Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 11. května

Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 11. května od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. 

Program:

I.        Zahájení                             

II.      Schválení programu 

III.    Návštěva: Ing. Mária Václavíková, ředitelka (k projektovému záměru zřízení školy v Malíně)

IV.    Dotazy a připomínky občanů       

V.      Zaslané materiály    

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01   Zápisy osadních výborů

1/02   Memorandum o spolupráci – VRT

1/03   Návrh zastupitele: vytvoření analýzy,,KUTNÁ HORA PŘÁTELSKÁ K DĚTEM“

1/04   Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem – Sparta

  1. Materiály ekonomického odboru  

2/01   Prodej podílových listů

2/02   Návrh na vyřazení položek z účtu 042 – nedokončené investice

2/03   Návrh na odpis pohledávek

2/04   Zápis Finančního výboru

  1. Materiály odboru správy majetku

3/01   Prominutí sankce z prodlení (pí Flosová)

3/02   Směna pozemku v k. ú. KH za zřízení věcného břemene (Město x JUDr. Zíka)

3/03   Směna částí pozemků v k. ú. Kutná Hora (pí Zajíčková)

3/04   Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Pekárková, pí Pospíšilová)

3/05   Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Truhlářová)

3/06   Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (manželé Palečkovi)

3/07   Prodej bytových jednotek (Puškinská č. p. 656, 657, 658)

3/08   Vyhodnocení VŘ č. M 7/20 (prodej malínské školy)

3/09   Prodej částí pozemků v k. ú. KH (Junák český skaut střed.KH)

3/10   Prodej pozemků v k. ú. KH (PhDr. Zubová, Mgr. Chmelařová)

3/11   Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (manž. Příhodovi)

3/12   Prodej domu č. p. 379 na Palackého nám. (manželé Pipkovi)

3/13   Odkoupení části pozemku v Kutné Hoře (pí Tao Ngoc Thuy)

3/14   Prominutí části nájemného (p. Jelínek)

3/15   Rozpočtové opatření OSM 3/21

  1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01   Rozpočtové opatření OPPŠK č. 7

4/02   Rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 a uzavření VPS

4/03   Uzavření VPS – příspěvky FRM na rok 2021

4/04   Rozpočtové opatření OPPŠK č. 9 a uzavření VPS

4/05   Zrušení usnes. č. 166/21 a rozpočt. opatření OPPŠK č. 10

4/06   Projekt „Jazyková učebna na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře“

4/07   Inf. zpráva k Projektu „Tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP“

  1. Materiály odboru investic

6/50   Smlouva o budoucí smlouvě darovací – U Kola

6/51   Pojmenování ulic v městské části Kaňk

6/52   Smlouva kupní – ulice V Zákoutí

6/53   Kupní smlouva – VO Za Biřictvím – Malín

  1. Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01   Rozdělení dotací na sociální účely pro rok 2021

  1. Materiál oddělení interního auditu

8/01   Zápis Kontrolního výboru ZM + zprávy provedených kontrol

  1. Materiály oddělení personálního a krizového řízení

16/01 Podání žádosti o dotaci – dopravní automobil JPO III – Malín

16/02 Podání žádosti o dotaci – dopravní automobil JPO V- Poličany

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VII.    Různé 

 VIII.   Závěr

 

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta

Zavřít menu