Rok 2013 byl ve znamení řady investičních akcí. O některých bylo rozhodnuto až ve druhé polovině roku, takže před odborem investic vyvstal náročný úkol. Připravit projektovou dokumentaci, získat stavební povolení, vysoutěžit dodavatele a dokončit stavby, pokud bude počasí nakloněno,  ještě v r. 2013. ……………………………………………………………………..

V mnoha případech hrozilo, že v případě tuhých mrazů bude nutno stavby zastavit a dokončit je až na jaře. Naštěstí počasí tentokrát stavbařům vyjímečně přálo.  Asi nejvíce časově napjatá byla rekonstrukce povrchů komunikací včetně vybudování nového veřejného osvětlení v ulicích Novomlýnská, Macháčkovo nábřeží a Stará Tiskárna. Jednalo se o kompletní rekonstrukci povrchů a vybudování chodníků včetně nového veřejného osvětlení. Chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby a vozovka ze živice (Stará Tiskárna a Macháčkovo Nábřeží). V ulici Novomlýnská, jelikož přímo navazuje na historické jádro, je povrch vozovky proveden z valounové dlažby a chodníky z žulové mozaiky. Projekční práce byly započaty v druhé polovině roku, samotná realizace stavby byla zahájena  předáním stavby dodavateli TS-Kutná Hora dne 15.10. 2013.  Konečná cena díla je 2 799 234,- Kč včetně DPH. Dokončení stavby dle smlouvy o dílo bylo 20. Prosince 2013  a termín byl dodržen. Svým způsobem se jedná o rekordní stavbu – realizace za dva měsíce, dva druhy povrchů komunikací, dva druhy dlažby na chodnících, dva druhy osvětlení.  Novou komunikaci ocení kromě místních obyvatel i další občané Kutné Hory a její návštěvníci, pro něž je spojnicí k vycházkám po Královské procházce a na Rovina.

Dačického dům
Další stavbou s napnutým harmonogramem prací byla oprava střechy a zpevnění konstrukce horního stropu na Dačického domě čp. 41. Stavba byla dokončena rovněž těsně před vánočními svátky a stala se vynuceně první etapou celkové rekonstrukce Dačického domu. Významná kulturní památka teď s novou střechou stále čeká na využití vhodného dotačního titulu, o jehož získání se bude Město pokoušet v r. 2014. Dosavadní náklady hrazené městem činí 2 044 610,- Kč včetně DPH a víceprací, které schválila Rada města 18. prosince. Celou akci se tedy podařilo pořídit levněji, než bylo původně předpokládaných 2, 950 mil. korun.

Dům s pečovatelskou službou
Nepředvídatelné překážky se objevily na akci „Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře“. Během realizace bylo zjištěno, že střecha je ve špatném stavu a neodpovídala umístění solárních panelů. Dále byl zjištěn zcela degradovaný původní isolační systém, rozpadající se stropní konstrukce vikýřů a značně poškozená samotná střešní krytina. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci kompletní střechy objektu s  výměnou střešní krytiny a zároveň zateplením šikmin střechy tvořící stropy místností.  Na stavbě započaté 18. července 2013 se tak budou řešit některé nedodělky ještě počátkem r. 2014 a došlo k navýšení rozpočtu o cca 3,5 mil. Kč, takže celkový objem nákladů se bude pohybovat kolem 20 mil. Kč, z toho dotace cca 10 mil.

Křižovatka Zelenkova – Puškinská
V měsíci listopadu byly dokončeny další významné opravy komunikací. Jednalo se zejména o ulice. Zelenkova, Řehákova a Stroupežnického, kde bylo po dokončení Teplovodní propoje okrsků Centrálního zásobování teplem kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře nutno provést celkovou opravu povrchů dotčených komunikací. V průběhu realizace firmou Colas bylo stanoveno, že nový povrch bude ukončen v křižovatce Zelenkova – Puškinská, protože vodohospodáři plánují v této lokalitě (Puškinská – směrem k Vrchlici) celkovou rekonstrukci kanalizace. Bylo by nelogické opravit povrch křižovatky a na jaře jej opět rozbourat. Z tohoto důvodu byl povrch křižovatky zpevněn provizorně, nanesením recyklátu, aby vydržel zimní provoz. Obyvatelům se tímto za dočasné problémy  s kvalitou povrchu omlouváme. Podle našich informací VHS již provádí výběrové řízení na dodavatele stavby, takže se předpokládá její realizace v jarních měsících 2014. Poté bude křižovatka Zelenkova – Puškinská definitivně opravena.

(jf)

.

Zavřít menu