V prostorách železnice vyhasne zbytečně každý rok několik lidských životů při srážce s vlakem, v místech kde se nesmí koleje přecházet. Tímto jednáním lidé hazardují se svým životem.

V termínu od 1. března 2017 do cca 31. prosince 2018 bude za úplné uzavírky realizována rekonstrukce mostu ev. č. 2-013 na silnici I/2 mezi Kutnou Horou a Malínem. Přeprava chodců bude zajištěna kyvadlovou autobusovou dopravou.

Policisté v této souvislosti důrazně upozorňují občany a širokou veřejnost o důsledném dodržování bezpečnostních pravidel v prostorách vlakového nádraží, důsledné dodržování zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Zejména apelujeme o využívání kyvadlové dopravy, která bude v místech uzavření realizována.

Upozorňujeme, že v prostorách vlakového nádraží a okolí železnice budou policisté a strážníci města Kutná Hora provádět opakované, nepravidelné kontroly, které se budou zaměřovat zejména na nedovolené přecházení a zkracování si cesty přes železniční dráhu a nerespektování pokynů provozovatele dráhy, a také dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti.

Policie ČR může dle zákona o drahách v blokovém řízení projednat případy, kdy fyzická osoba:

  • poruší nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,
  • úmyslně poškodí stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo úmyslně naruší činnost drážního zařízení nebo drážního vedení,
  • v rozporu § 22 odst. 4 zákona o drahách nedbá v obvodu dráhy pokynu provozovatele dráhy (Osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát o svoji bezpečnost, dbát pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek).
  • poruší přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí na základě § 37odst. 2 písm. j) nebo § 3 písm. d) zákona o drahách.

Neprojedná-li PČR tyto případy v blokovém řízení, pak je věcně příslušný k projednání drážní správní úřad (na železnici tedy Drážní úřad).

Policisté mohou v blokovém řízení uložit blokovou pokutu do výše až tisíc korun. Ve správním řízení hrozí přestupci postih až do výše 10 tisíc korun.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí PČR Kutná Hora

Zavřít menu