Pohled na stav kutnohorských hřbitovů vyvolává smutek

Proč to píši? Tato pietní místa si jistě zaslouží pozornost, té však místním hřbitovům za poslední roky bylo věnováno velmi málo. Až volební úspěch z podzimu 2014 a nová práce u Technických služeb mi umožnily se podrobně seznámit se situací a podílet se na zjednání nápravy. Kroky vedoucí k nápravě budou však postupné a velmi nákladné. 

.
Nyní se s vámi podělím o několik informací, které byste měli znát. Na území našeho města se nachází šest hřbitovů – veřejných pohřebišť. Ty v Malíně, Sedlci, Kaňku a v Kutné Hoře U Nejsvětější Trojice jsou majetkem římskokatolických farností. Farní sbor českobratrské církve evangelické je majitelem hřbitova Evangelického, umístěného podél silnice na Gruntu. Tyto hřbitovy (s výjimkou kostelů, kaple a některých technických objektů) získala do své správy obec, jelikož církve nevyužily ode dne platnosti zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, zákonem stanovené lhůty k jejich převzetí pod svoji provozní správu. Město zajišťuje provoz hřbitovů kutnohorskými Technickými službami. V roce 2002 podepsal tehdejší starosta K. Hlavatý s farnostmi smlouvy o vzájemných vztazích při provozování pohřebišť, které mimo jiné definují povinnosti Města.  Podpisem smluv se Město dostalo do ne příliš výhodné situace, jelikož je zavázáno v rámci údržby a oprav ke značným investicím do nemovitého majetku, jehož vlastníkem jsou farnosti. Finanční prostředky získané z poplatků a nájmů hrobových míst na pokrytí těchto zavazujících investic nestačí. Jelikož některé smlouvy obsahují i nepravdivé údaje, považuji za nutné, společně s farnostmi, provést jejich revizi. V otázce revizí smluv musí panovat shoda na budoucí vzájemné spolupráci. Zástupci vedení a Rady města proto v nejbližší době osloví farnosti ke společnému jednání.
Nejrozlehlejší a nejvyužívanější hřbitov U Všech Svatých v České ulici, jehož součástí je i budova s obřadní místností a správní budova, je jediný v majetku města (kostel Všech Svatých vlastní římskokatolická farnost). S lítostí musím konstatovat, že pohled na jeho stav je velmi smutný. Přesvědčil jsem se, že Město se o svůj hřbitov dlouhodobě nestará jako řádný hospodář a považuji za nutné, abychom tento stav společně změnili. První krok k nápravě provedla předchozí Rada města. V červnu 2014 zadala vítězi veřejné zakázky AS PROJECT CZ s.r.o zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení za účelem revitalizace hřbitova. Společnost v listopadu dokumentaci za vysoutěženou cenu 288.827,- Kč předala k dalšímu využití. Již letos proběhla, v souladu s projektem a přidělenou dotací, částečná regenerace zeleně. Pokud se však neseženou dotace na další kroky, musíme každý rok z rozpočtu města vyčlenit potřebné prostředky na průběžně prováděné investice a opravy. Odhad ceny celkové revitalizace se blíží částce třiceti milionů korun.
Co se nyní na hřbitovech děje? Od května se udělal velký kus práce na hřbitovech Kaňk a Malín.  Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce odstraňují intenzivně se rozrůstající břečťan, který na opuštěných hrobech a obvodových zdech způsobuje škody a omezuje pohyb po pohřebišti. Nedávno proběhla údržba stromů U Svaté Trojice, na Evangelickém hřbitově a U Všech Svatých. A co nás čeká? Po očištění a obnažení zarostlých hrobů i na ostatních hřbitovech provedeme revizi nájmu hrobových míst. V souladu se zákonem o pohřebnictví budeme postupně rušit torza hrobů, jejichž majitele už nelze dohledat, anebo z hrobových míst neplatí nájem. Uvolníme tím místa pro budoucí nájemce a plochy uvedeme do stavu vhodného k užívání a snadné údržbě. Musíme rozhodnout co s hroby majícími historickou hodnotu a co s hroby zde pochovaných osobností, o které se však pozůstalí nestarají. Při této příležitosti si vás, majitele hrobů, nájemce hrobových míst a míst v kolumbáriích, dovolím požádat o spolupráci. Máte-li ve vztahu k Vašemu hrobu anebo platbě za nájem nějaké nesrovnalosti, či zamýšlíte-li učinit závažná rozhodnutí, která musí být v souladu s provozním řádem hřbitova, neváhejte prosím kontaktovat správu hřbitovů a uveďte svoje náležitosti do patřičného pořádku. Rovněž Vás žádám o trpělivost, toleranci a vzájemnou spolupráci. Není v našich silách a finančních možnostech města okamžitě napravit roky opomíjenou údržbu a péči.

Josef Kraus, člen Rady města (ANO), Technické služby

[nggallery id=716]