Poslední letošní veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 15. prosince 2015, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Hlavním bodem programu zasedání bude jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2016.

Program

I. Zahájení                    

II. Schválení programu

III. Návštěva –  ředitelé nemocnic KH a Kolín, jednatel Průvodcovské služby s.r.o.

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Volba přísedící okresního soudu

1/02 Změny v Osadním výboru Perštejnec

1/03 Návrh termínů jednání ZM v roce 2016

1/04 Jednací řád ZM

Materiály ekonomického odboru     

2/01 Návrh rozpočtu města na rok 2016

2/02 Rozpočtová opatření přijatá radou města

2/03 OZV č. 5/2015 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2/04 OZV č. 7/2015 o místním poplatku ze psů

2/05 OZV č. 6/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity

2/06 OZV č. 8/2015 o místním poplatku za odpadový systém

2/07 OZV č. 9/2015 o regulaci provozování loterií a podobných her

2/08 OZV č. 11/2015 o místním poplatku ze vstupného

2/09 Závěrečné úpravy rozpočtu

2/10 Zápis Finančního výboru

Materiály odboru správy majetku

3/01 Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (spol. PAVELKA – kontejnery)

3/02 Prodej pozemku v k.ú. Poličany (man.Nocarovi)

3/03 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (sl. Gregorovičová)

3/04 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)

3/05 Prodej pozemků v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)

3/06 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Novákovi)

3/07 Prodej nemovitostí v Kutné Hoře formou VŘ (Nádražní ul.čp.211)

3/08 Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice – Maleč, a.s.)

3/09 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)

3/10 Prominutí sankce z prodlení (p. Levý)

Materiály odboru památkové péče, školství a tělovýchovy

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 31

4/02 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 28

4/03 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 34

4/04 Doplnění textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z FRM

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Vydání změny č. 42 UPM

5/02 Informativní zpráva k poskytování zápůjček z FRB a vyhlášení VŘ

5/03 Poskytnutí zápůjčky z FRB

Materiály odboru investic

6/01 Zahájení přípravných prací projektu – Revitalizace NKP Vlašský dvůr

6/50 Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2016

6/51 Rozpočtové opatření INV – TO č. 7/15

6/52 OZV č. 10/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Materiál oddělení interního auditu

8/01 Zápis Kontrolního výboru ZM

VII. Různé 

VIII. Závěr
.

Zavřít menu