V roce 2014 provedlo Město Kutná Hora z podnětu Krajské hygienické stanice Stč. kraje řadu šetření zátěže území starých důlních hald v lokalitě Kutná Hora – Kaňk.Jedná se o haldy na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora na parcelních číslech 678/1 a 669/1 na konci obytné zástavby v blízkosti silnice Kaňk – Libenice.

Při šetření na místě bylo zjištěno, že hledačskou činností dochází k neustálému rozkrývání hald ak následnému uvolňování takzvaných sekundárních minerálů s vysokými obsahy arsenu do životního prostředí. Půda hald obsahujev průměru cca 3 až 8 tis. mg arsenu na kg vzorku odebrané horniny.Nejvyšší zjištěná hodnota z posledního souborného vzorkuo debraného na haldě je 13,5 tis. mg arsenu v kg horniny. Arsen je vysoce toxikologicky významným prvkem s možným vlivem na zdraví, může způsobit i závažné akutní otravy včetně otrav smrtelných.V průběhu středověkého dolování v Kutné Hoře bylo s horninou vytěženo i 1 mil. až 1,5 mil. tun arsenu a dalších těžkých kovů s možným vlivem na zdraví. V důsledku zvětrávání se v haldách během dlouhé doby vytvářely takzvané sekundární minerály (např. přeměnou z arsenopyritu a pyritu). Jsou to například oválné hlízovité srostlice velikosti bukvic i mnohem větších rozměrů.Ojediněle byly v minulosti nalézány i srostlice v řádech kilogramů.

Arzen
Srostlice sekundárního minerálu bukovskýitu o velikosti cca 2,5 cm

Výše popsaný sekundární minerál nazvaný bukovskýit (viz obr.) se vyznačuje snadným rozdrolením na šedobílý až žlutozeleně zabarvený velmi jemný prach. Prášek se v dřívějších dobách používal jako takzvaná Kaňkovská hlinka. Tato hlinka s vysokým obsahem arsenu byla používána pro svoje toxické vlastnosti jako jed na hubení hlodavců. Dle zjištění je obsah arsenu v tomto druhu sekundárního minerálu 60 000 mg/kg. Při průměrné váze sekundárního minerálu ve tvaru větší bukvice cca 5 g, představuje obsah As 300 mg. Dle odborné literatury začíná arsen toxicky působit v dávkách 30-50 mg. Průměrné smrtelné dávky se pohybují v rozmezí 200 – 300 mg u dospělého člověka podle reaktivity organismu. Pokud by dítě omylem z neznalosti pozřelo sekundární minerál, který může být přinesen do domácnosti a má mnohdy podobu bonbónu, může dojít až k úmrtí při rozpuštění v kyselém prostředí žaludku. Rovněž nelze při rozpadu srostlice v domácnosti vyloučit kontaminaci vnitřního prostředí domácnosti. Arsen je kromě akutní toxicity rovněž klasifikován jako rakovinotvorná látka. I pohyb osob v uvedeném řádně označeném prostoru bez dodržování zásad bezpečného pohybu představuje zdravotní riziko.

Výše uvedená lokalita je vyhledávaná hledači uvedených minerálů. Sesbírané minerály jsou pak mnohdy nabízeny jako geologické vzorky k prodeji na internetu. Mohou se tak dostat i do domácnosti a s ohledem na vysoký obsah arsenu způsobit ohrožení zdraví. Nelze vyloučit i možnost akutní otravy osob. Město Kutná Hora provedlo vyznačení prostoru uvedených lokalit se zákazem vstupu výstražným označením a připravuje sanaci uvedených prostor. Pokud není do hald zasahováno, povrch není rozkrýván a haldy jsou zatravněny, uvedené nebezpečí pro zdraví při pohybu v tomto prostoru nehrozí a je minimalizováno.   Další informace o sekundárních minerálech je možné čerpat rovněž z internetu, kde jsou rovněž další obrázky (viz pojmy: sekundární minerály Kutná Hora, bukovskýit, kaňkit, apod.).

MUDr. Stehlík František, vedoucí oddělení obecné a komunální krajské hygienické stanice Středočeského kraje ÚP Kutná Hora

.

Zavřít menu