Aktualizováno: Město Kutná Hora bude usilovat o zachování akutní péče v kutnohorské nemocnici

Návrh změny koncepce zdravotní péče Nemocnice Kutná Hora předložil ve středu 5. prosince vedení kutnohorské radnice MUDr. Petr Chudomel, MBA předseda představenstva Oblastní nemocnice Kolín, a.s., pod kterou kutnohorská nemocnice spadá.  Jednání se spolu s ním účastnil i JUDr. Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Stč. kraje. Jako hlavní důvod restrukturalizace kutnohorské nemocnice jsou uváděny ekonomické ztráty, nedostatek zdravotního personálu i nedostatečné či duplicitní pokrytí regionu v některých formách lůžkové péče. „Zásadní změna by se týkala oddělení chirurgie. Došlo by ke zrušení akutní ambulantní péče. Chirurgie by sloužila pro tzv. jednodenní chirurgickou péči a probíhaly tu plánované chirurgické zákroky s omezením pracovní doby. Dojížděli by sem chirurgové z kolínské nemocnice pouze od pondělí do pátku. Byli jsme informováni, že se podařilo najít odborníky chirurgy, kteří by byli ochotni provádět ortopedické operace, zákroky v Kutné Hoře, čímž by byly více využívány operační sály. To je sice pozitivní, ale na druhou stranu bychom přišli o chirurgicko-ambulantní péči. Pokud by pacientovi vznikly pooperační komplikace, musel by navštívit jiné pracoviště, než kde byl operován. Předložené návrhy byly zdůvodněny změnou filozofie kolínské nemocnice a integrací kutnohorské nemocnice v oblastech, které jsou pro nás samozřejmě nevýhodnější,“ uvedla Mgr., Bc. Silvia Doušová, místostarostka Kutné Hory, která má oblast zdravotnictví ve své kompetenci  s tím, že by zároveň mělo dojít ke snížení počtu lůžek a rozšíření spektra následné péče.

„S tímto návrhem v tomto formátu nesouhlasíme. Zahájili jsme projednávání s právníky, odborníky ze zdravotní péče, koaličními partnery. K jednání jsou na pondělí 17. 12. přizváni opoziční zastupitelé.  Svolali jsme schůzku a budeme diskutovat. Zvažujeme vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zástupci koaliční i opozičních partnerů, zástupci všech politických stran a hnutí a také starostové z okolních obcí, protože pro ně jsme spádovou oblastí. Budeme se zabývat tím, jestli máme vůbec nějaké možnosti a jak to řešit, ovlivnit,“ řekla Mgr. Silvia Doušová a dodala: „Budeme usilovat o dodržení smlouvy, aby lékařská péče byla poskytována alespoň ve stávajícím rozsahu. Rozhodně máme zájem na tom, zachovat v Kutné Hoře ambulantní chirurgickou péči. To je číslo jedna.“

O vyjádření jsme požádali MUDr. Petra Chudomela, předsedu představenstva ON Kolín:  „Představenstvo ON Kolín v současné době řeší problematiku kutnohorské nemocnice, která je součástí ON Kolín velmi intenzivně. Důvodem je krizový nedostatek lékařů na oddělení chirurgie, který podle informací, které máme, nebude schopen v příštím roce zabezpečit poskytování chirurgické péče v akutním režimu – tzn. 24 hodin denně 7 dní v týdnu  v  potřebné kvalitě a personálním zabezpečení. Je to realita, na kterou musíme reagovat, protože zabezpečit péči pro pacienty v regionu je pro nás prioritou.

Pracujeme se záměrem rozšířit operativu v kutnohorské nemocnici (již se realizuje) v režimu několikadenní chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie a plastické chirurgie. Máme konkrétní záměr a vyčleněné prostředky na modernizaci interiéru oddělení s realizací v první polovině r. 2019. Plánujeme rozšíření odborných ambulancí.

