21. zasedání Rady města Kutná Hora 11. září 2013

Program 21. zasedání Rady města byl doplněn o prezentaci, kterou přednesl Ing. arch Krejčík. Představil projekt Městské knihovny, která bude umístěna v bývalé základní škole Na Náměti. Celou prezentaci mohou občané zhlédnout na veřejném zasedání ZM dne 2. října od 16.00 hodin. ……………………………………………………………………………………………………………………….

● Ekonomický odbor předložil návrh na prodej časti pozemku v k.ú. Sedlec o rozloze 23 m2 pod stavbou garáže. Jedná o pozemek, který leží v blízkosti hlavního nádraží a kde do budoucna plánuje město získat ucelené území, které pak využije jako parkovací plochu. Členové rady doporučili ZM nesouhlasit s tímto prodejem. (V současné době je situace na hl. nádraží v souvislosti s parkováním zcela nevyhovující, město je dál v kontaktu a vede jednání s ČD o odprodeji části pozemku. Pozemek před klubem Planet zatím nemůže být označen jako parkoviště, protože se počítá s jeho využitím při rekonstrukci malínského mostu.

● Odbor správy majetku přednesl materiály, které obsahovaly návrhy na vyhlášení výběrových řízení na byty v ulicích Ortenova, Puškinská a Vojtěšská. Jde o celkem čtyři byty, z nichž dva jsou v režimu byt sociální potřebnosti, další dva pak v režimu byt startovací.  Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 16. října. Dále členové rady schválili ke dni 12. 9. 2013  ceník za využití sportoviště – ledové plochy a inline plochy – pro novou sezónu. Stávající ceník byl obohacen o dvě položky v zimním provozu a to bruslení rodičů s dětmi a zápasy amatérské hokejové ligy.  Souhlas byl vysloven s vyhlášením výběrového řízení o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti v ul. Tylova č. p. 388 – dlouhodobě zde byl obchod s ovocem a zeleninou. Ukončení přihlášek do výběrového řízení  je 30. 10. 2013. Na vědomí vzali členové zápis z jednání bytové komise. Odsouhlaseno bylo vyvěšení záměru o výpůjčce tří místností v přízemí hlavní budovy v bývalém pivovaru za účelem vytvoření alternativního kulturního centra. Rovněž souhlas byl vysloven se záměrem no výpůjčku stavby kabin TJ Viktoria Sedlec do roku 2028. TJ projevila zájem požádat Fotbalovou asociaci ČR o dotaci na rekonstrukci kabin, které jsou ve vlastnictví měst a podmínkou, aby byla dotace poskytnuta, je předložení smlouvy o výpůjčce na minimálně deset let.  V závěru projednávání materiálů tohoto odboru byl schválen Tržní řád, který předložila vypracoval živnostenský úřad. Základním impulsem pro vydání tržního řádu byl požadavek členů rady města na zákaz podomního prodeje na celém území města Kutná Hora. Tím se vyšlo vstříc požadavkům některých občanů, kteří se zcela zákonitě cítí být tímto způsobem prodeje obtěžováni. Jde o to aby především důvěřiví důchodci byli ochráněni před nekalými praktikami rádoby obchodníků.

● Odbor investic – v úvodu jednání byla přednesena výš zmíněná prezentace budoucí nové Městské knihovny. Odhad na realizaci činí podle autora projektu cca 80 mil. korun. Schváleno bylo  zadání vypracovat projekt na rekonstrukci jezu u Wagenknechtova mlýna a  na rekonstrukci Pacákových sadů.  J. Janál seznámil členy rady s tím, že Spolkový dům , konkrétně jeho rekonstrukce, obdržel cenu poroty na celostátní soutěži ,,Stavba roku“.

Celé znění najdete najdete na webových stránkách www.mu.kutnahora.cz.

Dana Vepřková, místostarostka

.