Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 15. září

Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 15. září od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Z důvodu mimořádných opatření je veřejnost vyzvána, aby jednání sledovala přednostně on-line a osobně se účastnila jen v nejnutnějším případě.

 

Program:   I.         Zahájení                        

 1. Schválení programu    

                   III.      Dotazy a připomínky občanů

 1. Návštěva
 • Představení Eduzměny – Zdeněk Slejška, ředitel
 1. Zaslané materiály         
 2. Materiály kanceláře tajemníka

1/01     Zápisy Osadních výborů

1/02     Přísedící okresního soudu

1/03     OZV k regulaci používání zábavní pyrotechniky

1/04     Vzor VPS k poskytování dotací

1/05     Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města

1/06     Memorandum o partnerství – Eduzměna

 1. Materiály ekonomického odboru       

2/01     Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2020

2/02     Zápis z jednání Finančního výboru

 1. Materiály odboru správy majetku

3/01     Uzavření dodatku kupní smlouvy – k. ú. Černíny (p. Odehnal)

3/02     Plán spol. zařízení v rámci KoPÚ v k. ú. Neškaredice

3/03     Smluvní zřízení práva stavby na pozemku v k. ú. KH (TJ SPARTA KH, z. s.)

3/04     Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)

3/05     Směna lesních pozemků na Katlově (p. Vágner)

3/06     Zřízení předkupního práva k pozemku v k. ú. Paběnice (p. Vágner)

3/07     Odkoupení pozemků v k. ú. Kutná Hora městem (spol. HPH)

3/08     Souhlasné prohlášení – průběh hranic poz. v KH (Kat. úřad)

3/09     Prodej budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín

3/10     Prodej části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce, a. s.)

3/11     Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Lhoťanová)

 1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01     Uzavření dodatku VPS (TJ Sparta KH)

4/02     Navýšení příspěvku z FRM Kutné Hory na rok 2020

4/03     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 36

4/04     Žádost o finanční pomoc – Dětská herna Amálka

 1. Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování

5/01     Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ

 1. Materiály odboru investic

6/50     Rozpočtové opatření INV – TO č. 11/20

 1. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

                   7/01     Pravidla Sociálního fondu         

 1. Materiál Oddělení cestovního ruchu a marketingu

15/01   Závěrečný účet DSO Česká inspirace

 1. Odložené materiály

                   1/06     Prominutí dluhu TJ Sparta Kutná Hora

VII.     Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

                   VIII.   Různé 

 1. Závěr

Ing. Josef Viktora, v. r.

starosta

Zavřít menu