Městský úřad informuje: Upozornění spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je
ve vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je
třeba splnit.
Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována
za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve
vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým
rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.
Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti
a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise
apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky
listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního
orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).
Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti
i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém
rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit
na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který
se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky
na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy,
rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami,
se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze
spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat
elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat
ověřit). Návrh není zpoplatněn.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti
a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).
Užitečné odkazy
Vyhledávání ve veřejném rejstříku – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formulář pro návrh – https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhPU0NyErCy9Y?0
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis – https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf
Přehled rejstříkových soudů – https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
Způsoby založení listin do sbírky listin – https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veřejného rejstříku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/verejnerejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku.html
Zrušení spolku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html
Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra McGehee
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
tel. 296 153 478

Zavřít menu