Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční 31. března 2015, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, rozpočtová opatření přijatá Radou města nebo rozdělení prostředků z Fondu regenerace města pro rok 2015.

.

Program

I. Zahájení                 

II. Schválení programu

III. Představení se navržených přísedících okresního soudu

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01   Volba přísedících okresního soudu
1/02   Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – Požární řád

Materiály ekonomického odboru

2/01   OZV o úpravě koeficientů pro výpočet Daně z nemovitostí
2/02   Změna zřizovacích listin PO
2/03   Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2014
2/04   Dačického dům – návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1
2/05   Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 – 7
2/06   Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/07   Zápis Finančního výboru
2/11   Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Kutná Hora od ČR – SPÚ
2/12   Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u KH od KSÚS SK
2/13   Směna části pozemku v k.ú. Sedlec u KH (p. Adamec)
2/14   Prodej části pozemku v areálu pivovaru (p. Turek)
2/15   Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (Král obchodní centrum)
2/16   Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Blažková)
2/17   Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Petržílkovi)
2/18   Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (Agro Pro CZ s.r.o.)
2/19   Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (man. Férovi)
2/20   Prodej pozemků v k.ú. Štipoklasy u Černín
2/21   Prodej pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Červené Janovice)
2/22   Kupní cena za pozemky v k.ú. Hetlín (man. Jelínkovi)
2/23   Odkup lesních pozemků v k.ú. Kutná Hora (Lesy ČR, s.p.)
2/24   Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (HPH, spol. s r.o.)
2/25   Zřízení věc. břemene – teplovodní propoj kotelen v KH (ČR – ŘSD)
2/26   Zřízení věc. břemene – doplňkové osvětlení přechodu – Hrnčířská
2/27   Zřízení věc. břemene – rozšíření veřejného osvětlení – Křenová
2/28   Zřízení věc. břemene- doplňkové osvětlení pro chodce – Nad Sady
2/29   Zřízení věc. břemene – rozšíření veřejného osvětlení – Starokolínská

Materiály odboru správy majetku

3/01   Dohoda o přistoupení k dluhu – pí. Davidová x sl. Vrbická
3/50   Uzavření sml. o koupi nemovité věci,  MLaR

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01   Rozdělení prostředků z Fondu regenerace města pro rok 2015
4/02   Rozpočtové opatření OPPŠ č. 3
4/03   Rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01   Pořízení nového územního plánu pro město Kutná Hora
5/02   Zastavení pořízení změny č. 31 ÚPM
5/03   Zastavení pořízení změny č. 34 ÚPM
5/04   Zastavení pořízení změny č. 37 ÚPM
5/05   Inf. zpráva k pořizování změny č. 49 ÚPM
5/06   Rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2015
5/07   Poskytnutí zápůjčky z FRB
5/08   Pořízení změny č. 51 ÚPM
5/09   Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek

Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01   Inf. zpráva o hospodaření s prostředky Stabilního fondu 2014

Materiál interního auditu

8/01   Zápis Kontrolního výboru ZM

Materiál oddělení kultury

15/01   Rozpočtové opatření OK č. 5
15/02   Rozpočtové opatření OK č. 6 – Výroční poštovní známka
15/03   Udělení výjimky z vyhlášky č. 4/2014 (Kutnohorsko.cz)
15/04   Udělení výjimky z vyhlášky č. 4/2014 (odd. kultury MÚ)

VIII. Různé 

IX. Závěr

 

.

Zavřít menu