23. Zasedání rady města Kutná Hora 9. října 2013

Radní se na svém zasedání věnovali, kromě jiného, složité a problematické situaci na sídlišti v okolí pracoviště Oblastní charity v ulici Trebišovská. Zasedání navštívil zástupce velitele MP Václav Mareček,  byl upozorněn členy rady na  zhoršující se situaci mezi nepřizpůsobivými občany. ………………………………………………………………………….

 

● Jednání rady města navštívili panové Michal Králik, Zdeněk Jirásek a  Robert Otruba, aby členům rady vylíčili složitou a problematickou situaci na sídlišti v okolí pracoviště Oblastní charity v ulici Trebišovská. M. Králik sám bydlí v v domě, který s tím objektem přímo sousedí. Každodenně tak vidí, že se situace v poslední době v této lokalitě zhoršila, hlavně v uplynulém období letních měsíců, kdy  bezdomovci a nepřizpůsobiví občané  pobývali často venku. Obyvatelé domu se bojí o svůj majetek, jsou obtěžováni hlukem a pachy.  Ředitel Oblastní charity Otruba krátce objasnil systém práce s touto skupinou lidí, seznámil s pravidly, která musí každý, kdo chce využít služeb tohoto zařízení, dodržovat. Také upozornil na to, že tuto situaci ještě zhoršila amnestie v lednu tohoto roku. Bylo konstatováno, že tento problém je problémem celorepublikovým, větší dohled nad touto lokalitou přislíbil velitel městské policie Vojtěch Smetáček. Všichni přítomní se shodli na tom, že je nutné vzniklou situaci řešit a dohodli se, že další setkání uskuteční za dva až tři měsíce, kdy vyhodnotí, zda došlo ke změně.

Další návštěvou byl pan Václav Mareček, zástupce velitele MP. Ten byl upozorněn členy rady na  zhoršující se situaci mezi nepřizpůsobivými občany, dále s ním byly prohovořeny některé podněty a stížnosti občanů, kteří kritizovali přístup a chování některých strážníků. V této souvislosti požádal V.  Smetáček, aby občané byli konkrétní a vzniklou situaci bezprostředně oznámili veliteli MP.   V. Mareček  požádal o navýšení počtu strážníků pro příští rok – v současné době chybí dva a toto je řešeno přesčasy, dále požádal o rozšíření kamerového systému ve městě.

● Ekonomický odbor předložil sdělení  o prodeji pozemků v k.ú. Kutné Hory. Souhlas byl vysloven s vyhlášením výběrového řízení na prodej budovy čp. 1 v ulici Čáslavská – bývalý cukrovar.  Radní se shodli na vyvolávací ceně této nemovitosti a to 5.000.000,- Kč. V další časti jednání pak bylo schváleno několik věcných břemen.

● Odbor správy majetku připravil výběrová řízení na pronájmy bytů v ul. Benešova a na Václavském nám. Souhlas by vysloven s uzavřením dohody v souvislosti se zřízením regionální filmové kanceláře v rámci Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o., schválen byl záměr na pronájem dvou kanceláří v ul. Šultysova. Na vědomí vzali členové rady zápisy z jednání komise sportovní, bytové a dopravní a památkové péče.

● Různé: v tomto bodu bylo konstatováno, že příprava rozpočtu pro rok 2014 postupuje přesně podle stanoveného harmonogramu. Rozpočet bude v nejbližší době projednáván a připomínkována na pracovním ZM dne 23. 10. 2013. Na tomto zasedání bude také opět projednáváno investorství města v ul. Jasmínová a Nad Lesem. Zástupci obyvatel těchto lokalit budou jednání přítomni. Konstatováno bylo, že stále ještě neproběhl převod stadionu Olympia na město, zatím nedošlo k podpisu ze stran ministerstva financí a ministerstva vnitra.

Dana Vepřková, místostarostka

Celý zápis z tohoto jednání najdete na: www.mu.kutnahora.cz

 

.