Přijměte pozvání další zasedání zastupitelstva města Kutná Hora, které se uskuteční dne 29. října 2013 od 16:00 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu je, mimo jiné, prezentace podnikatelského záměru výstavby krematoria. ………………………………………………………………………………………………

Program

I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Prezentace (Podnikatelský záměr- výstavba krematoria)
IV. Dotazy a připomínky občanů
V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01    Změna usnesení – odkoupení akcií spol. VHS Vrchlice-Maleč

2. Materiály ekonomického odboru
2/01    Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2013
2/02    Stanovisko pracovní skupiny „ Výherní hrací přístroje“
2/03    Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 3/2013
2/04    Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 4/2013
2/05    Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/06    Zápis finančního výboru
2/11    Prodej části pozemku v k.ú. K.Hora (pí Špírová, p. Krejdl)
2/12    Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u K. Hory (p. Ducháček)
2/13    Prodej části pozemku v k.ú. K.H. (spol.vlast.-Družební 602)
2/14    Prodej části pozemku v k.ú. Č. Janovice (pí. Svobodová)
2/15    Prodej části pozemku v Poličanech (p. Štengl)
2/16    Zánik věc. práva předkup. k nemovitostem (man. Čechovi)
2/17    Žádost o revizi rozhodnutí ZM (prodej části poz.- pí Kopecká)
2/18    Bezúpl. převod poz. od ČR-Státního pozemkového úřadu
2/19    Bezúpl. převod části pozemků v k.ú. KH od ČR- ÚZSVM
2/20    Inf. zpráva ke kupní ceně za pozemky v K.Hoře (Lesy ČR I.)
2/21    Kupní cena za pozemky v KH (Lesy ČR II.), RO EKO č. 53
2/22   Plnění usnesení ZM- žádost o prodloužení termínů usnesení

3. Materiály odboru správy majetku
3/01   Dohoda o splácení dluhu – pí Červeňáková
3/02   Smlouva o bezplatném převodu majetku – Sparta Kutná Hora
3/03   Zbourání zděného přístřešku–bývalý areál ČSAD,Čáslavská 28
3/04   Inf. zpráva – zbourání zdi vč. zděných přístřešků a oplocení
3/91  Rozpočtové opatření – OSM – OSN č. 35/13

4. Materiály odboru památkové péče a školství
4/01    Rozpočtové opatření OPPŠ č. 8
4/02    Navýšení příspěvku z Fondu regenerace města K Hory
4/03    Rozpočtové opatření OPPŠ č. 10
4/04    Vzory smluv o poskytnutí dotace

5. Materiály odboru rozvoje a územního plánování
5/01    Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
5/02    Schválení vyhlášky č. 5/13 – FRB

6. Materiál odboru investic
6/01    Zajištění a poskytování sport. haly Kamen. stezka (dodatečně)

7. Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01    Pozdní vyúčtování neinv. dotace – prominutí pohledávky

8. Materiály kontrolního výboru
8/01    Zápis o kontrole kontrolního výboru (investiční akce)

VI. Různé

VII. Závěr

 

.

Zavřít menu