Informace pro rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte do mateřské školy v Kutné Hoře
Ilustrační foto: MŠ Benešova

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou také zápisy dětí do mateřských škol v Kutné Hoře pro školní rok 2020/2021 organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole a také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Předškolní vzdělávání dětí je povinné. Plnění této povinnosti vzniká od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V letošním roce to jsou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Povinné předškolní vzdělávání se může plnit také formou individuálního vzdělávání. Také v tomto případě je nutné dítě přihlásit do mateřské školy. Rodič o individuálním (nejčastěji domácím) vzdělávání informuje ředitelku MŠ tzv. oznámením.

Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora. Rodiče prosíme, aby v případě, že přihlásí dítě na obě školy, event. do mateřské školy jiného zřizovatele, tuto skutečnost oznámili na všechna ředitelství škol.

Přihlášky dětí do příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka na školní rok 2020/21 je možné podávat do 31. 3. 2020 a lze je zaslat elektronicky.

Podrobné informace k zápisu dětí do této školy zveřejní ředitelství na webových stránkách http://mspohadka.net/

Zápis do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora se uskuteční dne 5. května 2020.

Podrobné informace jsou na webových stránkách http://www.materskeskoly.kh.cz/pro-rodice/

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky http://www.materskeskoly.kh.cz/ v sekci Pro rodiče (pod tímto textem).

Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení registračního čísla dítěte.

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit některým z následujících způsobů:

  1. Odeslat do datové schránky organizace 6drk47g selektronickým podpisem.
  2. Odeslat na e-mailovou adresu jednotlivých pracovišť organizace Mateřské školy s naskenovaným ručním podpisem zákonného zástupce, originál doručit škole po zrušení mimořádných opatření.
  3. Vhodit do schránky do vybrané mateřské školy v uzavřené obálce.
  4. V nezbytném případě si zákonní zástupci formuláře pro přihlášení dítěte vyzvednou v papírové podobě u okénka na ředitelství Mateřských škol, Benešova 149

ve středu 29. 4. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin a v pondělí 4. 5. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.

Pozor: vzhledem k mimořádným opatřením nebude možné formuláře vyplnit v budově ředitelství ani na žádné mateřské škole.

Rodiče si formuláře odnesou domů a vyplněné a podepsané doručí do vybrané mateřské školy (do schránky na budově nebo poštou).

K elektronické Žádosti o přijetí dítěte je nutno doložit u dítěte speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

Veškeré dokumenty je nutné doručit tak, aby je organizace Mateřské školy obdržela nejdéle do 5. 5. 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte Mateřské školy Kutná Hora oznámí na webových stránkách. Seznamy přijatých dětí zveřejní pod registračními čísly, které rodiče obdrží e-mailem (event. prostřednictvím České pošty) po doručení Žádosti o přijetí dítěte.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádají Mateřské školy setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učitelkami a prostory školy a rodiče doručí povinné potvrzení od lékaře.

Milada Nechojdomová –referent odboru školství

Vít Šnajdr – místostarosta

Zavřít menu