Zastupitelé se na svém řádném jednání sejdou v úterý 24. dubna

Zastupitelé města se sejdou na svém řádném zasedání. Jednání zastupitelstva se koná v úterý 24. dubna od 16 hodin ve Vlašském dvoře. Dostane zpracování dopravního generelu města zelenou? A jak bude probíhat místní referendum?

Program: I. Zahájení

  1. Schválení programu

  1. Dotazy a připomínky občanů

  1. Zaslané materiály

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Zápisy osadních výborů

1/02 Pozastavení usnesení RM – účast Města KH v z.s. Otevřená města

1/03 Návrh zastupitele: Zpracování Generelu dopravy města KH

1/04 Změna zakladatelské listiny spol. Průvodcovská služba

1/05 Návrh zastupitele: Zprovoznění nových autobus. zastávek linky č. 8 a 9

  1. Materiály ekonomického odboru

2/01 Plnění rozpočtu města k 31.3.2018

2/02 Obnovením kontokorentního úvěru

2/03 Zápis z Finančního výboru

  1. Materiály správy majetku

3/01 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Svobodová)

3/02 Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)

3/03 Směna pozemků v k.ú. Červené Janovice (p. Nečas)

3/04 Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora a k.ú. Sedlec (p. Votruba)

  1. Materiál odboru památkové péče, školství a kultury

4/01 Závěr. zpráva Progr. regen. MPR za 2017

4/02 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 9

4/03 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 6

4/04 Uzavření VPS (manž. Vopěnkovi)

4/05 Uzavření VPS (p. Urban)

4/06 Uzavření VPS (p. Černý)

4/07 Uzavření VPS (p. Douša a pí. Olianková)

4/08 Uzavření VPS (p. Kolář)

4/09 Uzavření VPS (manž. Turkovi)

4/10 Uzavření VPS (p. Pelikán)

4/11 Uzavření VPS (pí. Daičová)

4/12 Uzavření VPS (pí. Kellerová)

4/13 Uzavření VPS (pí. Koděrová a p. Veselý)

4/14 Uzavření VPS (manž. Havlíkovi)

4/15 Uzavření VPS (manž. Novotní)

4/16 Uzavření VPS (p. Ptáček)

4/17 Uzavření VPS (manž. Vaňkovi)

4/18 Uzavření VPS (manž. Hegerovi)

4/19 Uzavření VPS (manž. Tihelkovi)

4/20 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost KH – Sedlec)

4/21 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost KH – Sedlec)

4/22 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost, arci. K. Hora)

4/23 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost, arci. K. Hora)

4/24 Uzavření VPS (manž. Balkovi)

4/25 Uzavření VPS (p. Cón)

4/26 Uzavření VPS (p. Kašpar)

4/27 Uzavření VPS (EGUS INVEST a.s.)

  1. Materiál odboru investic

6/01 Sankturinovský dům- přijetí dotace

6/02 Přijetí dotace na Vybudování infrastruktury na základních školách

6/03 Vrchlice v Kutné Hoře – Revitalizace a protipovodňová opatření

6/50 Analýza stavu odpadového hospodářství

6/51 Uzavření Kupní smlouvy s InterCorou spol.s r.o.

  1. Materiál interního auditu

8/01 Změna OZV o nočním lidu

12. Materiál správního odboru

12/01 Inf. zpráva o konání místního referenda

  1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Různé

VII. Závěr

Ing. Josef Viktora, v. r., za správnost: Pavla Tivodarová