Z jednání Rady města Kutné Hory 28. listopadu

Dopravní obslužnost MAD na rok 2019 – Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245006 a 245007 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2019.  „Arriva je příjemcem dotace na pořízení pěti elektrobusů pro Kutnou Horu. Už je má vysoutěžené. Dodány by měly být v průběhu března či dubna. Poté bude stávající smlouva ukončena a předložena nová tak, aby byly splněny dotační podmínky pětileté udržitelnosti projektu,“ vysvětlil Ing. Josef Viktora. Rada města zároveň doporučuje zastupitelům souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2019.

Podpora rozvoje bydlení – Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora. „Je to fond rozvoje bydlení. Slouží na poskytování zápůjček fyzickým i právnickým osobám, které jsou vlastníky nemovitostí na území města, na zlepšení úrovně bydlení atd.,“ podotkl starosta.

Modernizace osvětlení na sídlišti – Rada města doporučuje zastupitelům schválit částku 3,5 milionů korun na dofinancování dvoumilionové dotace programu Efekt pro modernizaci osvětlení na sídlišti Šipší a okolí.

Harmonogram svozu odpadů na rok 2019 – Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit předložený harmonogram svozu tříděného odpadu „z ulice“ pro rok 2019, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zavřít menu