Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, vlastník a správce chrámu svaté Barbory, se rozhodla pro rozvážnější postup při opravě interiéru památky. Na základě výsledků jednání ekonomické rady farnosti a za podpory královéhradeckého biskupství, vlastník nevyužije možnost získat na projekt dotaci z veřejných peněz. ……………………………………………………………

Před původně zamýšlenou rychlostí, která vyplývala z podmínek této dotace, dostane přednost pečlivost a kvalita. K odmítnutí dotace ve výši 153 milionů korun, která byla projektu s názvem Kámen a světlo přidělena Evropskou unií v roce 2012, vedly farnost zdlouhavost a komplikovanost výběrového řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Administrativní překážky a opakovaně podávaná odvolání neúspěšných uchazečů ve výběrových řízeních způsobily již třetí opakování soutěže, která proto není ani v tuto chvíli uzavřena. Složitost a náročnost procesu výběru dodavatele dokumentuje mimo jiné skutečnost, že i profesionální firma, jíž byla zadavatelem svěřena administrace výběrového řízení, se dopustila pochybení, kvůli kterému by při realizaci projektu mohl být zadavatel sankcionován krácením dotace až o deset procent. Zadavatel stanovil nejzazší termín ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem již v průběhu roku 2013 na 31. prosince 2013, a to na základě termínů realizace, které uvedli dodavatelé v předchozích výběrových řízeních. V situaci, kdy daný termín nebyl ani zdaleka dodržen, by bylo přijetí dotace nezodpovědným riskem, protože splnění termínu čerpání dotace (konec roku 2014) není reálné.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora dospěla k rozhodnutí dotaci odmítnout na základě pečlivého a zodpovědného vyhodnocení momentální situace. Je si pochopitelně vědoma toho, že šlo skutečně o jedinečnou příležitost opravit interiér chrámu v krátkém čase a v celém rozsahu. Jedině rozvážný postup však zaručí dodržení potřebných technologických lhůt a kromě toho také umožní variantu, kdy by se práce na nutný čas zastavily v případě, že bude třeba zpracovat podrobnější odborná studie na některý prvek interiéru. Je totiž zřejmé, že sebepečlivější příprava nemůže předvídat všechny situace, a vlastník památky se chce vyvarovat zanedbání důležitých kroků jen ze strachu, že by musel vracet přidělenou dotaci. Přestože se z důvodu opakovaných výběrových řízení a pokročilému termínu nepodaří realizovat projekt Kámen a světlo, dosavadní práce na něm nepřijdou nazmar. Farnost má v tuto chvíli zpracovánu kompletní projektovou dokumentaci, ví, které části interiéru potřebují neodkladné opravy, a zároveň má představu o tom, kolik bude restaurování jednotlivých prvků interiéru stát. Je díky tomu připravena začít na nejnutnějších opravách pracovat i přes odmítnutí dotace. Pro tuto činnost hodlá využít vlastní finanční prostředky, kterými měla projekt spolufinancovat. Sem patří i ta část rozpočtu, která měla sloužit pro udržitelnost projektu. Díky týmu špičkových odborníků, který se účastnil přípravy projektu, má také potřebné odborné zázemí, bez něhož by náročné a odpovědné opravy a restaurování interiéru chrámu svaté Barbory nebyly možné.

Věříme, že se díky společnému úsilí farnosti a všech lidí, kterým není osud této jedinečné památky lhostejný, podaří v budoucích letech získat další finanční prostředky a pokračovat v opravách tak, aby chrám svaté Barbory mohl být nejen dokladem minulé slávy královského horního města, ale především aby mohl nadále sloužit jako místo zastavení pro všechny, kteří vnímají krásu a vznešenost stavby odkazující ke křesťanským kořenům evropské kultury.

Bc.Th. Jan Uhlíř, arciděkan, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

.

Zavřít menu