK představujeme dílo Aleny Kučerové (*1935), členky skupiny UB 12, která od šedesátých let pracuje svébytnou a ojedinělou technologií perforace. Od abstraktních prací přešla k figurálním a krajinným motivům, které jsou poetizací reality lidského života.

Další výstavy budou zahájeny v sobotu 19. března. GASK představí Igora Grimmicha a jeho „Image“, Elišku Lhotskou se šperky „The Future is now“, videoinstalace „Těšení“ Erika Sikory a plátna Jaroslava Valečky s „Krajinami vnitřními a krajinami vnějšími“.

V květnu zaplaví prostor Přesahy grafiky Jakub Špaňhel a jeho „Kytky, města, motýli“. Ukázka autorovy grafické tvorby představí výběr prací z let 2000–2016 doplněná několika obrazy, které vznik vystavených grafik iniciovaly. Autorskou dvojici konceptuálních fotografů Lukáše Jasanského a Martina Poláka představí GASK „Na bílém papíře“ v prostoru Blackbox v rámci cyklu Práce na papíře ze sbírek GASK.

Slavnostní zahájení výstavy z cyklu XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění připadlo na 25. června. Projekt představí nejvýznamnější slovenské výtvarné umělce skrze slovenské, české a zahraniční teoretiky, kritiky a historiky výtvarného umění, kteří se věnují jejich tvorbě. Jedná se o reprezentativní souhrnnou výstavu pořádanou u příležitosti slovenského předsednictví Evropské unii. Výstava potrvá do 2. října.

Expozice představující tvorbu Vladimíra Jiránka jistě zaujme především děti. Setkají se v galerii s oblíbenými postavami z populárních příběhů České televize „Pat a Mat“ a „Králíci z klobouku“ a mnoha dalších kreslených příběhů. Výstava bude z velké části interaktivní, animované postavičky potěší nejmenší diváky v životní velikosti. Děti zde také odhalí zákulisí přípravy animovaných filmů.

„Ty děti si pořád hrají“ je připravovaný výstavní projekt zaměřený na zásadní přínos bratří Čapků k rozvoji dětské literatury v období první republiky a zároveň poukazuje na význam inspirace dětským světem v jejich díle. Je zde patrné zaměření na děti a mládež a snahu přiblížit dílo obou bratří odlehčenou, hravou formou. Podstatnou součástí výstavy bude rozsáhlý interaktivní prostor, koncipovaný společně s lektorským oddělením GASK. Návštěvníci různých věkových kategorií, od mateřské školy po středoškoláky, zde budou mít příležitost k bližšímu proniknutí do poetiky bratří Čapků a k rozvíjení čapkovských impulsů. Poslouží k tomu speciální komentované prohlídky a přednášky či výtvarné a literární dílny a herny. GASK disponuje k těmto účelům nově upravenými prostory. Výstavu bude provázet nejen standardní výstavní katalog, ale i interaktivní publikace určená dětem od 8 let, zaměřená na bližší seznámení se životem a tvorbou bratří Čapků. Výstava proběhne od 16. října 2016 do 12. března 2017.

Pro návštěvníky je stále atraktivní stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem. V netradičním pojetí vedoucího kurátora Richarda Druryho představuje více než dvě stě uměleckých děl. Téměř všechna pocházejí ze sbírek GASK, návštěvník zde ovšem najde i několik zápůjček přímo od autorů nebo ze soukromých sbírek. A čím je koncepce nové stálé expozice tak jedinečná? Především tím, že nevyžaduje podrobné znalosti moderního a současného umění. Je totiž založena na pocitovém vnímání děl v souvislosti s tím, jakou myšlenku či emoci vyjadřují. Koncept výstavy ocenili i porotci soutěže Gloria musaealis a stálá expozice GASK tak v loňském roce získala 1. místo v kategorii Muzejní výstava roku.

GASK připravuje také řadu doprovodných programů. Novinkou bude cyklus přednášek a panelových diskusí o českém baroku. Cyklus „Moderna zvaná baroko“ nabídne pohled na fenomén baroka z různých úhlů, počínaje jeho duchovním odkazem, přes umělecký a historický přínos, až po vliv na současné výtvarné umění. První panelová diskuse proběhne v sobotu 7. května od 16 hodin.

Lektorské centrum GASK se i nadále věnuje tvořivým dílnám pro malé umělce od 6 do 13 let, ve kterých se hravou formou seznamují s uměleckými díly a výtvarnými technikami. Oproti tomu mezigenerační programy zapojí do výtvarných aktivit i rodiče, případně prarodiče. Celá rodina se tak může vzájemně obohacovat vlastními pohledy na zadané téma. Velká část činnosti Lektorského centra je věnována programům pro školy. Tyto programy, komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny mají za cíl zprostředkovat přístupnou formou umění 20. a 21. století a otevřít možnost neformálního vzdělávání a aktivního trávení volného času v galerii. Ze široké nabídky mohou vybírat mateřské, základní ale i střední školy. Vernisáží výstavy 20. května v 18 hodin vyvrcholí již třetí ročník výměnného, výstavního projektu pro školy se zázemím ke grafické tvorbě – GASK PRINT EXCHANGE. Vernisáž bude součástí Muzejní noci v Kutné Hoře. Od října bude v jezuitské koleji probíhat promítání s podtitulem Severský filmový podzim a na promítání budou k diskusi přizváni odborníci na severskou kinematografii.

Cílem galerie je i rozvoj sbírek pomocí akvizic. V loňském roce se podařilo toto naplnit prostřednictvím darů od vystavujících umělců. Sbírky GASK tak obohatila bronzová plastika „Vzestup“ a triptych na fotoplátně „Povznesení“ obě díla od Jiřího Sozanského. Lumír Hladík věnoval galerii plastiku „Ach Bratře“. Fond galerijní knihovny obohatila kniha věnovaná Ing. Ivanem Fürstem. Jedná se o knihu Ignáce z Loyoly „Exercitia spiritualita“.

Novinkou pro návštěvníky areálu jezuitské koleje a přilehlých zahrad bude Kulturní léto v GASK. Od července do září budou na vodním pódiu v zahradách probíhat hudební produkce pro všechny věkové kategorie a divadelní představení pro děti. Pro děti je při těchto akcích zajištěn program – malování na obličej, modelace balónků a jako atrakce vyroste na nádvoří skákací hrad. Programy budou probíhat vždy v neděli od 17 do 19 hodin, vstup je zdarma. Součástí kulturního léta v GASK budou také hudební a divadelní produkce pořádané ve spolupráci s agenturou Croce. Již 28. května rozezní nádvoří jezuitské koleje symfonická báseň „Má vlast“. V srpnu bude následovat Shakespeare a „Mnoho povyku pro nic“ a vzápětí opera „La traviata“. Ve spolupráci se Středočeským krajem připravuje GASK koncertní program „Vivaldiano“ a koncert Miro Žbirky. Tímto koncertem oblíbeného zpěváka vyvrcholí 28. září Kulturní léto v GASK. Celý projekt zaštiťuje hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a finančně podporuje Středočeský kraj.

Plánované investice Středočeského Kraje na rok 2016 se týkají výstavby veřejných toalet v zahradách jezuitské koleje situovaných do tělesa „bastionu“ (část opevnění mimo hradbu) a zprůchodnění a propojení náměstí Národního odboje se zahradami jezuitské koleje. Na obě investice Středočeský kraj uvolnil cca 15 mil. korun.

I v letošním roce připravují organizátoři Královského stříbření Kutné Hory část produkce v prostorách zahrad a jezuitské koleje. Jubilejní XXV. ročník se koná o víkendu 25.–26. června a je součástí celostátních oslav 700. výročí narození Karla IV. GASK v době Stříbření vystaví vzácnou Kutnohorskou iluminaci, která bude s ohledem na její ochranu vystavena v tomto roce pouze dvakrát. Další ojedinělou příležitostí shlédnout tuto památku středověké knižní malby z 15. století budou mít zájemci až 28. října na Den Středočeského kraje, který je zároveň státním svátkem a Dnem vzniku samostatného Československa.

GASK je již dlouhodobě spoluorganizátorem nebo partnerem řady zajímavých projektů. Ve spolupráci s Českými centry a knihovnou Kutná Hora to bude v květnu Noc literatury, v listopadu se stane součástí největšího vědeckého festivalu v České republice – „Týden vědy a techniky“. Galerie se také plánuje zapojit do již 20. ročníku konference „Forum 2000“.

V areálu jezuitské koleje proběhnou i letos oblíbené akce „Velikonoce v GASK“, „Svatomartinské slavnosti“ a „Vánoce v GASK“.

Výstavy a další projekty vznikají za podpory Středočeského kraje, města Kutná Hora, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Záštitu nad významnými projekty převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.GASK – Galerie Středočeského kraje děkuje Českému centru Praha za zapůjčení prostoru pro pořádání tiskové konference a za pomoc s její přípravou. Tiskovou zprávu naleznete také na našich webových stránkách www.gask.cz.

Kontakt pro novináře:


Bc. Petra Bartušková Mob: +420 725 607 396 Email: bartuskova@gask.cz