Koaliční dohoda v Kutné Hoře byla 13. listopadu podepsána

Koaliční dohodu podepsali v úterý 13. listopadu ve večerních hodinách po společném jednání zástupci hnutí ANO 2011, STAN a Šance pro Kutnou Horu, Alternativy pro Vás, České pirátské strany, KDU – ČSL a Kutnohorské změny. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v pondělí 19. listopadu od 16 hodin v Tylově divadle.

 

Koaliční dohoda mezi koaličními partnery v rámci Zastupitelstva města Kutná Hora na volební období 2018 – 2022

uzavřená na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Kutná Hora, které se uskutečnily 5.– 6. října 2018, mezi:

Hnutí ANO 2011

Zastoupení: Ing. Josef Viktora, Josef Kraus, Ing. Jiří Kukla, Ing. Josef Králík, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA

(dále jen „ANO 2011“, na straně jedné)

A

Starostové a nezávislí a Šance pro Kutnou Horu

Zastoupení: Mgr. Bc .Silvia Doušová, RNDr. Ivo Šanc CSc., Mgr. Bc. Dana Vepřková

(dále jen „STAN a Šance pro KH“, na straně druhé)

A

Alternativa pro Vás

Zastoupení: MUDr. Jan Havlovic

(dále jen „Alternativa“, na straně třetí)

A

Česká pirátská strana

Zastoupení: Bc. Štěpán Drtina, Mgr. Bc. Vít Šnajdr

(dále jen „Piráti“, na straně čtvrté)

A

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, KDU-ČSL

Zastoupení: MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Robert Otruba

(dále jen „KDU – ČSL“, na straně páté)

A

Kutnohorská změna

Zastoupení: Ing. Tomáš Pilc, Soňa Žáčková

(dále jen „Změna“, na straně šesté)

Čl. I.

Prohlášení

 

Smluvní strany, vědomy si své velké odpovědnosti za další rozvoj města Kutná Hora a odpovědnosti vůči občanům, uzavírají mezi sebou tuto dohodu, vycházející z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce s cílem zajištění prosperity města Kutná Hora. Smluvní strany se zavazují usilovat o zachování životní úrovně občanů a vytváření podmínek pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací.

 

Čl. II.

Programová část

 

 1. Smluvní strany se dohodly na programovém prohlášení uvedeném v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody.

 

 1. Podrobné rozpracování programových priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení Rady města.

 

Čl. III.

Principy spolupráce

 

 1. Smluvní strany staví své vztahy na vzájemné důvěře, respektu, politické rovnosti a spolupráci.

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu volebního období 2018-2022 neuzavřou smlouvu nebo dohodu, byť neformální, s jiným politickým subjektem zvoleným do Zastupitelstva města Kutná Hora.

 

 1. V bodech určených touto dohodou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze stran bude povinností stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení přijatelného řešení.

 

 1. Koaliční subjekty se zavazují, že v případě programového i jiného sporu mezi sebou, projednají takový spor představitelé koaličních subjektů spolu s průkazným přizváním ostatních členů koalice (Zastupitelů), vždy v otevřeném jednání, vedeném snahou o dosažení všemi přijatelného řešení. Takové jednání svolá na návrh kteréhokoli člena koalice starosta, nebo místostarosta.

 

 

Čl. IV.

Složení Rady

 

 1. Rada Města Kutná Hora bude mít 9 členů a bude obsazena následovně:

 

 • ANO 2011:
  • Viktora Josef Ing., starosta – uvolněná funkce
  • Kraus Josef, člen rady – neuvolněná funkce
  • Kukla Jiří Ing., člen rady – neuvolněná funkce
 • STAN a Šance pro KH:
  • Doušová Silvia Mgr. Bc., místostarostka – uvolněná funkce
  • Šanc Ivo RNDr. CSc., člen rady – neuvolněná funkce
 • Alternativa
 • Piráti
  • Šnajdr Vít Mgr. Bc., místostarosta – uvolněná funkce
  • Drtina Štěpán Bc., člen rady – neuvolněná funkce (nominován Alternativou)
 • KDU – ČSL:
  • Otruba Robert RNDr., člen rady – neuvolněná funkce
 • Kutnohorská změna
  • Pilc Tomáš Ing., člen rady – neuvolněná funkce

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že uvolnění členové Rady města nebudou vykonávat více placených veřejných funkcí; v případě, že v průběhu volebního období uvolněný člen Rady města získá jinou placenou veřejnou politickou funkci (např. poslanecký či senátorský mandát), rezignuje na svůj uvolněný mandát člena Rady města nebo na nově získaný mandát či funkci.

 

 1. Struktura a působnost jednotlivých výborů a komisí včetně zásad politického zastoupení a zastoupení odborné veřejnosti bude stanovena na základě principů této dohody, principů programových priorit a principů Programového prohlášení Rady města.

