V prosinci schválili zastupitelé rozpočet na rok 2014

V úterý 17. prosince 2013 schválilo Zastupitelstvo města rozpočet Města Kutná Hora pro rok 2014. Rozpočet, který na straně příjmů dosáhl hodnoty 359,5 mil. Kč a na straně výdajů 381,1 mil. Kč, je schodkový. Schodek ve výši 21,8 mil. Kč je kryt zapojením zůstatku z minulého roku ve výši 27,8 mil. Kč a úvěrem na mimosoudní vyrovnání v kauze Nemocnice Kutná Hora ve výši 16 mil.

Dobré východisko
Před schválením rozpočtu na rok 2014 si navrhovatelé mohli podle průběhu celého roku dovolit zcela zodpovědně predikci kladného zůstatku na účtech Města ve výši 27,8 mil. Kč a zapojit tyto finanční prostředky do příjmů roku 2014. Že byl tento odborný odhad proveden opravdu zodpovědně a s dostatečnou rezervou, potvrdil skutečný zůstatek na účtech k 31. 12. 2013. Oproti plánovaným 27,8 mil. Kč byla skutečnost 34 mil Kč. Schválený rozpočet roku 2014 bude tedy podle reálného výsledku přebytkového hospodaření minulého roku posílen ještě o dalších 6,2 mil. Kč. Je to velmi dobré východisko.

Objem úvěrů se snížil
V r. 2014 Kč použije Město 22,1 mil. Kč na splátky střednědobých a dlouhodobých úvěrů. V roce minulém to bylo 27,8 mil. Celkový objem úvěrů se dlouhodobě pohybuje kolem 100 mil. Kč. Konkrétně na počátku roku 2014 je to 100,3 mil. Kč, na počátku minulého roku to bylo 104,5 mil. Kč.  Při celkovém objemu rozpočtu 360 mil. Kč a ročním objemu investic 59 mil. je to přijatelná zátěž, neboť v případě zcela nepředvídatelných změn by omezení investic po dobu dvou let umožnilo splacení všech úvěrů.  Rok 2014 je v úvěrové oblasti pro Kutnou Horu něčím novým. Poprvé po mnoha letech se Město nebude ucházet o investiční úvěr, přičemž plánovaný objem investic v částce 59,3 mil. Kč se meziročně zvýšil o devět miliónů! Proč tomu tak je? Opět lze připomenout dobré výsledky hospodaření minulého roku a jejich vliv na rozpočet 2014. Jeden nový úvěr v maximální výši 16 mil. Kč však zastupitelé schválili a v rozpočtu figuruje. Je určen na mimosoudní vyrovnání v kauze Nemocnice. V roce  2013 Město Kutná Hora zcela potichu oslavilo novodobou historickou událost – nečerpalo ani jeden den kontokorentní úvěr (nebylo v minusu na účtech). Podobný vývoj je očekáván i v r. 2014.

Příjmy předstihly očekávání
Vývoj plnění příjmů v roce 2013 a úspora nákladů byly zdrojem a příčinou příznivé situace popsané na titulní straně. V roce 2013, po dlouhé řadě let, byly naplněny tzv. „daňové příjmy“ Města na víc jak 100%. Tato skutečnost, v kombinaci s očekávaným mírným oživením ekonomiky, dává dobrý předpoklad pro budoucí plnění této významné části příjmů rozpočtu. Deklarovaný důraz nastupujících vládních politiků na úspěšnější výběr daní by tato očekávání mohl potvrdit. Příjmová část rozpočtu Města v celkovém objemu 359,5 mil. Kč je postavena na skutečně reálných možnostech a očekáváních, včetně příjmů kapitálových, tedy z prodeje majetku. Tato skutečnost je vždy dobrým základem k úspěšnému a bezproblémovému finančnímu roku.

