Pozvánka: Palackého náměstí bude 5. dubna patřit oslavám 50. výročí založení profesionálních hasičů v Kutné Hoře

Oslava 50. výročí založení profesionálních hasičů v Kutné Hoře se pro veřejnost uskuteční 5. dubna od 9 do 18 hodin na Palackého náměstí. Návštěvníci budou mít příležitost prohlédnout si hasičskou techniku od založení sboru do současnosti. Součástí bude i DVD projekce. Připraven bude program pro děti. Ve stanu prevence rizik si děti ověří své znalosti v požární ochraně.

Hasiči jsou připraveni ve dne v noci vyrazit na pomoc lidem v nouzi, zachraňovat životy. Přitom často při požárech i dopravních nehodách nasazují své vlastní. Vyjíždějí i k technické pomoci, kdy jsou ohroženi lidé, nebo jejich majetek, k záchraně zvířat  atd. Zeptali jsme se ředitele územního odboru Kutná Hora Hasičského záchranného sboru Stč. kraje Jiřího Pokorného:

Od založení profesionálního hasičského sboru uplynulo padesát let. Co se podle Vás za tu dobu nejvíce změnilo?

Za 50 let činnosti profesionálních hasičů v Kutné Hoře se dá říci, že se v tomto oboru změnilo téměř všechno. Snad jen plameny ohně se chovají podobně, voda je pořád stejně mokrá a hasiči stále vnímají své povolání jako poslání se snahou vždy nejrychleji a nejlépe poskytnout pomoc všem, kteří se ocitnou v tísni a ohrožení.

Můžete v krátkosti přiblížit zmíněné půlstoletí?

Historie profesionálních hasičů v Kutné Hoře se začala psát 1. února 1969 a úzce navazuje na činnost kutnohorských dobrovolných hasičů. K plnění stanovených úkolů profesionální hasiči používali techniku a další materiální vybavení převzaté od svých dobrovolných kolegů. Využívali i původní požární zbrojnici v Lierově ulici, nynější Spolkový dům. Podstatnou většinu zásahů tvořily požáry.

V 80. a 90. letech minulého století docházelo k rozšiřování preventivních činností v průmyslu a zemědělství a začal se zvětšovat i okruh zásahových činností. Postupně se navyšoval početní stav hasičů, zásahové techniky i technického vybavení a původní budova stanice v historickém centru města přestávala vyhovovat aktuálním potřebám. Část mobilní techniky musela být garážována v objektech vzdálených více než jeden kilometr od stanice.

Od kdy HZS působí v současném sídle v Kutné Hoře – Sedlci?

1.prosince 1998 se tehdejšímu Hasičskému záchrannému sboru okresu Kutná Hora podařilo otevřít novou požární stanici v Kutné Hoře Sedlci, čímž se podstatně zvýšila akceschopnost jednotky. V této době se také podařilo rozšířit a zkvalitnit zásahovou techniku i materiální vybavení.

Od roku 2001 Hasičský záchranný sbor ČR řeší problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Stal se i stěžejní základní složkou integrovaného záchranného systému, který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

V současnosti Hasičský záchranný sbor v Kutné Hoře zasahuje u širokého spektra mimořádných událostí, disponuje moderní technikou a poměrně velkým množstvím kvalitního technického vybavení včetně potřebných ochranných prostředků. Uvedené skutečnosti kladou vysoké nároky na hasiče z hlediska odborné, fyzické, morální i psychické připravenosti.

Na stanici HZS Kutná Hora je početní stav 12 příslušníků na směně. Je zřízena i lezecká skupina pro záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou.

U kterých případů zasahujete nejčastěji?

Nejčastěji řešené mimořádné události jsou na technické zásahy, dopravní nehody, úniky nebezpečných látek a na živelné pohromy. Požáry dlouhodobě tvoří pouze kolem 20% všech zásahů.

Můžete připomenout nejnáročnější zásah, který se v minulých letech udál?

Nejnáročnější událostí v poslední době byl rozsáhlý požár v areálu třídírny odpadu v Kutné Hoře Karlově v srpnu loňského roku, u kterého postupně zasahovalo téměř 150 profesionálních a dobrovolných hasičů, kterým patří velké poděkování. Díky velkému nasazení a obětavosti zasahujících se podařilo uchránit bezprostředně ohrožené objekty v blízkosti požáru. Zásah ovlivnily i panující tropické teploty, které komplikovaly a ztěžovaly hasební práce.

Občas se přihodí i různé kuriózní případy. Vzpomínáte si na některý?

Při této otázce si většinou vzpomenu na krátký příběh z roku 1999. Odjel jsem ještě s jedním kolegou s technickým vozidlem na dopravní nehody RZA Mazda ze stanice v Kutné Hoře do servisu v Pardubicích. Po chvilce nám volá radiostanicí obsluha operačního střediska, které v té době bylo ještě i na kutnohorské stanici, jestli už nejsme poblíž Nových Dvorů, že má na  tísňové lince 150 volajícího, který zastavil u telefonní budky v Nových Dvorech, protože se  mu začalo kouřit z motorového prostoru osobního auta. V té chvíli jsme kus před námi už viděli zmíněně vozidlo. Ač v obci, tak jsem trochu šlápl na plyn, kolega zapnul modré majáky, z důvodu označení překážky a problémového místa, protože to jsem již zastavoval u uvedeného vozidla. Náš příjezd vypadal  jako klasický ostrý příjezd k zásahu. Silně překvapený volající pán se sluchátkem telefonu u ucha nás přivítal slovy „to ale přeci není možný, vždyť já vám teď akorát volám“. Hasicím přístrojem z vybavení Mazdy jsme začínající požár v motorové části během půl minuty uhasili. Poté jsem se otočil k telefonní budce. Tam nehybně zíral pán, v ruce ještě stále svíral sluchátko, na druhé straně již vyvěšené a stále zřejmě ještě nevěděl, jestli se mu to vše nezdá. Tak jsem mu řekl, že měl docela štěstí a že jsme ho zjevně překvapili naším brzkým příjezdem, ale většinou až takhle rychlí opravdu nejsme. Poté jsem mu sdělil tento krátký příběh, během kterého pán už i vrátil sluchátko na své místo…… A to už u nás zastavovali naši kluci s automobilovou cisternou – opravdový výjezd z Kutné Hory.

Někteří lidé se do kritických situací dostávají svou neuvážeností, pocitem nezranitelnosti…. Můžete říci nějaké doporučení, poselství lidem, co by si měli uvědomit a na co dávat pozor?

Zbytečně neriskovat, nepřeceňovat své schopnosti a síly, domýšlet možné následky svého chování a činů.

Chcete něco dodat na závěr? 

Na závěr bych rád čtenáře Kutnohorských listů také pozval nejen 5. dubna na Palackého náměstí, ale i na tradiční den otevřených dveří stanice HZS Kutná Hora, který se bude konat 2. 5. 2019. Zaměřen bude i na uvedené výročí 50 let činnosti profesionálních hasičů v Kutné Hoře.

A dále si dovoluji všechny pozvat i na krajskou soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, která se bude konat na stadionu OLYMPIA v Kutné Hoře 15. – 16. 6. 2019.

Zároveň děkuji vedení města Kutná Hora za podporu při přípravě této velké a věřím, že i atraktivní soutěže, která v Kutné Hoře ještě nebyla.

jp, pra

Požár Karlov 2018. Foto: HZS Stč. kraje. Námětové cvičení, DOD HZS K. Hora. Foto archiv

pra

 

 

Zavřít menu