V lednu se uskutečnilo další setkání pracovní skupiny projektu Města vzdělávání, do kterého je Kutná Hora zapojena. Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání ve vybraných městech a navrhnout možnosti rozvoje v dlouhodobějším časovém horizontu. Projekt není zaměřen pouze na klasické školní vzdělávání, ale na téma vzdělávání v jeho nejširším slova smyslu.

.
Zahrnuje tedy široké spektrum institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání, včetně volnočasových aktivit, působí. Setkání se zúčastnili zástupci Města Kutné Hory, ředitelé a další zástupci ZŠ, SŠ, ZUŠ, Oblastní charity, Domova Barbora, knihovny, DDM a dalších neziskových organizací.
Setkání navázalo na společnou práci, která proběhla na jaře roku 2014, během níž vznikla vzdělávací strategie pro Kutnou Horu. Ta byla také následně přijata zastupitelstvem města. Několikastránkový dokument obsahuje pět hlavních cílů, které se účastníci setkání pokusili rozpracovat do jednotlivých dílčích aktivit vedoucích k rozvoji vzdělávání v Kutné Hoře. Zamýšleli se nad způsoby, kterými lze podpořit diskuzi a spolupráci mezi jednotlivými školami a dalšími institucemi ve městě, jak poskytovat příležitosti ve vzdělávání všem obyvatelům města – od raného dětství po stáří, ale i osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a jak podpořit mezigenerační kontakt a vzájemné sdílení znalostí a dovedností.
Ukázalo se, že přestože je Kutná Hora poměrně malé město, ne všichni se vzájemně znají a vědí o činnosti dalších organizací. Vyšlo najevo, že některé organizace realizují podobné aktivity, které by mohly mnohem efektivněji dělat společně. Zajímavé je, že podobně jsou na tom i školy ve městě. Nabízejí žákům různé aktivity, účastní se řady projektů, ale zatím nedokázaly tyto činnosti provázat a nebo dokonce společně zastřešit. Zajímavá diskuse proběhla na téma Městská olympiáda dětí a mládeže, která se pravidelně koná ve městě každým druhým rokem. Diskutovalo se hlavně o podobě tohoto sportovního klání a také se všichni přítomní zamýšleli nad tím, nakolik má jít o soutěž mezi školami a jak do soutěží zapojit co nejvíce dětí. Diskutovaly se také možnosti, jak podpořit spolupráci zdejších firem se školami, a jak využít volných prostor města pro lepší vyžití dětí, mládeže i seniorů.Možná někoho napadne otázka, proč se vlastně všichni sešli, když je strategie již přijata. Záměrem setkání bylo prakticky začít naplňovat zásady, úkoly a cíle, které strategie vzdělávání obsahuje. A to nebude zdaleka jednoduché, bude to chtít hodně ochoty ke spolupráci, úsilí a ještě více času, aby se dobré věci pohnuly dopředu.

Dana Vepřková, Iva Vopěnková

logo 2015
.

Zavřít menu