Započaté investiční akce ve městě pokračují, v říjnu byla dokončena rekonstrukce dvou dalších ulic na Kaňku

„Odbor investic Městského úřadu Kutná Hora spravuje v letošním roce dotační projekty v celkové výši přesahující 350 milionů korun a s finančním odborem čerpání 150 milionového úvěru,“ uvedl Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora. V přípravě je prováděcí projektová dokumentace k rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského na vzdělávací a výchovné centrum s převahou knihovnických služeb. Celkové předpokládané náklady jsou 147 milionů, z toho dotace činí 124 milionů korun. Město počítá s revitalizací Sankturinovského domu pro potřeby Galerie Felixe Jeneweina.

„Pokračuje zateplování panelového bytového domu v Benešově ulici. Předpokládáme, že práce budou dokončeny ještě letos,“ konstatoval Ing. Jiří Janál. Projekt zahrnoval spolu se zateplením fasády i pokládku nové střešní krytiny, renovaci systému odtoku dešťové vody, novou dlažbu na balkonech, výkladce nebytových prostor v přízemí. Celkové náklady dosahují 23,2 milionů korun, z toho 10,9 milionů korun je dotace z MMR ČR – IROP, kterou se Městu Kutná Hora podařilo získat.

V říjnu byla dokončena kompletní rekonstrukce dalších dvou bezejmenných ulic na Kaňku. Práce si vyžádaly celkovou investici 9,3 milionů korun, zahrnovaly obnovu veřejného osvětlení, vjezdů do objektů a parkovacích stání.

„Ještě v letošním roce bychom rádi dokončili výstavbu stezky pro chodce a cyklisty, spojnice mezi Kaňkem a městskou částí Sedlec,“ konstatoval Ing. Janál a dodal, že dodavatel stavby se z důvodu stavebního boomu potýká s dlouhými dodacími lhůtami stavebního materiálu. Jelikož dvě třetiny stavby vedou podél komunikace III. třídy, došlo k částečné uzavírce vozovky ve směru Kaňk – Sedlec.

Pokračují stavební práce na hřbitově, dláždění cest. „Jedná se o poměrně velký projekt v celkové hodnotě kolem 30 milionů korun. Realizace bude rozdělena do několika let“, vysvětlil Ing Janál a dodal: „Součástí projektu jsou retenční nádrže v dolní části hřbitova, do kterých bude svedena dešťová voda z komunikací. Podali jsme žádost o dotaci.“

Souběžně postupuje i revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr. „Křídlo, kde sídlí starosta, tajemník a sekretariát je už zpátky obydleno. V současné době  se pokračuje intenzivně v kancelářích původně stavebního úřadu. Byly demontovány podlahy, proraženy nové dveře a zahájena výměna inženýrských sítí. Na půdě pokračuje montáž sádrokartonu pro potřeby budoucího depozitáře. K dokončení spějí práce na výtahové šachtě. Proraženými otvory do nádvoří se vyklízí kolektor pod chodbami v přízemí, kudy povedou nová vedení kanalizace a vody,“ dodal Ing. Janál. –M. Pravdová-

Zavřít menu