Pozvánka: Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva se uskuteční 20. května

Čtvrté zasedání Zastupitelstva města v roce 2014 se bude konat v úterý 20. května 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, změny členství v osadním výboru Žižkov – Vrchlice či rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora.

.  

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V. Materiály kanceláře tajemníka:

1/01  Změny členství osadního výboru Žižkov – Vrchlice

1/02  Ustanovení prac. skupiny k přípravě oslav

1/03  Závěrečný účet DSO Mikroregion Kutnohorsko

1/04  Závěrečný účet DSO Česká inspirace

1/05  Závěrečný účet DSO České dědictví UNESCO

Materiály ekonomického odboru:

2/01  Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.3.2014

2/02  Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9

2/03  Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/04  Obnovení kontokorentního úvěru

2/05  Zápis finančního výboru

2/11  Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Krajbych)

2/12  Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (p. Veber)

2/13  Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Reimannová)

2/14  Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man.Tichých)

2/15  Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Pohlová)

2/16  Prodej části pozemku k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka

2/17  Vyhlášení VŘ na prodej nemovitostí v KH(Benešova ul.čp. 368)

2/18  Odkup pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Ing.Holík)

2/19  Odkup části pozemku v k.ú. Kutná Hora (komunikace Nad Lesem)

2/20  Zřízení předkup.práva – rybník Pohan s  pozemky (p. Vágner)

2/21  Směna části pozemků v Malíně (pí Dvořáková, pí Bouřilová)

2/22  Prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě trafostanice v KH

2/23  Prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku v k.ú. Sedlec

2/24  Zřízení věc.břemene ve prospěch Města KH (křižovatka Karlov)

Materiály odboru správy majetku:

3/01  Uzavření dohody o splácení dluhu – pí Slepičková

3/02  Odstoupení od Sml. o budoucí kupní sml. k bytu ul. Benešova 647

3/03  Vyhodnocení VŘ č. SN 10/14 – prodej bytu 16 v čp. 221, ul. Vítězná

3/04  Vyhodnocení VŘ č. SN 09/14 – prodej bytu 14 v čp. 221, ul. Vítězná

3/05  Plnění termínů usnesení

3/06  Dohoda o splácení dluhu – pí Davidová

3/07  Nájemní smlouva – Taner Invest s.r.o.

3/50  Změna definiční čáry – ul. Barborská čp. 27

3/51 Vybudování rampy pro imobilní osoby – před Masarykova 598

3/95  Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 4/14

3/96  Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 5/14

Materiál odboru památkové péče a školství:

4/01  Rozpočtové opatření OPPŠ č. 3 (registrovaní žáci)

Materiály odboru rozvoje a územního plánování:

5/01  Pořízení změny č.48 Územního plánu města KH

Materiály interního auditu:

8/01  Zápis č. 3/14 z jednání Kontrolního výboru ZM KH

8/02  Zápis o kontrole plnění usnesení RM a ZM

Odložené materiály

2/16  Prodej domu č.p. 42 v Kutné Hoře formou VŘ

VI. Různé

VII. Závěr

 

.