 

Čl. V.

Procedurální část

 

 1. Strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této dohody.

 

 1. Smluvní strany zveřejní tuto dohodu v plném rozsahu na webových stránkách města Kutná Hora a každá ze stran dále podle svého uvážení.

 

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato dohoda je uzavřena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

 1. Tuto dohodu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.

 

 1. Tato dohoda je platná a účinná dnem podpisu všech smluvních stran.

 

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

 

 

V Kutné Hoře dne 13. 11. 2018

PŘÍLOHA č. 1

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

stran a hnutí tvořících koalici po volbách 5. a 6. října 2018:

 

 

Zástupci níže uvedených stran a hnutí, vedeni i snahou zapojit do rozhodování také členy dalších stran a hnutí, byť se do přípravy koalice nezapojili, dohodli se na těchto principech a zásadách, z nichž bude vycházet programové prohlášení Rady města Kutná Hora pro léta 2018-2022:

 

 1. Všechny níže uvedené závazky budou mít v programovém prohlášení Rady města určeny radního odpovědného za realizaci.

 

 1. Do konce roku 2019 připravíme strategický plán rozvoje města v návaznosti na projednávané změny územního plánu.

 

 1. Do 30. 06. 2019 provedeme majetkový audit, který bude sloužit jako jeden ze strategických dokumentů pro tvorbu nového strategického plánu rozvoje města.

 

 1. Do 31. 05. 2019 provedeme přezkum procesů městského úřadu v podmínkách města Kutné Hory při využití dosavadních dlouhodobých zkušeností, ale se záměrem racionalizovat, zefektivnit a zlevnit jeho provoz. Smyslem bude odděleně a přehledně řídit specifické oblasti (např. bytové hospodářství) a vytvoření personálního prostoru pro nově požadované činnosti (např. městský architekt). Vyhodnotíme možnost využití Benchmarkingové iniciativy 2005 Vzdělávacího centra pro veřejnou správu pro porovnání výkonnosti městského úřadu.

 

 1. V návaznosti na provedený přezkum dle bodu 2. zřídíme institut městského architekta, tak aby tento post byl řešen v rámci stávajících nákladů úřadu, ale s novými kompetencemi a vyšší profesionalitou. Současně zřídíme architektonickou komisi, kde vedle odborníků budou mít svůj prostor a zastoupení i aktivní občané.

 

 1. Provedeme revizi připravenosti a rozpracovanosti akcí připravovaných investičním odborem tak, aby bylo zřejmé všem zastupitelům, jaký je plán investičních aktivit na rok 2019 a následující a jaké budou další investiční možnosti města. Jde zejména o výčet již schválených a „spuštěných“ investic jako Vlašský Dvůr, Revitalizace bývalé školy J.A.K., Sankturinovský dům atd.

 

 1. Provedeme inventarizaci bytů, jejich využití a stavu tak, aby byly vytvořeny přiměřené předpoklady pro gesci města v oblasti sociálního bydlení, startovacích bytů pro mladé a bydlení pro seniory. V této souvislosti znovu otevřeme otázku vytvoření fondu bydlení z výnosů případných prodejů nemovitostí a nájmů se všemi rozpočtovými souvislostmi.

 

 1. Postaveni před nutnost dokončit stavbu sportovní haly a v reakci na výzvu MŠMT vypsanou dne 29. 10. 2018 urychlíme dostavbu sportovní haly dle původního projektu s žádostí o 50 %-ní dotaci tak, aby o dotaci bylo požádáno do 31. 12. 2018 a stavba byla dokončena nejpozději do 30. 09. 2020. Vynaložíme veškeré úsilí k realizaci korekce finálního vzhledu celé stavby a dokončení úprav okolí haly tak, aby vzhled haly lépe prezentoval míru vložených investic. Bude-li realizována výstavba sportovní haly, budou další investice do sportovních zařízení zásadně omezeny a možné budou pouze za souhlasu všech subjektů koaliční patnáctky.

 

Do 31. 12. 2020 připravíme v areálu Klimeška výstavbu skateparku i s využitím dosavadního vybavení v majetku města.

 

 1. V návaznosti na bod 4. budeme připravovat také podmínky pro rozumnější řízení městských sportovních zařízení. Rozsah vloženého majetku, organizační struktura a forma takové organizace či společnosti vyplyne z pečlivé analýzy dosavadního stavu řízení, přezkumu úřadu a zkušeností v této problematice z podobných měst.

 

 1. Při zavádění principů SMART CITY budeme postupovat přiměřeně a vždy jen smysluplně bez přihlížení k nátlaku, nabídkám a ovlivňování zvenku. Naopak budeme přihlížet pouze k potřebám občanů a doporučením specializované komise.

