Již tuto neděli, 25. května, si budou moci první návštěvníci prohlédnout v kutnohorské Jezuitské koleji novou stálou expozici GASK – Galerie Středočeského kraje. O tom, čím se odlišuje a čím je lákavá hovoří  autor nové expozice, nesoucí název Stavy mysli / Za obrazem, vedoucí kurátor GASK Richard Drury.

.
24. května letošního roku bude v Jezuitské koleji v Kutné Hoře slavnostně zahájena nová stálá expozice GASK – Galerie Středočeského kraje. V čem bude tak odlišná, tak přitažlivá?

Jak už samotný název naší nové expozice – „Stavy mysli / Za obrazem“ naznačuje, naše nová expozice nebude pojatá klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ sledu děl řazeného podle časové posloupnosti bude koncepční stavba expozice založena na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka. Návštěvníci nebudou chodit po sálech věnovaných kubismu či surrealismu, budou procházet napříč spektrem jednotlivých stavů lidské mysli.

Co tím přesně myslíte?

V každé místnosti budou dva vybrané okruhy – protichůdné či doplňující se – ke kterým se vystavená díla tematicky vztahují. Jedná se například o dvojice odvaha-strach, přátelství-samota, ironie-úcta, zranitelnost-vzdor, meditace-odcizení. Vznikne tím nejen symbolicky „nabitý“ prostor, ale i výmluvný dialog mezi dvěma vyhraněnými polohami duševního světa člověka. Chceme především, aby diváci porozuměli uměleckému projevu jako něčemu, co vyjadřuje „nadčasově aktuální“ roviny lidské existence. Mám za to, že umění nemá být prezentováno jako něco historicky uzavřené, ale jako živé svědectví schopné nás bezprostředně oslovovat bez ohledu na časový odstup nebo kulturní či národní odlišnosti. Proto konfrontujeme díla z různých historických období – chceme, aby lépe vynikalo jejich podstatné lidské sdělení, přesahující konkrétní dobu či styl. Klidně se tak může stát, že vedle díla moderního umění najdeme obraz barokní či dokonce renezanční.

Co ještě najdeme ve výstavních prostorách?

Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotvoříme „náladu“ jednotlivých prostorů krátkými citáty či aforismy, sloužícími jako textové pojednání daného tematického okruhu. Může se jednat o postřehy umělců, filosofů, spisovatelů, hudebníků, kohokoliv, který svou myšlenkou „trefí hřebík na hlavičku“. V části věnované „samotě“ můžeme například najít citát irsko-amerického dramatika Eugena O’Neilla „Život je pro každého člověka osamělou celou, jejíž zdi jsou zrcadly.“ Jde o to, že dialog mezi exponáty bude umocněný o další rozměr – o dialog mezi konceptuální (slovní) představou a představou vizuální. Slibujeme si od toho přístupu podnětné prostředí, kde návštěvník najde mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu „hotových“ tvrzení, ale hlavně ve smyslu otázek k zodpovězení.

Kutná Hora je město, které se těší trvalému zájmu turistů zejména ze zahraničí. Byla tato skutečnost součástí vašich úvah při koncipování nové stálé expozice?

Snažíme se o to, aby naše nová stálá expozice vycházela v největší možné míře z obecně uchopitelných lidských měřítek. Aby každý člověk vybavený „obyčejnou“ citovostí, ať je z České republiky, Ruska nebo Japonska, měl možnost vnitřně komunikovat s uměním vystaveným u nás v GASK. Nesnažíme se o „jednostrunný“ výklad moderního českého umění, naopak chceme do expozice přirozeně integrovat díla z našich sbírek, pocházející z jiných zemí světa a tím začlenit české výtvarné hodnoty do širších mezinárodních souvislostí. Vedle Čapka, Filly, Šímy, Zrzavého, Toyen, Štyrského, Zoubka, Šimotové, Malicha, Sopka, Lamra, Rittsteina, Róny a Skály jr. tak bude zastoupen například francouzský umělec islandského původu Erró či anglický sochař irského původu John Gibbons. Takový ostatně je svět, ve kterém se všichni už pohybujeme!

