Sanační práce pro dekontaminaci povrchových vod a sedimentu vodního toku Beránka byly dokončeny

K mimořádnému navýšení hladiny v zatopené části ložiska, čímž došlo k přelivu a výtoku důlních vod přes štolu 14 pomocníků v Malíně, došlo ke konci minulého roku. Jak v únoru 2018 uvedla Ing. Gabriela Úradníková z ředitelství s. p. Diamo Stráž pod Ralskem, který v areálu bývalých Rudných dolů na Kaňku provozuje od roku 2001 čistírnu důlních vod, okamžitě bylo zajištěno zvýšení výkonu čistírny a zároveň vyrozuměny dotčené instituce: Odbor životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora, Obvodní báňský úřad pro Stč. kraj a Hlavní město Praha, HZS Kutná Hora. „Důvodem náhlého skokového navýšení hladiny důlních vod bylo částečné propadnutí horniny nad některou z četných vydobytých komor Turkaňského pásma ve vzdušné části zlikvidovaného dolu v blízkosti jámy Turkaňk. Došlo tak k uvolnění většího množství materiálu (řádově stovky tun), který pádem do důlních vod způsobil velmi rychlé vzedmutí hladiny s následným přetokem. Již 20. 12. 2017 byla hladina důlních vod v normálu pod kótou přelivu,“ uvedla v únoru 2018 Ing. Gabriela Úradníková s tím, že čistírna ke konci roku 2017 pracovala na plný výkon – 6,4 litrů za sekundu. Byla přijata další opatření – na potrubí pro vypouštění důlních vod ze štoly 14 pomocníků byla instalována uzavírací armatura, která umožní při případném nárůstu hladiny výtok okamžitě uzavřít, čímž by bylo zamezeno dalšímu výtoku vod do toku Beránka. Byla nařízena zvýšená četnost kontrol v severní i jižní části Turkaňského pásma. V souladu s rozhodnutím o opatření k nápravě, které vydal MěÚ Kutná Hora, bylo zadáno vypracování dokumentace postupu sanačních prací pro dekontaminaci povrchových vod a sedimentu v toku Beránka a Klejnárka.

„S ohledem na výsledky průzkumných prací zpracovaných v Projektu nápravných opatření pro odstranění následků havárií na vodním toku Beránka byla odstraněna svrchní vrstva sedimentů a kalů z koryta zasažených vodních toků v úsecích, kde koncentrace toxikologicky nejvýznamnějších polutantů arsenu a kadmia přesáhly navržený cílový limit. Došlo k odtěžení sedimentů strojně rypadlem do hloubky 0,2 m. U úseků toku, které je zpevněno, zatrubněno a tam, kde nešlo použít odtěžení z důvodu nepřístupnosti, byl použit sací bagr. Zhruba 110 m3 znečištěných sedimentů a 45 m3 odsátých kontaminovaných kalů s vodou, bylo odvezeno na skládku nebezpečného odpadu do Čáslavi. Na celou akci dohlíželi zaměstnanci DIAMO, s.p, firmy Ochrana podzemních vod s.r.o. a zaměstnanci Městského úřadu v Kutné Hoře, odboru životního prostředí,“ konstatoval 16. září Ing. Ondřej Kruliš, vedoucí vodoprávního úřadu odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora. –M. Pravdová- 

Snímky z čistírny důlních vod v areálu RD Kaňk. Foto archiv pra

Snímky vodního toku. Foto archiv ok, MěÚ KH