První podzimní veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 15. září 2015, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, plnění rozpočtu Města Kutná Hora či pravidla pro příspěvkový program Města Kutná Hora na rok 2016.

 

Program

I. Zahájení                   

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Návrh na odvolání člena rady města

Materiály ekonomického odboru

2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2015

2/02 Návrh na rozpočtové opatření EKO 16

2/03 Rozpočtové opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/04 Zápis finančního výboru

2/11 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Materna)

2/12 Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (p. Vácha)

2/13 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Draslar)

2/14 Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Říha)

2/15 Prodej pozemků bývalých sádek na Katlově

2/16 Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (p. Veber)

2/17 Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Nowok)

2/18 Přijetí spoluvl.podílu zůstavitele na pozem.ch v k.ú. Nové Dvory (p. Fišič)

2/19 Prodej pozemků v k.ú. Poličany (Povodí Labe, s.p.)

2/20 Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Flachs, pí Svobodová)

2/21 Směna pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (areál bývalé cihelny)

2/22 Směna části pozemků v k.ú. Kutná Hora (lokalita Spálený mlýn)

2/23 Darování majetku v areálu nemocnice Kutná Hora Středočeskému kraji

2/24 Plán společných zařízení JPÚ v k.ú. Malín – lokalita „U Haldy“

2/25 Zřízení věcných břemen– teplovod.potrubí (Středočeský kraj, Úřad práce)

2/26 Zrušení usnesení ZM- prodej pozemku v k.ú. Zhoř u Červených Janovic

Materiály odboru správy majetku

3/01 Odstoupení od Sml. budoucí kupní a budoucí NS (pí Fišrová, prov. Maturová)

3/02 Rozpočtové opatření OSM OSN č. 24

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 15

4/02 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 14

4/03 Uzavření VP Sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace

4/04 Uzavření VP Sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace

4/05 Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznamu UNESCO (CD v KT)

4/06 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 18

4/07 Příspěvkový program Města Kutná Hora – pravidla pro rok 2016

5/01 Schválení Zadání územního plánu Kutná Hora

5/02 3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města

Materiály odboru investic

6/01 Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny

6/02 Smlouva o umožnění realizovat stavbu chodníku Sedlec – Kaňk

6/50 Vybudování rampy pro imobilní osoby – Masarykova 596

6/95 Rozpočtové opatření TO č. 12/15

Materiál oddělení cestovního ruchu

16/01 Nové znění Stanov DSO České dědictví UNESCO

VI. Různé 

VII. Závěr

 

.

Zavřít menu