Městský úřad vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici referent sociálních věcí – pracovník pro organizaci pěstounské péče, zařazený v oddělení sociálně právní ochrany dětí, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kutná Hora – s místem výkonu práce v Kutné Hoře.

 

.
Město Kutná Hora – Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

v y h l a š u j e

podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, v souladu s novelou Zákona o sociálně právní ochraně dětí – zákon
č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

v ý b ě r o v é    ř í z e n í

na obsazení pracovní pozice referent sociálních věcí – pracovník pro organizaci pěstounské péče, zařazený v oddělení sociálně právní ochrany dětí, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora – s místem výkonu práce v Kutné Hoře. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu n e u r č i t o u.

 

Nástup do pracovního poměru možný od 1. 11. 2015.

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

– je státním občanem České republiky popřípadě má trvalý pobyt v ČR, cizí státní příslušník splňuje podmínky zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů

– je způsobilý k právním úkonům

– bezúhonný

– ovládá jednací jazyk

Městský úřad požaduje splnění následujících podmínek:

– ke dni nástupu ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání – obor zaměřený na sociální oblast, dle § 110 zákona o sociálních službách zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

– schopnost komunikace s klientem

– znalost práce na PC – excel, word

– řidičské oprávnění skupiny „B“

– odborná způsobilost pro sociálně právní ochranu vítána

Platové zařazení:

– platová třída 10 – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + nařízení vlády

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč dále doloží k přihlášce tyto doklady:

strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních odborných znalostech  a dovednostech

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné prohlášení

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ustanovením § 5 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka

datum a podpis uchazeče.

Přihlášky zasílejte v termínu do 11. 9. 2015 včetně v zapečetěné obálce, označené „NEOTVÍRAT– Výběrové řízení na pracovní pozici referent sociálních věcí – pracovník pro organizaci pěstounské péče“ na  adresu Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Tel. kontakt:  327710285 – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 327710286 –  vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, 327710107 –  vedoucí oddělení personálního a krizového řízení.

V souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

Tomáš Hobl, tajemník MěÚ Kutná Hora

-.

Zavřít menu