Vidíte pro vaši expozici úlohu širší, než jen čistě „galerijní“?

To rozhodně. V muzeu umění byla expozice tradičně koncipována spíše jako něco „samo pro sebe“, kde se až po jejím vzniku přemýšlelo, jak ji lépe zpřístupnit veřejnosti v rámci lektorského programu. U nás to platí opačně – naše koncepce počítá od samého počátku s tím, aby byla inspirativní, informativní a přístupná co nejširšímu publiku. Sbírkový fond je pro instituci našeho typu klíčovým komunikačním nástrojem se společností, proto se zde snažíme o způsob prezentace, se kterým se nejrůznější společenské vrstvy a skupiny mohou ztotožňovat. Místo trochu odtažitého výkladu o principech kubismu budou návštěvníci vybízeni k tomu, aby uvažovali nad tím, co vlastně znamená „volnost“ či „napětí“ a jak tyto „stavy mysli“ v kubismu nachází svou hmatatelnou podobu. Jde spíše o citový, než ryze intelektuální vstup do uhrančivého světa umění. Věříme, že díky tomu budou naší diváci schopnější odkrývat pro sebe to, co vlastně leží „za obrazem“, na pomyslné druhé straně plátna…

Jeden problém stálých expozic spočívá v tom, že po slavnostním zahájení a počátečním zájmu návštěvníků upadá neměnící se výstava trochu do zapomnění. Jak to bude u vás?

Pokud mi dovolíte trochu poetické přirovnání, nová expozice GASK je pojata jako zahrada, kde se v rámci „stálé údržby a péče“ budou vystavená díla pravidelně obměňovat. Návštěvníci tak budou mít důvod se k nám vracet a sledovat co tam bude nového. Koncepce naší nové expozice je přímo nastavena tak, aby taková variabilita byla možná. Nepůjde přitom jen o díla ze sbírek GASK, ale o dlouhodobé zápůjčky z jiných zdrojů. Do budoucna plánujeme takzvané „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, včetně představitelů dnešní mladé generace, které budou reflektovat konkrétní tematické okruhy úplně jinak, než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu. Mám na mysli například prostorovou instalaci či elektronická média, to znamená tvůrčí prostředky tak bytostně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí. Tím řečeno – expozice GASK bude myšlenkově okysličeným a neustále se obnovujícím místem!

Bude k nové expozici vydán i katalog?

Bude. K vernisáži vydáme stručný průvodce expozicí, na podzim pokřtíme obsáhlý, bohatě ilustrovaný dvojjazyčný (česko-anglický) katalog. Jeho koncepce bude zrcadlit záměr expozice nejen rozčleněním do sledovaných okruhů, ale také neobvyklým výběrem autorů úvodních textů. Vedle mého kurátorského úvodu a textu kolegy z GASK Davida Bartoně o aktuálním významu jezuitského řádu i ve vztahu k současnému umění budou v katalogu mj. texty psychiatra prof. Cyrila Höschla, básníka a tvůrce happeningů Eugena Brikcia a divadelního režiséra prof. Miloše Horanského. Snažíme se zde uvažovat o podstatě umění z jiných úhlů pohledu, nežli z čistě uměleckohistorických, proto pohledy zmíněných osobností, napsané přímo pro GASK, budou nesmírně přínosné.

Popište nám celkový zážitek, který čeká návštěvníky přicházející k vám do GASK díky nové stálé expozici.

Čekají je výrazná, originální i provokativní umělecká díla vybraná především z depozitáře GASK – Galerie Středočeského kraje. Tato díla budou zasazená do velkorysých, vzdušných a elegantních síní a chodeb Jezuitské koleje, s nimiž budou rozmlouvat volně, přímo, zcela bez „kosmetické berličky“ obarvené výstavní paneláže. Diváci budou mít jedinečnou možnost prožívat vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními interiéry a v neposlední řadě, výhledem z oken Jezuitské koleje, mezi výstavními prostory a krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory.

(tz)
.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

 

Zavřít menu