V loňském roce obyvatelé Kutné Hory odevzdali k recyklaci více jak tisíc televizí, přes tři stovky monitorů a 14 613,11 kg drobného elektra. Snaha Kutnohořanů recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění.

.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že kutnohorští občané v loňském roce vytřídili 1 045 televizí, 319 monitorů a 14 613,11 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 563,95 MWh elektřiny, 29 167,72 litrů ropy, 2 424,37 m3 vody a 20,11 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 121,42 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 481,16 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

(tz)

.

Zavřít menu