 

 1. Budeme prosazovat zásady „otevřeného města“, jako jsou otevřená komunikace města, transparentní zakázky, případně aplikace pro získávání informací (např. rozklikávací rozpočet) pro ty, kteří budou mít o takový zdroj informací zájem, provázanost se principy SMART CITY. Všichni zastupitelé budou mít přístup k projednávaným materiálům Rady města. Před jednáním zastupitelstva budeme pro občany zveřejňovat i důvodové zprávy. Zavedeme rozklikávací rozpočet, ze kterého se dozvíte přesné informace o příjmech a výdajích města v jednotlivých oblastech. Zavedeme pravidelná setkání Rady města v městských částech Kutné Hory. Budeme pokračovat v práci na atraktivnější prezentaci informací v Kutnohorských listech, aby tento zdroj informací lépe sloužil občanům. Nabídneme vytvoření participativního rozpočtu pro veřejnost v rozsahu do 200 000,-Kč.

 

 1. Připravíme vytvoření a vedení samostatných fondů mimo rozpočet města a jeho grantový systém se zaměřením na:

12.1.    sport

12.2.    kulturu

12.3.    vzdělávání (vč. neformálního)

Předmětem činnosti bude získávání prostředků od donátorů a jejich rozdělování pod kontrolou orgánů vytvořených ze zástupců města a koncových příjemců prostředků.

 

 1. Při vytvoření výborů a komisí (vedení kontrolního a finančního výboru pro opozici) budeme vycházet z aktivity a zájmu dosavadních členů a samozřejmě bude nabídnuta účast všem subjektům zastoupeným v nově zvoleném zastupitelstvu. Komise i výbory by měly mít standardně 9 členů a v odůvodněných případech mohou být rozšířeny.

 

 1. V oblasti dopravy je zadáno vytvoření dopravního generelu. S využitím tohoto materiálu zpracovaného ČVÚT budeme i s přihlédnutím k požadavkům osadních výborů postupně rozšiřovat dle skutečné poptávky obslužnost periferních částí Kutní Hory, vyhodnocovat a aktualizovat dosud provedená opatření.

 

 1. Budeme pokračovat v realizaci projektu vybudování cyklostezky podél Vrchlice a budeme hledat možnosti, jak ji dále rozšířit na oblast Nových Dvorů, Čáslavi, Kolína.

 

 1. Budeme pokračovat v práci na projektu prodloužení podchodu a rozšíření parkovacích ploch u hlavního vlakového nádraží Kutná Hora.

 

 1. Budeme iniciovat vytvoření koncepce kulturního dění ve městě včetně smysluplného využití veřejného prostoru. Podpoříme znovuoživení letní scény a parku pod Vlašským dvorem tak, aby sloužila k organizování společenských akcí. Systematicky budeme podporovat významné, tradiční, kulturní akce, zejména Kutnohorské stříbření, Operní týden a Mezinárodní hudební festival KH.
 2. Podpoříme spolupráci mezi jednotlivými stupni vzdělávání od mateřské školy/dětské skupiny přes základní a střední školy po zaměstnavatele. Zřídíme dětský městský parlament a umožníme tak mladým lidem, aby se aktivně podíleli na chodu města.

 

 1. V oblasti odpadů budeme v souladu s trendem vývoje legislativy zefektivňovat odpadové hospodářství zejména podporou třídění odpadů i přímo občany, pro další zefektivnění se pokusíme zanalyzovat strukturu směsného odpadu podle jednotlivých svozových linek a provedeme i analýzu smluv s jednotlivými partnery v oboru.

 

 1. Součástí ekonomických informací pro odpovědné rozhodování zastupitelů musí být úplný přehled výnosů a nákladů jednotlivých významných aktivit jako jsou především:

Sportovní areály jednotlivě, Spolkový dům, Kulturní Dům Lorec, Městská knihovna, Dačického dům, Tylovo divadlo a dalších tak, jak budou uváděny do provozu po dokončené investici.

 

 1. Budeme se zajímat o možnosti oživení projektu domu s pečovatelskou službou a azylového domu pro matky s dětmi.

 

 1. Budeme pokračovat v projektu revitalizace hřbitova U Všech svatých a ve spolupráci s vlastníky ostatních hřbitovů při jejich údržbě.

 

 1. Zavazujeme se investovat 50% volných investičních prostředků do opravy komunikací a infrastruktury, minimálně však 10 milionů ročně.

 

 1. Připravíme projektovou dokumentaci na revitalizaci kulturního zařízení Lorec do několika etap a zahájíme jeho realizaci.

 

 1. V návaznosti na majetkový audit budeme hledat možnosti rekonstrukce chátrajících městských nemovitostí a možnosti jejich smysluplného využití. Pokud jsou chátrající objekty ve městě v soukromých rukou, povedeme diskuse o jejich možných opravách s jejich vlastníky.

 

 

 

V Kutné Hoře dne 13. 11. 2018

 

 

Zavřít menu