Na Kutnohorsku budou s platností od dnešní půlnoci z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem platit mimořádná preventivní opatření
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace na Kutnohorsku budou po dnešním zasedání krizového štábu znovu zavedena mimořádná preventivní opatření. Krajská hygienická stanice je vydá během dnešního odpoledne, jejich platnost bude od dnešní půlnoci. Zveřejněny budou na webových stránkách města a krajské hygienické stanice.
 
Jisté je, že z důvodu zamezení šíření nákazy budou znovu povinné roušky v uzavřených veřejných prostorách, městské hromadné dopravě, nákupních střediscích. Bez roušek se od soboty neobejdou ani svatební obřady. „S platností od 11. 7. bude shromažďování osob omezeno ve venkovních prostorách do 300 osob, bez nutnosti mít roušku. Ve vnitřních prostorách do 200 osob a bude povinnost mít roušku,“ uvedl starosta města Josef Viktora s tím, že epidemiologové aktuálně evidují 43 potvrzených případů, z toho 15 je z Kutné Hory. Provedeno bylo 200 odběrů. „Testování bude pokračovat i během víkendu,“ řekl starosta. Provoz plovárny bude omezen do 500 lidí, bez nutnosti mít roušku.
„Pozitivní případy se vyskytly i v okolních obcích. Veškerá opatření jsou z důvodu zamezení dalšímu šíření nákazy,“ doplnil starosta s tím, že podle vývoje situace by byl znovu svolán krizový štáb, který situaci vyhodnotí, zda zavedená mimořádná opatření dostačující.
I nadále platí doporučení dodržovat správné hygienické návyky, mytí rukou, používaní dezinfekce.

Mimořádné opatření KHS č. 1/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“), jako orgán ochrany veřejného zdraví místně a věcně příslušný podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve smyslu § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2, zákona

nařizuje mimořádné opatření při epidemii

 

spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav v:

1.  zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení, pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky Covid-19;

2.  nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 •  přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
 •  návštěv nezletilých pacientů,
 •  návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 •  návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;

3. provedení RT-PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 •  pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny;

4.  nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

 •  návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 •  návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 •  návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;

5. omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

 •  osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny;

6.  omezení konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 •  účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 300 osob v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím, maximální povolený počet sektorů na jednom místě je pět, sektory musí být odděleny stavebně nebo funkčně min. 4 metrovou vzdáleností, účastníci nemohou přecházet mezi sektory,
 •  je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 •  je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou;

7. omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 •  zakazuje se účast přesahující ve stejný čas 200 osob v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
 •  je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou;

 

8. zveřejnění/vysílání materiálů dostupných na adrese: http://www.khsstc.cz, a to na webových stránkách dané obce, pokud jsou obcí tyto zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné;

9. omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 •  zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 •  u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen ,,členové domácnosti“),
 •  venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 •  provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
 •  při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 •  provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 •  provádění dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 •  v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 •  zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest pouze v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 •  v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění Covid-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 •  provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech protiepidemických opatření;

10. zamezení v maximální možné míře styku zaměstnanců jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny;

11. zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých je práce vykonávaná v třísměnném nebo nepřetržitém provozu v rámci jedné směny, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku;

12. zajištění v maximální možné míře časového oddělení poskytování stravy v rámci závodního stravování tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu;

13. zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 •  ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště, včetně pracovišť;

14. provozování zotavovacích akcí ve smyslu § 8 zákona a jiných podobných akcí ve smyslu § 12 zákona tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

 •  zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
 •  zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
 •  zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
 •  vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
 •  omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,
 •  omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy;

15. provozování přírodního koupaliště a umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 •  provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 •  provozovatel zajistí opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,
 •  v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 •  mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 •  pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 •  u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
 •  všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 •  hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou;

 

16. provádění zvýšené povrchové dezinfekce veřejných prostranství a míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.:

 •  zastávky MHD
 •  místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.
 •  místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti apod.

                            Čl. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze eviduje k 10. červenci 2020 nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav. V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci je hlavním cílem vydání mimořádného opatření přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu rozšíření nákazy v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shromažďování a omezení návštěv rizikových skupin obyvatel, včetně používání prostředků individuální ochrany).

                                                     Čl. lI

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nařizuje toto mimořádné opatření při epidemii v podobě zavedení několika povinností, a to: zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení, pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky Covid-19, a to s cílem včasného odhalení prvních příznaků onemocnění novým typem koronaviru SARS-CoV-2 a zabránění šíření onemocnění mezi rizikovými skupinami obyvatelstva ve zdravotnických zařízeních.

Dále v nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve který se poskytuje lůžková péče, s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, z důvodu ochrany těchto rizikových skupin obyvatel ve vymezených zařízeních.

Dále v nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb, ve který se poskytuje lůžková péče, s výjimkou návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb, návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, z důvodu ochrany těchto rizikových skupin obyvatel v zařízeních.

Cílem mimořádného opatřeni je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech. Z výše uvedených důvodů byla přijata opatření týkající se povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), včetně dodržování jednotlivých odstupů ve vnitřních prostorech, včetně omezení provozní doby provozoven stravovacích služeb. Ze stejného důvodu rovněž došlo ke stanovení podmínek při provozování zotavovacích akci ve smyslu § 8 zákona a jiných podobných akce ve smyslu § 12 zákona, stejně tak stanovení podmínek při provozování přírodních a umělých koupališť.

 

Účelem provedení ohniskové dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství je ochrana společnosti a zamezení šíření onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Při epidemickém šíření nákazy hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem na zdraví populace.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shromažďování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků). Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase, a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí.

 

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení účinnosti od 00:00 hod 11.07.2020 po jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

ČI. IV.

Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti Kutná Hora a Čáslav, toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Zavřít menu