Pravidla pro vydávání periodika Kutnohorských listů

 

MĚSTO KUTNÁ HORA

 

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PERIODIKA KUTNOHORSKÉ LISTY

 

Rada města Kutná Hora, na základě​​ zákona číslo 46/2000Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválila na svém zasedání dne 22. 8. 2018 usnesením číslo​​ 548/18, vydání této směrnice upravující zásady pro vydávání Kutnohorských listů.​​ 

 

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice stanoví zásady, které upravují vydávání periodického tisku územního samosprávného celku pod názvem Kutnohorské listy (KL), jehož vydavatelem je Město Kutná Hora.

Tato směrnice upravuje zejména zásady:

  • Tematického zaměření a obsahové náplně KL

  • Přípravu a distribuci jednotlivých vydání KL

 

2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a členy orgánů Města Kutná Hora a pro všechny další autory z řad veřejnosti

 

Článek II

Obecná ustanovení

1. Vydavatelem periodického tisku Kutnohorské listy je Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora,

2. Kutnohorské listy jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 10522.

3. Kutnohorské listy vychází 11x ročně, zpravidla do 5. dne příslušného měsíce, ve formátu A4. Tištěná verze novin je bezplatně distribuována do všech domácností v katastru města, příměstských částí Kutné Hory a všem organizacím zřízeným či řízeným městem. Elektronická verze je dostupná bezplatně na webových stránkách www.kutnohorskelisty.cz

4. Náklady na vydávání periodika, zejména náklady na grafické zpracování, tisk a distribuci jsou hrazeny z rozpočtu města.

5. Platby za zveřejnění inzerátů v Kutnohorských listech jsou příjmem do rozpočtu města.

 

Článek III

Odpovědnost

1) Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel dle §4 Zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku – tiskový zákon.

2) Vydavatel podle §5 zákona č. 46/2000 Sb. neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci a reklamě uveřejněné ve zpravodaji.

3) Vydavatel neodpovídá za obsah článků zveřejněných v sekci "Názory zastupitelů"

 

Článek IV

Tematické zaměření a obsah periodika

1. Město Kutná Hora vydává periodikum Kutnohorské listy za účelem poskytování informací obyvatelům města o aktivitách městského úřadu, samosprávy, příspěvkových organizací, spolků a dobrovolných organizací. Snahou je poskytnout​​ informace objektivní, vyvážené a nestranné. ​​ KL jsou nepolitické periodikum, nesloužící k propagaci politických stran a hnutí.​​ Novela tiskového zákona z roku 2013 ukládá vydavateli povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku. Kutnohorské listy mají za cíl podporovat sounáležitost obyvatel s městem, občanské uvědomění.

2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou v Kutnohorských listech zveřejňovány zejména:

a) informace o činnosti města a Městského úřadu Kutná Hora, usnesení zastupitelstva a rady města,

b) informace o činnosti městských organizací, institucí a obchodních společností, jichž je město zřizovatelem nebo zakladatelem,

c)  informace o  činnosti občanských či zájmových sdružení.

d) sdělení a informace o dění ve městě,

e) názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů ve městě,

f)  příspěvky občanů týkající se aktuálního dění ve městě (dále jen "příspěvky").

3. Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určitě fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba podle §10 Zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.

Článek V

Redakční rada

1. Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, redakční radu periodika Kutnohorské listy.

2.​​ Redakční rada je složená ze zástupců​​ jednotlivých politických uskupení zastupitelstva města​​ a její členové volí předsedu, který redakční radu zastupuje navenek a řídí její zasedání.

3. Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Zasedání redakční rady svolává předseda redakční rady z vlastního podnětu nebo na základě požadavků šéfredaktora, či jednotlivých členů redakční rady, alespoň jednou za měsíc

4. Redakční rada je iniciativní orgán, který:

a) schvaluje redakční plán šéfredaktora, navrhuje tematický obsah, aktuální témata vhodná ke zpracování v jednotlivých číslech,

b) posuzuje sporné příspěvky a rozhoduje o jejich rozsahu,

c) schvaluje/zamítá ​​ příspěvky zařazené do zpravodaje

d) aktivně se podílí na jejich zpracování (kontaktování autory, podklady, vlastní publikační činnosti)

c) připravuje rámcově obsahovou náplň dalších vydání KL,

d) stanovuje závazné termíny uzávěrek a vydávání KL,

c) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy KL.

4. Redakční rada rozhoduje na schůzích. Ze schůze se vyhotovuje zápis.

 

Článek VI

Šéfredaktor

1. Šéfredaktor je zaměstnancem vydavatele.

2. Šéfredaktor je při tvorbě Kutnohorských listů vázán směrnicí pro vydávání radničního zpravodaje, tiskovým zákonem a zákony souvisejícími (např. zákon na ochranu osobních údajů, autorský zákon, atd.).

3. Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů zejména:

a) odpovídá za zpracování zpravodaje

b) navrhuje témata a zpracovává články, které se týkají nejen práce úřadu, ale i dění v celém městě, všech zájmových organizací a institucí

c) dodává nezbytnou fotodokumentaci

d) shromažďuje a eviduje příspěvky přispěvatelů

e) zajišťuje obsah každého vydání Kutnohorských listů v souladu s koncepcí obsahu, odpovídá za zpracování a včasné předání podkladů pro tisk.

f) zajišťuje vkládání článků a​​ příspěvků na příslušné webové stránky a na stránky na sociálních sítích.

4. Na vyžádání informuje radu města o činnosti redakční rady.

5. Koordinuje a zabezpečuje vydávání zpravodaje v tištěné i elektronické verzi.

6. Připravuje podklady pro jednání redakční rady.

7. Předkládá radě města nebo určenému zástupci vydavatele návrhy na změny v Kutnohorských listech.

 

Článek VII

Příprava vydání Kutnohorských listů a pravidla pro uveřejňování příspěvků

1. O členění zpravodaje rozhoduje redakční rada. Maximálně čtyři strany v každém vydání jsou vyhrazeny pro placenou inzerci.

2. Příspěvky přijímá redakce především v elektronické podobě (text v MS Word, nebo v jiném kompatibilním formátu, fotografie v tiskové kvalitě minimálně 300 DPI) na adresu redakce@mu.kutnahora.cz, případně i v tištěné podobě. Příspěvky je nutno doručit vždy nejpozději v den uzávěrky, zveřejněn je v aktuálním vydání KL a na webových stránkách www.kutnohorskelisty.cz Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. Autor příspěvku uvede jméno a kontakt na sebe. Ke zveřejnění nebudou přijímány anonymní příspěvky, příspěvky obsahující osobní spory, urážky, politickou agitaci či politická hesla.

3. Redakce má právo příspěvky podle potřeby krátit za předpokladu, že bude zachován obsah a nedojde k jeho zkreslení. Má právo je redakčně zpracovat.

4. Na zveřejnění příspěvků neexistuje právní nárok, vyjma povinností vyplývajících dle § 4a zákona č. 46/2000 Sb.

5. Příspěvky uveřejněné v periodiku nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

6. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též​​ na příslušných webových stránkách ​​ a sociálních sítích.

7. Pokud počet a rozsah příspěvků přesahuje možnosti daného vydání, rozhoduje šéfredaktor ve spolupráci s redakční radou o jejich nezařazení, případně zařazení do dalšího čísla. K uveřejnění článků, které nebylo možné zařadit do tištěné podoby novin, jsou využívány webové stránky KL.

8. Zveřejňování odpovědí, dodatečných sdělení a doplňujících informací se řídí příslušnými ustanoveními tiskového zákona č. 46/2000 Sb .

