Pozornost veřejnosti vyvolalo rozhodnutí kutnohorské farnosti odmítnout více jak sto padesáti miliónovou dotaci na opravu chrámu sv. Barbory. Proč se farnost k tomuto neobvyklému kroku odhodlala a jaký bude další postup při opravě katedrály jsem se ptal arciděkana Jana Uhlíře. ………………………………………………………………

Kutnohorská farnost se rozhodla nevyužít dotaci z Evropské unie ve výši 153 milionů korun, co vás k tomuto nezvyklému kroku vedlo?
Byla to především časová tíseň, do které jsme se díky zdlouhavosti a komplikovanosti výběrového řízení na generálního dodavatele stavebních a restaurátorských prací dostali. Jednou z hlavních podmínek dotace je dodržení termínu ukončení projektu, který byl prodloužením stanoven na konec roku 2014. Vzhledem k tomu, že jsme si riziko nedostatku času na realizaci uvědomovali už když jsme vloni v létě vypisovali v pořadí třetí výběrové řízení, mí nadřízení na biskupství a ekonomická rada farnosti podmínili pokračování projektu tím, že toto výběrové řízení skončí nejpozději 31. prosince 2013. Tento termín vycházel z vědomí, že na vlastní práce na opravě chrámu je potřeba minimálně dvanáct měsíců.  Protože výběrové řízení kvůli různým odvoláním dalších uchazečů pokračovalo ještě v lednu, bylo jasné, že stavební práce nezačnou dříve než koncem března (a to pouze za předpokladu, že by se znovu někdo neodvolal). Proto jsme se rozhodli dotaci dále neblokovat a neriskovat značné sankce za nedodržení termínu. Navíc jsme po konzultaci s odborníky (připouštím, že v tomto ohledu nejsou všichni jednotní) dospěli k názoru, že vzhledem k nedostatku času (práce v ceně 80 milionů korun by se musely stihnout za sedm měsíců) by bylo téměř nemožné dodržet všechny technologické procesy, čímž by mohla být ohrožena i kvalita provedených restaurátorských prací. Nezúčastněnému pozorovateli se pochopitelně zdá odmítnutí stoprocentní dotace na opravu chrámu jako nelogické. Musím však uvést na pravou míru tvrzení, že farnost by se na opravách nemusela finančně podílet. Řada výdajů se totiž během pokračujících příprav projektu ukázala jako neuznatelná a hradit bychom ji museli ze svého. Ze skutečnosti, že se nám nyní nepodaří chrám kompletně opravit, rozhodně nemáme radost, ale v situaci, v které jsme se ocitli, se nám toto řešení jeví jako jediné zodpovědné.

Existuje nějaký harmonogram postupu prací při restaurování interiéru chrámu svaté Barbory v této situaci? Kdy plánuje farnost začít s prvními opravami a ev. v jakém rozsahu? Existuje nějaká představa, či dokonce konkrétní termín, dokdy by měla být práce hotova?
Čas do konce jara bychom chtěli využít k tomu, abychom zvážili přesný postup při opravách, které by měly začít ještě letos, nejpozději na jaře příštího roku. Podklady pro restaurátorské práce jsou připraveny a veškerou dokumentaci vzniklou při přípravách toho velkého projektu můžeme použít. Pouze musíme práce rozfázovat do delšího období a mít přitom mnohem více na zřeteli provoz chrámu, který by měl být narušen co možná nejméně. Víme, že nejzávažnějším ohrožením stavby je její vlhkost; opravy tedy začnou právě těmi zásahy, které budou řešit tento problém. Je pravdou, že by bylo krásné opravit chrám najednou, ale to neznamená, že není možná oprava postupná. Dělá se to tak i na jiných kulturních památkách. Je samozřejmě možné, že nějaký rok budeme muset šetřit na nějakou náročnější fázi opravy a „viditelné“ práce probíhat nebudou; to ovšem neznamená, že by obnova interiéru Svaté Barbory přestala být naší prioritou. Na otázku, kdy budou práce dokončeny, nyní přesnou odpověď neznáme.

Jakým způsobem se farnost vypořádá s absencí dotačních peněz, např. uvažujete o zvýšení vstupného do chrámu či nějakých jiných krocích, mám na mysli třeba nějakou sbírku mezi farníky, žádosti o dílčí dotace apod.?
Prostředky, ze kterých farnost opravuje jak chrám svaté Barbory, tak další památky, které má ve správě, z velké části pocházejí z turistického provozu chrámu svaté Barbory. Pokud se naskytnou příležitosti čerpat finance z menších dotačních fondů, samozřejmě je využijeme. Vstupné do chrámu se již dlohou dobu neměnilo, takže uvažujeme o tom, že jej v příštím roce zvýšíme. Zde však hraje roli především rozšíření poskytovaných služeb, s odmítnutím dotace tento krok nijak nesouvisí.

Padnou odmítnutím dotace další součásti projektu Kámen a světlo? Myslím, že se uvažovalo o zpřístupnění empory, animovaném filmu o historii chrámu i jakémsi lektorském centru…
Empora chrámu je přístupná již od předminulého roku, kdy zde byla v souvislosti s výstavou Europa Jagellonica otevřena expozice o stavební historii Svaté Barbory. V rámci projektu Kámen a světlo měla vzniknout nová výstava; od tohoto záměru musíme prozatím upustit, protože dlouhodobější opravy zatím neumožní její instalaci. V souvislosti s připravovaným projektem se uvažovalo o množství dalších položek, které by mohly život chrámu obohatit, v řadě případů se však ukázalo, že by na ně dotační peníze stejně nemohly být použity, například realizace animovaného dokumentu by byla neuznatelným nákladem. I v tomto ohledu však byly přípravy na Kámen a světlo plodné a jsou využitelné i přes odmítnutí dotace. V první řadě jsme si vyjasnili, že kromě stavebních a restaurátorských prací je pro nás prioritou příprava kvalitního edukačního programu a obohacení nabídky pro návštěvníky. Ty by měly být připraveny na příští turistickou sezonu.

(jok)

.

Zavřít menu