„Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla“ se jmenuje nová reprezentativní publikace z pera Jakuba Ďoubala, shrnující poznatky získané v průběhu několikaleté restaurátorské a pedagogické činnosti. Kniha vyšla koncem srpna, na pultech by se měla objevit v říjnu, v kutnohorském Kosmasu ji očekávají příští týden!

.
Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik.
Jakub Ďoubal, vedoucí Ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování, Univerzitě Pardubice, měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování.
Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na  Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.

Zdroj: Fakulta restaurování UP

.

Zavřít menu