9. Ve sporných případech, co má či nemá být zveřejněno a v jakém rozsahu, požádá šéfredaktor o stanovisko tajemníka, coby zástupce vydavatele, případně Redakční radu, a to podle aktuálnosti a naléhavosti případu.

 

Článek VIII

Forma zveřejňování příspěvků

 

1. Příspěvky jsou v Kutnohorských listech zveřejňovány formou:

a) pravidelných rubrik,

b) samostatných článků,

c) inzerátů.

2. Názory, kritické připomínky, polemika, popř. obdobný příspěvek občana či organizace bude zveřejněn společně s reakcí druhé strany. Nebude-li možné tuto reakci z časových důvodů zajistit obratem, bude tento příspěvek spolu s reakcí na něj zveřejněn v následujícím čísle Kutnohorských listů.

3. O zveřejnění sporných příspěvků, jejich rozsahu, rozhoduje redakční rada.

 

Článek IX

Omezení zveřejnění příspěvků

1. V Kutnohorských listech nejsou zveřeovány příspěvky:

a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, politického přesvědčení, náboženství či víry,

b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů,

c) bez identifikačních znaků autora (anonymní příspěvky),

d) posuzující jiné tiskoviny a periodika.

 

Článek X

Inzerce

1. Inzerce je v Kutnohorských listech zveřejňována za úplatu na základě písemné či elektronické objednávky, která obsahuje informace o zadavateli. Ceník inzerce schvaluje rada města (dále jen "RM")

2. Je-li zadavatel inzerátu v prodlení s úhradou ceny za inzerát,​​ je vydavatel oprávněn pozastavit přijímání dalších objednávek a zveřejňování dalších inzerátů objednaných zadavatelem. Inzerce je zveřejňována především na vyčleněných inzertních stranách, na stranách textových jen zcela výjimečně.

3. Inzertní plochu lze bezplatně poskytnout v předem dohodnutém rozsahu organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí, pořádaných či zaštiťovaných městem.

4. Placená individuální inzerce s informacemi o osobních jubileích a smutečních oznámeních se uveřejňuje především na inzertních stranách a lze zde použít i fotografii. Cenu stanoví ceník řádkové inzerce.

5. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.  Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.​​ 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek XI

Distribuce

1. Noviny v tištěné podobě jsou distribuovány zdarma do všech domácností ve městě a jeho městských částí. Distribuci zajišťuje dodavatel vybraný Městem Kutná Hora v souladu s předpisy pro zadávání veřejných zakázek.  V případě nedoručení jsou výtisky k bezplatnému rozebrání a v množství do vyčerpání zásob na budovách městského úřadu​​ a na dalších​​ 14​​ odběrných​​ veřejných​​ místech.

2. Odpovědnost za správné doručení KL má distributor na základě smlouvy uzavřené s Městem Kutná Hora. Vydavatel nenese zodpovědnost za nedoručení nebo zničení periodika distribuční společností. Doručení výtisku není právně vymahatelné.

Výtisk bude doručen pouze do označené a přístupné stránky na budovách určených k trvalému bydlení s číslem popisným. Nebude-li schránka přístupna, nebo nebude-li zpřístupněn společný vchod ke schránkám, bude vyloučena distribuce.

Nedoručení lze reklamovat nejpozději do​​ 10.​​ dne v měsíci, pro který je číslo vydáno, u šéfredaktora periodika. Elektronická podoba KL je přístupná na webových stránkách www.kutnohorskelisty.cz

 

Článek XII

Závěrečná ustanovení.

 

  • Tato Pravidla​​ byla schválena​​ Radou města Kutné Hory dne​​ 22. 8. 2018​​ usnesením č.​​ 548/18​​ a jsou platné a účinné dnem schválení.

  • Zastupitelstvo města Kutné Hory vzalo usnesením č. 11 ze dne 29. ledna 2019 pravidla pro vydávání Kutnohorských listů na vědomí bez připomínek.​​