„Činnost vnímám jako službu městu, jeho občanům a návštěvníkům, říká Václav Mareček

V čem spočívá práce městského strážníka? Kdo jsou to asistenti prevence kriminality? A jak je ve městě zajištěna prevence seniorů proti běžné kriminalitě? Odpovídá Václav Mareček, velitel Městské policie Kutná Hora.

Prvního dubna to byly dva roky, co jste nastoupil po bývalém řediteli Oldřichu Kubovém. Jaké hlavní cíle jste si tehdy předsevzal, a jak je to s jejich naplněním?

Mým hlavním cílem bylo pokračovat v jeho započaté koncepci a naplňovat poslání městské policie v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a garanci oprávněných potřeb občanů našeho města. I v těchto dnech svou úlohu a činnost mých spolupracovníků vnímám jako službu občanům a našemu městu, tak jako i jeho návštěvníkům. Bezpečnost města, které je stále více atraktivním a vyhledávaným cílem i zahraničních turistů je naší společnou, trvalou prioritou.

Zastupitelé loni schválili vámi navrženou koncepci městské policie. Je reálné její plnění v době, kdy je nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci strážníků a kdy limitovaný rozpočet ne všechno umožňuje?

Tento základní prováděcí dokument vychází z hodnocení stávajících bezpečnostních hrozeb a rizik. Celostátně přijímaná bezpečnostně preventivní opatření jsou prioritou nejen bezpečnostních složek v celé ČR, ale i na území našeho města. Reálnost naplnění stanovených cílů koncepce do roku 2020 (při jejím zpracování před třemi lety ještě nebyla aktuální otázka potřeby doplnění početního stavu strážníků) je podmíněna mj. i množstvím a kvalitou osob v přímém výkonu služby.

Zájemců o tuto profesi je velmi málo a ještě méně je těch, kdo splňují jasně specifikované požadavky. I přesto věřím, že se vedení MP za součinnosti a přispění každého strážníka podaří získat nové spolupracovníky.

V řadách městské policie je také 6 asistentů prevence kriminality. Jak hodnotíte jejich činnost?

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci města, kteří spolu s městskou policií přispívají ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v okruhu svého působení; podílí se na snižování počtu protiprávního a nežádoucího, asociálního jednání. Jejich aktivity mají vliv na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. Díky projektu EU ESF,,Asistent prevence kriminality“ se nejen dlouhodobě daří překlenout období nízkého zájmu o pracovní pozici strážníků a jejich nenaplněnost, ale především výrazně posílit aktivity v oblasti sociálně situační prevence.

Všech šest zaměstnanců města ve stejnokrojích, již zdálky výrazně viditelných, přispívá při obchůzkové činnosti k ochraně, bezpečnosti osob a majetku.

Kam se z vašeho pohledu společnost posouvá? Ovlivňuje tento vývoj práci policie?

Bezpečí, bezpečnost a veřejný pořádek jsou jedny z nevíce frekventovaných termínů současnosti. Mezi specifika hodnocení bezpečnostní situace v našem městě patří nejenom analýza bezpečnostních hrozeb, rizik, ale i míra dodržování základních bezpečnostních standardů všemi občany a respektování základních legislativních norem, pokynů bezpečnostních složek a závazných vyhlášek města.

Zastupitelé prostřednictvím městské policie jsou garanti bezpečnosti na místní úrovni a přijímají v oblasti prevence kriminality konkrétní opatření, směřující k dosažení základního cíle – mít město bezpečné, což v konečném důsledku se dotýká opatření směrem k bezpečnosti občana, jeho zázemí, bezpečné ulici, lokalitě a tím i celého města.

Jak je zajištěna ochrana či prevence seniorů proti běžné kriminalitě? Jsou nějaká základní pravidla osobní bezpečnosti seniorů? Co byste doporučil?

V rámci prevence kriminality se Městská policie ve spolupráci s Policií ČR pravidelně účastní besed se seniory. Besedy jsou prováděny na různá témata a v jejich rámci bylo shrnuto několik rad:

Bezpečně v domě Cizí lidi nikdy nevpouštějte do domu. Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zboží. Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc. Důležitá telefonní čísla mějte poblíž svého telefonu.

Bezpečně na ulici – Svým osobním zavazadlům věnujte pozornost zvlášť v MHD, nákupních centrech a všude tam, kde je větší množství lidí. Při výběru finanční hotovosti u přepážky finančního ústavu nebo z peněžního bankomatu dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud je to možné, nechoďte nedostatečně osvětlenými místy a odlehlými, málo frekventovanými uličkami.

Při nákupech autem – Ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci; Neodkládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla; Věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží; Zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež; Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, a střešního okna; Doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky.

Ochrana před kapesními zloději – Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek. Nenoste své osobní doklady v peněžence. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně oddělené od samotné karty. V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte. Zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu.

Brzo začne turistická sezóna, víme, že dopravní značení pro pěší či motoristy není ideální. Co byste doporučil zlepšit?

Zlepšení dopravního značení a dopravního stavu pro motoristy přijíždějících do Kutné Hory spatřuji ve vytváření nových míst pro parkování – vytvoření záchytných parkovišť. Značení pro pěší turisty nejsme schopni posoudit, protože nemáme zpětnou vazbu od návštěvníků Kutné Hory.

Dalo by se vyhodnotit, zda má turistická sezóna vliv na zvýšení kriminality? Nebo je Kutná Hora bezpečné město pod Vaší ochranou?

Nezaznamenali jsme v souvislosti s turistickou sezónou zvýšenou kriminalitu ve městě. Dochází však ke zvýšení počtu přestupků v oblasti dopravy (nedovolené parkování atd.), ztrátě osobních dokladů a věcí, osob – turistů, kteří se vzdálí od své skupiny. Můžeme konstatovat, že naše město je bezpečné jak pro turisty, tak i pro místní občany.

Josef Kraus, Jaroslav Rezler

fotografie: Monika Pravdová, OK