Všeobecná chirurgická ambulance bude k dispozici každý den včetně sobot, nedělí a svátků, ale bez nočního provozu. Akutní chirurgická péče (včetně vozů ZZS) bude přesměrována do Nemocnice v Kolíně s cílem zabezpečit její lepší dostupnost s nedílnou vazbou na kvalitu. Ta bude spočívat nejen v širokém odborném a nepřetržitém zázemí nemocnice (CT, ultrazvuk, konsiliární služby, laboratoře, anesteziologickoresuscitační oddělení), ale především ve 24 hodinovém zajištění všech specializovaných pracovišť, které pod odbornost všeobecné chirurgie spadají, ale Kutnohorská nemocnice jimi nedisponuje a nikdy disponovat nebude. Hovořím tedy o tom, že zatímco v nemocnici typu Kutná Hora apod., vás ošetří chirurg, ať přijdete s ledvinovou kolikou, žlučníkovým záchvatem, zlomeninou či poraněním hlavy, tak v případě nemocnice typu naší, Kolínské, budete ošetřeni urologem, chirurgem, traumatologem, neurologem. Přijdete-li s poraněním v okolí oka, budete ošetřeni očním lékařem.  A budete-li dítě, bude se vám věnovat erudovaný dětský chirurg. To je služba, kterou jsme zavedli na podzim, je na nemocnici našeho typu velmi nadstandardní a setkala se s velkou příznivou odezvou. Dovolíte-li příměr – jedete přímo za kovářem – často bez zastávky v Kutné Hoře, která již není schopna kvůli přístrojovému a personálnímu vybavení závažné případy řešit vlastními silami. Např. v případech pacientů postižených akutní mozkovou příhodou, kde jde skutečně o minuty (!!), se nikdo nepozastavuje nad tím, že je vezen do našeho iktového centra a ne do Kutné Hory, Čáslavi či jiné menší nemocnice. Jsem přesvědčen, že tím nabízíme pro region Kutnohorska služby, kterými obyvatelé Kolínska již disponují a pokud jsme jedna nemocnice (Kolínská a Kutnohorská), což jsme, je na místě je nabídnout i obyvatelům Kutnohorska  ve stejné kvalitě a v nepřetržitém provozu.

Nastalou situaci vnímám jako příležitost dát každé z nemocnic určitou, dopředu stanovenou roli, adekvátní jejím možnostem, významu a personálnímu a věcnému vybavení. Nastavit těsnější spolupráci, vymanit se z lokálpatriotismu a stát se skutečnými partnery, kteří spolu nesoupeří, ale spolupracují. Věnoval jsem se tématu, které vnímám naléhavě, chápu jeho citlivost, proto ho vysvětluji obšírně.

V další etapě plánujeme transformaci lůžek intenzivní péče na lůžka následné intenzivní péče. Důvodem je zabezpečit péči pro pacienty, kterým selhává jedna ze životně důležitých funkcí, zpravidla dýchání, a tak vyžadují dlouhodobou ventilační podporu a další lékařskou a ošetřovatelskou péči. Zároveň je pro ně pobyt na lůžku ARO již z mnoha důvodů nevhodný. Jedná se o specializované oddělení, které opět prováže obě naše nemocnice a výrazně zkvalitní péči o společné pacienty. Následná  (návazná) péče  v této  oblasti  není péčí  druhořadou, ale naopak její kvalitní zajištění je oceňovanou a potřebnou  součástí  poskytování komplexní zdravotní péče.

Rádi bychom rozšířili spektrum služeb v Kutné Hoře i o lůžkové oddělení následné rehabilitace. Všechny tyto specializované služby následné péče by byly určeny také pro společný region Kutné Hory a Kolína. Chceme nemocnice propojit i personálně s cílem umožnit lékařům z Kutné Hory podílet se na péči v naší, Kolínské nemocnici a tím si zvyšovat odbornou erudici.

Toto je záměr představenstva ON Kolín, který podporuji, protože garantuje občanům společného regionu rovný přístup ke kvalitní péči po celých 24 hodin a specializaci nemocnic na důležité oblasti zdravotní péče,“  uvedl MUDr. Chudomel.

„Pokud důvodem pro zrušení akutní chirurgie v kutnohorské nemocnici je nedostatek personálního obsazení, beru to jako manažerské selhání současného vedení kolínské nemocnice, pod kterou  Kutná Hora spadá. Vyzvali jsme předsedu představensta ON Kolín a.s., aby se svým stanoviskem seznámil zastupitele města,“ řekl Ing. Josef Viktora, starosta Kutné Hory a dodal: „Pro nás jako pro město je tento návrh zrušení akutní chirurgické péče nepřijatelný a budeme dál s vedením kolínské nemocnice a s jejím zřizovatelem, vedením Středočeského kraje, vyjednávat.“ Vedením města byl MUDr. Chudomel vyzván, aby návrh změny koncepce přednesl 18. 12. při zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory.

M. Pravdová

Zavřít menu