Zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se bude konat v úterý 13. září 2016 od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře.

 

 

Program:  

 I.       Zahájení                 

II.      Schválení programu

III.     Návštěva – představení se přísedících okresního soudu

IV.     Dotazy a připomínky občanů

V.       Zaslané materiály           

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01     Volba přísedících okresního soudu

  1. Materiály ekonomického odboru

2/01     Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2016

2/02     Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 19

2/03     Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/04     Zápis Finančního výboru ze dne 4. 9. 2016

  1. Materiály správy majetku

3/01     Směna části pozemků v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)

3/02     Prodej pozemků v k.ú. Sedlec (ČR – Hasičský záchranný sbor SK)

3/03     Změna katastrální hranice mezi k.ú. Hlízov a Sedlec (p. Kutil)

3/04     Prominutí sankce z prodlení (pí Vlasáková)

3/05     Rozpočtové opatření OSM č. 11/16

  1. Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01     Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznamu UNESCO

4/02     Projekt vybudování infrastruktury pro výuku na ZŠ

4/03     Rozpočtová opatření OPPŠK č. 15, 16 a 23

  1. Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01     Poskytnutí zápůjčky z FRB

  1. Materiály odboru investic

 6/01    Sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora- smlouva s dodavatelem

6/02     Rozpočtové opatření OI č. 48

6/03     Sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora – přijetí dotace

6/50     Horizon 2020 – dotační titul pro veřejná osvětlení (Smart Cities)

6/51     Návrh na rozpočtové opatření INV-TO č.15/16

VI.       Odložené materiály

3/04    Směna lesních pozemků (p. Vágner)

VII.      Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VIII.     Různé

IX.       Závěr   

 

Zavřít menu