Uzávěrka přihlášek do mateřských a základních škol se blíží

Přihlášky dětí do příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka na školní rok 2018/2019 je možné podávat od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Přihlášky do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora jsou vydávány od 3. 1. 2018 v jednotlivých mateřských školách. Rodiče si vyberou konkrétní MŠ, kde si u vedoucí učitelky vyzvednou přihlášku k zápisu pro dítě. Přihlášky se budou přijímat do 30. 4. 2018.

Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora.

V případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, budou přednostně přijímány „předškolní“ děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, případně mají odloženou školní docházku. Dále budou přijímány děti mladší, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu. Doplňkovým kritériem je přednostní přijímání dětí s trvalým pobytem v Kutné Hoře, výjimkou jsou děti v posledním roce před nástupem školní docházky.

Předškolní vzdělávání dětí je povinné. Plnění této povinnosti vzniká od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Následně dítě zahájí povinnou školní docházku. Pokud zákonný zástupce dítěte nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce a nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku.

Povinné předškolní vzdělávání se může plnit také formou individuálního vzdělávání. V případě zájmu o individuální vzdělávání (nejčastěji se jedná o domácí vzdělávání) v rámci povinného předškolního vzdělávání může rodič při vyzvednutí přihlášky v MŠ o této skutečnosti informovat tzv. oznámením.

Zápis dětí do prvních tříd základních škol se v Kutné Hoře bude konat v pátek dne 6. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu dne 7. 4. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin. Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci si přinesou povolení k pobytu.

Do první třídy se budou zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Je možné zapsat i děti mladší a znovu k zápisu se svými dětmi přijdou také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna 2018.

V Kutné Hoře lze u zápisů očekávat 202 dětí, které dovrší šest let věku. Dále k zápisu znovu přijde 42 dětí, kterým byl v loňském roce začátek povinné školní docházky odložen o jeden rok. Další děti každoročně přijíždí z okolních obcí.

Všem budoucím prvňáčkům a dětem v mateřských školách přejeme hodně štěstí!

M. Nechojdomová, OPPŠK