Co budeme letos budovat a opravovat
Investice jsou ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 59,3 mil. Kč, což je o devět milionů více než v r. 2013.  Hlavními tematickými okruhy investičních akcí jsou opravy komunikací a chodníků, investice do tepelného hospodářství, zateplování a rekonstrukce budov, oprava památkových objektů, rozvoj sportu, kultury, školství a sociálních služeb.  Co nás konkrétně čeká v r. 2014? V jarních měsících budou obnoveny chodníky v ulicích Stroupežnického, Řehákova a Zelenkova. V průběhu roku pak dojde k rekonstrukci povrchu komunikací v ulicích Havířská (kolem kina), Kaňkovská, Ke Trojici a ulice Polní. Město je také připraveno vložit investiční příspěvek do vybudování ulice Nad Lesem, podílet se na financování kruhového objezdu na Karlově a vybudovat nové parkoviště navazující na stávající parkoviště u divadla. Jsou připraveny prostředky na financování zateplení a rekonstrukce MŠ v Malíně, MŠ 17. listopadu  a přístavbu MŠ Pohádka. Jídelna ZŠ T.G.M. bude vybavena novou vzduchotechnikou. Budeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace přestavby bývalé ZŠ Komenského na Městskou knihovnu. Na sídlišti Šipší dojde k dokončení etapy 1b revitalizace a budeme pokračovat další etapou číslo II. Podíly na dotacích z prostředků Města jsou v částce 3,7 mil. V r. 2014 navážeme na přípravné práce v parku pod Vlašským dvorem I. etapou jeho obnovy v částce 3 mil. Kč. Současně byla vyčleněna částka 1 mil. korun na postupnou obnovu hlavního kutnohorského hřbitova U Všech svatých. V oblasti sociálních služeb pokračují dva stavební projekty. K zahájení výstavby Azylového domu dojde v polovině roku, podíl k dotaci je 2 mil. Kč.  Centrum sociálních služeb bude otevřeno ve třetím čtvrtletí roku, podíl k dotaci 1,5 mil. Kč. V průběhu roku 2014 se odehrají významné změny v oblasti sportu. V rozpočtu je připravena částka 4 mil. Kč na podíl k dotaci na výstavbu hřiště Olympia, bez podílu města započne výstavba sportovní haly Kamenná stezka. Objemově nejvýznamnější položkou investic Města (8,5 mil Kč) je napojení soustavy CZT na nové zákazníky (Azylový dům, Průmyslová škola, ZŠ Kamenná stezka, Sportovní hala Kamenná stezka, ZŠ TGM).
Město Kutná Hora požádalo o řadu dotací, na nichž se v případě realizace bude podílet. Připomeňme alespoň jez u Wagenknechtova mlýna s podílem 1,8 mil. Kč, nebo ulici Kudrnovu a Jarošovu – předpoklad 1,2 mil. Kč. Odbor správy majetku připravil několik rekonstrukcí bytů  za 1,3 mil.,  opravu střechy domu čp. 613 ve Vocelově ulici za 0,9 mil. Kč  a opravu Smuteční síně (střecha, toalety atd.) v částce 1,8 mil. Kč. Dalšími významnými položkami je rekonstrukce komunikace Na Plácku v Malíně a rekonstrukce Pacákových sadů.

Provozní výdaje
V r. 2014 vyčerpá město na provozní výdaje celkem 322 mil. Kč. Je to o 22 mil. více než v rozpočtu na rok 2013. Ovšem zcela samostatnou kapitolou nárůstu provozních výdajů zůstává zaplacení mimosoudního vyrovnání v kauze Nemocnice v objemu 16 mil. Kč. Kde můžeme hledat skutečně významné změny pro občany? Meziročně byly na základě reálného čerpání rozpočtu v r. 2013 navýšeny prostředky v oblasti kultury, které více zohledňují reálnou potřebu. Jsou to konkrétně příspěvky na provoz příspěvkových organizací –  Městského Tylova divadla včetně kina Modrý kříž, Městské knihovny a Galerie Felixe Jeneweina. Navýšen byl rovněž příspěvkový program (granty) a příspěvek do Fondu cestovního ruchu. Město bude poprvé celoročně provozovat Kulturně sportovní zařízení v Malíně a Informační centra. Významně byl navýšen rozpočet Městské policie (o 1,6 mil. Kč) s ohledem na navýšení počtu strážníků, s tím spojené výdaje a přidělení prostředků na prevenci kriminality. Na srovnatelné úrovni zůstávají výdaje odboru správy majetku – nárůst z 99,1 na 99,6 mil. Oproti schválenému rozpočtu 2013 je v této kapitole výraznější nárůst objednávky Města na zabezpečení celkového vzhledu města od Technických služeb o více než dva mil. korun (celkem 30,5 mil. Kč, v r. 2013 to bylo 28,1 mil. Kč). Navýšení prostředků je určeno zejména na opravy a údržbu komunikací, údržbu veřejné zeleně a veřejného osvětlení. Rozpočet pro Technické služby se tím v r. 2014 dostává reálně na hodnotu skutečného čerpání rozpočtu 2013, kdy Město v průběhu roku své požadavky na Technické služby postupně navyšovalo. K mírnému nárůstu výdajů došlo rovněž v oblasti školství, sportu a regenerace památek.

Péče o vzhled města
Jedním z hlavních cílů radnice je i v roce 2014 péče o vzhled města, což představuje zejména pořádek na ulicích, v parcích a přilehlých rekreačních zónách.  V tomto roce přichází Město s rozšířením zónového čištění sídlišť. K sídlišti Šipší se již celoročně připojí sídliště Hlouška. Zlepšíme vzhled parku pod Vlašským dvorem, požádali jsme o dotaci na obnovu části turistických cest v bezprostředním okolí města a vybavení novým mobiliářem. Dále pracujeme na zajištění pozemků pro výstavbu cyklostezky podél Vrchlice. V r. 2014 plánujeme na základě požadavku občanů další rozšíření květinové výzdoby v historickém centru, dojde rovněž k rozšíření a zkvalitnění vánoční výzdoby.  Na celkovou péči o vzhled města reaguje rozpočet zejména navýšením požadavku na Technické služby, v rámci Technických služeb pak novými investicemi do strojního vybavení.

