V Technických službách (dále jen TS) proběhla změna ve středisku správy hřbitovů a zahradnictví. V listopadu odešel na vlastní žádost do důchodu dlouholetý vedoucí správy hřbitovů a zahradnictví. Ze stejných důvodů končí k 31. 12. 2015 pracovní poměr i zahradnice pí. Ludmila Jablečníková a pí. Marta Novotná.

.
Za odvedenou práci všem velmi děkuji a do další životní etapy jim přeji radost, pohodu a dobré zdraví.
Po osmi měsících práce v TS, kde jsem vedl zaměstnance na VPP a zajišťoval s nimi čistotu města, mi bylo jednatelem Ing. Jägerem nabídnuto správu hřbitovů vést. Přijatá nabídka pro mne byla velkou výzvou. Dne 15. 12. schválila Rada města žádost společnosti TS, která se rozhodla ukončit provozování zahradnictví a areál nabídne k pronájmu. Podmínkou podnájemního vztahu je zajištění všech nabízených služeb a pěstování výsadby pro Město Kutná Hora v dosavadním rozsahu. Ekonomicky byl provoz dlouhodobě nerentabilní, na další rozvoj neměly TS finanční prostředky.
Podílení se na revitalizaci hřbitovů na Kaňku a Malíně mě přesvědčilo o smysluplnosti vynaloženého úsilí. Do řádného stavu musíme uvést i ty zbývající. Dluh Města z minulých let nelze přehlédnout a dále ignorovat. Od 1. 12. byla posílena správa hřbitovů čtyřmi zaměstnanci na VPP. Dále se ve spolupráci s odborem investic dočerpávají z rozpočtu Města přidělené finance na rok 2015 a to na obnovu dřevin velkého urnového háje, odstranění dřevin a břečťanů z ohradních zdí – vše na městském hřbitově Všech Svatých. Na hřbitovech budou instalovány nové vývěsky z důvodu potřebného poskytování informací – prosím, čtěte je. Na odbor investic jsem podal žádost o důkladnou obnovu sektoru vsypů, tzn. stavbu nové ohradní zídky, redukci a výměnu letitých dřevin. Vše za účelem nutného rozšíření prostoru pro vsyp a zkrášlení tohoto pietního místa.
Ve správní budově probíhá rekonstrukce kanceláře a sociálního zázemí. Vznikne zde i čekárna pro klienty správy hřbitovů. To vše v zájmu vaší spokojenosti při zachování diskrétního prostředí. Řeší se předložený podnět vztahující se k bezpečnosti silničního provozu v blízkosti hřbitova Všech Svatých, týkající se ochrany chodců.
Dne 14. 12. zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2016. Na opravu hřbitova Všech Svatých je v něm vyčleněna celková investiční částka 3,3 mil korun. Roky opomíjená revitalizace městského hřbitova tak může příští rok postupně začít.
Od 1. ledna 2016 vyřešíte uzavření smlouvy na pronájem hrobových míst, včetně platby, kompletně v naší kanceláři.
Je však nutné připomenout i některé vaše povinnosti, které definuje Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a Provozní řád hřbitova. Nezapomínejte prosím na včasnou aktualizaci nebo uzavření nové smlouvy ve věci nájmu hrobového místa nebo schránky v kolumbáriu. Její platnost je vždy omezená a to na délku min. jednoho roku. Za 1 m2 hrobového místa zaplatíte 85,- Kč za jeden rok.
K porušení zákona dochází i v případě, kdy bez souhlasu a doložených dokumentů uložíte lidské pozůstatky nebo v urně zpopelněné lidské ostatky do vašich hrobů nebo hrobek. Pamatujte prosím, že podle výše citovaného zákona, §22, odst. 2 a 7, můžete tyto ostatky uložit pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném veřejném pohřebišti. A dále je nájemce povinen podle téhož zákona, §25, odst. 5, vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence.
Máte-li jakékoliv nejasnosti ve vztahu k vašemu nájmu hrobového místa a platby za něj, anebo nevyřešené záležitosti po smluvních úvazcích vašich předků, nebo si nejste jistí oznámením všech zákonem stanovených informací, prosím, obraťte se ve vlastním zájmu na kancelář správy hřbitovů.

Josef Kraus, TS, vedoucí správy hřbitovů, člen Rady města
Úřední den: pondělí 9 – 15 hodin,
tel. 327 513 964, 723 873 519,
e-mail:
hrbitovkh@seznam.cz

.

Zavřít menu