Správa hřbitova spolupracuje s NPÚ na návrhu prohlášení šestnácti náhrobků za kulturní památku

Na základě podnětu vedoucího správy hřbitova Josefa Krause byl upřesněn a doplněn výběr umělecky nebo uměleckořemeslně nejhodnotnějších náhrobků k návrhu na prohlášení za kulturní památku. Výběr šestnácti náhrobků byl schválen hodnotitelskou návrhovou komisí Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, s velkým zájmem a podporou ředitele Ing. Jana Žižky. Po zjištění vlastníků a případném převedení některých náhrobků do majetku města Kutná Hora bude návrh na prohlášení za kulturní památku postoupen Ministerstvu kultury České republiky, které v rámci řízení o prohlášení za kulturní památku požádá o stanovisko k návrhu pověřený úřad v Kutné Hoře, Krajský úřad Středočeského kraje a vlastníky náhrobků. Na základě těchto stanovisek vydá rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku. Vzhledem k velmi špatnému stavu většiny náhrobků je památková ochrana více než naléhavá. Jeden z nejhodnotnějších je klasicistní náhrobek s reliéfem anděla s urnou od významného sochaře Václava Prachnera z doby kolem roku 1817, kde pískovec je silně korodovaný pod nevhodnou vrstvou nátěru. V rámci návrhů na prohlášení za kulturní památky v tomto rozsahu a typu památek se jedná o ojedinělý projekt, který by se měl uskutečnit také u jiných významných hřbitovů. Problémem je právě zjišťování vlastníků, kde je často problém v tom, že se vlastníci nedají dohledat. Výhodou v případě kutnohorského hřbitova je, že město Kutná Hora je ochotné vlastnictví určitých náhrobků převzít.

Rada města na svém zasedání dne 3. října přijala k této záležitosti usnesení a to:
Usnesení č. 690/18 k prohlášení uměleckořemeslných náhrobků za kulturní památku
Rada města s c h v a l u j e
započetí jednání s majiteli umělecky nebo uměleckořemeslnými náhrobky z důvodu podání návrhu na prohlášení za kulturní památky
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.18
Autoři článku:

Josef Kraus, vedoucí správy hřbitova

Mgr. Šárka Koukalová, NPÚ