Posílili jsme Městskou policii
Bezpečnost je dalším pilířem pro spokojenost občanů ve městě, ke kterému může radnice přispět. A situace v této oblasti se v minulém roce nezlepšila. Kutná Hora se nedokázala vymanit z celorepublikové a dá se říci z celosvětové tendence ke zvyšování nezaměstnanosti, nárůstu drobné kriminality, počtu osob závislých na drogách a bezdomovectví. K tomu připočtěme tendenci k růstu agresivity a nedodržování zákonů v celé společnosti, což se týká mimo jiné i chování řidičů.  Proto byl posílen rozpočet Městské policie (v r. 2013 11,1 mil. Kč, v r. 2014 12,7 mil. Kč). Díky tomu bude přijat nový strážník, udržíme celoročně službu pověřených osob na nebezpečných přechodech, bude přijat další asistent prevence kriminality a můžeme podpořit prevenci kriminality z dotačních programů. Současně se rozebíhají sociální projekty, zajišťující účinnější komunikaci se sociálně vyčleněnými rodinami.

Kde nás tlačí bota?
Na prvním místě je to nezaměstnanost. S tím souvisí dostatečnost sociálních služeb a kriminalita.  V Kutné Hoře je pak specifikum stav malínského nadjezdu. Bude opraven dříve, než se ještě více zhorší statika a nepřejede po něm nikdo, i když bude ještě stát? Na to nám investor, v tomto případě stát (ŘSD), nedokázal zatím odpovědět. Máme problémy s dostatkem parkovacích míst, zejména na sídlištích. S tím souvisí dořešení soudních sporů o pozemky se Státním statkem Čáslav v likvidaci.  Chybí nám více parkovacích míst u hlavního nádraží, tam zas narážíme na cenovou politiku Českých drah. V Kutné Hoře postupně klesá počet obyvatel. Přitom u nás dlouhodobě žijí stovky lidí, kteří se nepřihlásili k trvalému pobytu. Nedaří se nám přesvědčit některé obyvatele, aby více třídili odpad, aby nezanechávali na ulicích nepořádek po svých psích miláčcích, aby nezvyšovali zbytečně náklady na úklid města, aby město nepoškozovali.  Přetrvávají problémy s opravou bytového fondu, s dostatkem prostředků na opravy všech městských budov a s jejich následným smysluplným využitím. Samostatnou kapitolou je budoucnost areálu pivovaru. Bude třeba se znovu vrátit k problematice Kulturního domu Lorec  a jeho rozvoji ve všech souvislostech. Nových i přetrvávajících úkolů je před námi dostatek, jejich výčet v tomto článku nemohl být samozřejmě zcela vyčerpávající. Budeme usilovat o jejich vyřešení.

Rozpočet je ideový záměr
Význam rozpočtu Města Kutné Hory pro jeho občany je nezpochybnitelný. Zasahuje do všech oblastí veřejného života a je nosným pilířem pro přeměnu dlouhodobých i krátkodobých záměrů do finančního plnění. Byl připravován v době značných nejistot v oblasti právních úprav a bohužel spíše jistoty v tom, že ekonomika státu výrazně neporoste, neporostou proto výrazně ani daňové příjmy. Veřejnost ztrácí důvěru v budoucnost. Z tohoto pohledu je nutno zdůraznit, že Město Kutná Hora je schopno dále investovat nemalé částky do svého rozvoje a být úspěšné v dotačních programech. Město Kutná Hora naplňuje postupně dlouhodobé vize v oblasti oprav komunikací, údržby veřejných prostranství a služeb pro rozvoj cestovního ruchu jako jednoho z nosných programů zaměstnanosti. Město neprodává pod tlakem nedostatku financí majetek a ten, který potřebuje ke svému rozvoji a zabezpečení služeb obyvatelstvu, se snaží opravit. Město neprodává žádnou z dceřiných společností, neruší příspěvkové organizace. V r. 2014 nejsou v rozpočtu provedeny žádné škrty, kontinuálně navazuje na rozpočty předchozích let a snaží se pokrýt v dostupné míře všechny oblasti, které jsou pro spokojený život obyvatel potřebné. Obavy z předchozích let, že Město přestane podporovat některé kulturní, vzdělávací, sportovní či sociální potřeby obyvatel, nebo že nebude dostatek prostředků na udržování čistoty města, odpadové hospodářství a nezbytné opravy majetku, se v letošním rozpočtu rozhodně neprojevily, spíše naopak. Byly a jsou připravovány dlouhodobé záměry. Jsou to například Sportovní hala, Městská knihovna, tepelné hospodářství, regenerace parku Pod Vlašským dvorem, úpravy hřbitova U všech svatých nebo rekonstrukce Dačického domu.

Co říci závěrem
Příjmy Města a jeho ekonomická situace jsou aktuálně na takové úrovni, aby zabezpečily jeho udržitelný krátkodobý i dlouhodobý rozvoj, byť si nemůžeme nijak vyskakovat. Díky pozitivním výsledkům hospodaření v r. 2013 máme dobré východisko. Naše problémy jsou takového druhu, že jsou zvládnutelné.  Samozřejmě s patřičnou podporou a zájmem občanů o věci veřejné.

Jiří Franc, Richard Zahradníček

.