Proč to píši? Tato pietní místa si jistě zaslouží pozornost, té však místním hřbitovům za poslední roky bylo věnováno velmi málo. Až volební úspěch z podzimu 2014 a nová práce u Technických služeb mi umožnily se podrobně seznámit se situací a podílet se na zjednání nápravy. Kroky vedoucí k nápravě budou však postupné a velmi nákladné. 

.
Nyní se s vámi podělím o několik informací, které byste měli znát. Na území našeho města se nachází šest hřbitovů – veřejných pohřebišť. Ty v Malíně, Sedlci, Kaňku a v Kutné Hoře U Nejsvětější Trojice jsou majetkem římskokatolických farností. Farní sbor českobratrské církve evangelické je majitelem hřbitova Evangelického, umístěného podél silnice na Gruntu. Tyto hřbitovy (s výjimkou kostelů, kaple a některých technických objektů) získala do své správy obec, jelikož církve nevyužily ode dne platnosti zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, zákonem stanovené lhůty k jejich převzetí pod svoji provozní správu. Město zajišťuje provoz hřbitovů kutnohorskými Technickými službami. V roce 2002 podepsal tehdejší starosta K. Hlavatý s farnostmi smlouvy o vzájemných vztazích při provozování pohřebišť, které mimo jiné definují povinnosti Města.  Podpisem smluv se Město dostalo do ne příliš výhodné situace, jelikož je zavázáno v rámci údržby a oprav ke značným investicím do nemovitého majetku, jehož vlastníkem jsou farnosti. Finanční prostředky získané z poplatků a nájmů hrobových míst na pokrytí těchto zavazujících investic nestačí. Jelikož některé smlouvy obsahují i nepravdivé údaje, považuji za nutné, společně s farnostmi, provést jejich revizi. V otázce revizí smluv musí panovat shoda na budoucí vzájemné spolupráci. Zástupci vedení a Rady města proto v nejbližší době osloví farnosti ke společnému jednání.
Nejrozlehlejší a nejvyužívanější hřbitov U Všech Svatých v České ulici, jehož součástí je i budova s obřadní místností a správní budova, je jediný v majetku města (kostel Všech Svatých vlastní římskokatolická farnost). S lítostí musím konstatovat, že pohled na jeho stav je velmi smutný. Přesvědčil jsem se, že Město se o svůj hřbitov dlouhodobě nestará jako řádný hospodář a považuji za nutné, abychom tento stav společně změnili. První krok k nápravě provedla předchozí Rada města. V červnu 2014 zadala vítězi veřejné zakázky AS PROJECT CZ s.r.o zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení za účelem revitalizace hřbitova. Společnost v listopadu dokumentaci za vysoutěženou cenu 288.827,- Kč předala k dalšímu využití. Již letos proběhla, v souladu s projektem a přidělenou dotací, částečná regenerace zeleně. Pokud se však neseženou dotace na další kroky, musíme každý rok z rozpočtu města vyčlenit potřebné prostředky na průběžně prováděné investice a opravy. Odhad ceny celkové revitalizace se blíží částce třiceti milionů korun.
Co se nyní na hřbitovech děje? Od května se udělal velký kus práce na hřbitovech Kaňk a Malín.  Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce odstraňují intenzivně se rozrůstající břečťan, který na opuštěných hrobech a obvodových zdech způsobuje škody a omezuje pohyb po pohřebišti. Nedávno proběhla údržba stromů U Svaté Trojice, na Evangelickém hřbitově a U Všech Svatých. A co nás čeká? Po očištění a obnažení zarostlých hrobů i na ostatních hřbitovech provedeme revizi nájmu hrobových míst. V souladu se zákonem o pohřebnictví budeme postupně rušit torza hrobů, jejichž majitele už nelze dohledat, anebo z hrobových míst neplatí nájem. Uvolníme tím místa pro budoucí nájemce a plochy uvedeme do stavu vhodného k užívání a snadné údržbě. Musíme rozhodnout co s hroby majícími historickou hodnotu a co s hroby zde pochovaných osobností, o které se však pozůstalí nestarají. Při této příležitosti si vás, majitele hrobů, nájemce hrobových míst a míst v kolumbáriích, dovolím požádat o spolupráci. Máte-li ve vztahu k Vašemu hrobu anebo platbě za nájem nějaké nesrovnalosti, či zamýšlíte-li učinit závažná rozhodnutí, která musí být v souladu s provozním řádem hřbitova, neváhejte prosím kontaktovat správu hřbitovů a uveďte svoje náležitosti do patřičného pořádku. Rovněž Vás žádám o trpělivost, toleranci a vzájemnou spolupráci. Není v našich silách a finančních možnostech města okamžitě napravit roky opomíjenou údržbu a péči.

Josef Kraus, člen Rady města (ANO), Technické služby

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu