Severní věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře se již několik let nachází v havarijním stavu a v poslední době představuje značné ohrožení i pro své bezprostřední okolí. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora proto již od roku 2010 hledá způsob jak tuto situaci řešit.

.
Díky dotaci z veřejných zdrojů, která byla arciděkanství přidělena v lednu letošního roku, bude započata v průběhu měsíce února oprava vnějšího pláště věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba. Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději v březnu 2016.
Prostředky na opravu budou čerpány z Finančního mechanismu  grantu Evropského hospodářského prostoru 2009 – 2014, programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění /Cultural Heritage and Contemporary Arts, prioritní oblast 16 Kulturní dědictví. Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu s názvem Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO/Renovation and Rehabilitation of St James‘ Church in UNESCO World Heritage Site Kutná Hora činí 36 496 106 Kč, dotace je poskytnuta v hodnotě 29 196 000 Kč, což je 80 procent celkových předpokládaných výdajů. Ostatní náklady budou hrazeny vlastním podílem vlastníka památky. Partnerem projektu je Asociace církevních zaměstnavatelů/Kirkelig arbidsgiver-og interesseorganisasjon (KA), norská nestátní nezisková organizace která před státem zastupuje církevní právnické osoby, a to jak organizace centrální, tak regionální, komunální i místní. S vládou jedná o zásadních otázkách fungování církevních institucí, jejich podpoře ze státního rozpočtu, daňové politice, podílu na vzdělávacím systému, sociální a kulturní politice a podobně. Má přenesené pravomoci při zastupování církevních institucí i v rámci významných zahraničních aktivit. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora jednala o partnerství s ředitelem jejího Odboru pro církevní památky a stavby, Oddbjørnem Sørmoenem, v letech 2013 a 2014, a to ve spolupráci s dalšími českými uchazeči o partnerství, Obcí Horní Maršov a Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba v Brně. Jedním z dlouhodobých projektů KA je zpřístupňování církevních památek osobám se sníženou možností pohybu a vnímání. V rámci partnerské spolupráce se uskuteční inspekční cesta odborníků KA, kteří vyhodnotí přístupnost objektů v Kutné Hoře, Horním Maršově a Brně. Následně proběhne společný seminář s prezentací výsledků tohoto průzkumu a představením způsobu, jakým norské církevní organizace zpřístupňují takto specifické památkové objekty hendikepovaným návštěvníkům. Seminář bude určen zejména zástupcům církevních organizací, pracovníkům Národního památkového ústavu, studentům vybraných oborů a zástupcům státní správy a samosprávy. Stavební dokumentaci revitalizace vypracovala firma Inreco, spol. s r. o. pod vedením Ing. Petra Rohlíčka. Vítězem výběrového řízení na generálního dodavatele stavebních prací je pražská firma Avers, spol. s r. o. Stavební práce jsou připraveny a začnou probíhat ihned po podpisu smlouvy mezi vlastníkem památky a dodavatelem stavebních prací. Plánovaným termínem podpisu je polovina měsíce února.
V rámci projektu bude provedena restaurátorská obnova věžního zdiva, kamenných prvků říms, okenních kružeb a západního portálu. Budou repasovány dřevěné výplně otvorů (okenní žaluzie, okna a dveře). Předmětem revitalizace jsou také okenní vitráže v příslušné části kostela. Obnovy se dočká také hodinový stroj a ciferníky věžních hodin.
Během stavebních prací bude v bezprostředním okolí věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba instalováno lešení a umístěno zařízení staveniště. Podle těchto skutečností bude regulována doprava a pohyb osob v okolí stavby. Bohoslužebný provoz rekonstrukcí omezen nebude, stejně tak se počítá se zpřístupněním kostela turistům, a to – podobně jako loni – v době od června do září 2015.
.
Na úmysl zdárného průběhu oprav bude přímo v kostele sv. Jakuba sloužena mše svatá, na kterou jsou zváni všichni, kdo se o chrám a jeho rekonstrukci zajímají. Bohoslužbou si připomeneme vlastní smysl stavby kostela i význam naší práce na jeho opravách. Mše svatá bude sloužena na svátek sv. Josefa, patrona všech dělníků a řemeslníků, ve čtvrtek 19. března v 18 hodin.

Soňa Telecká, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

.

Zavřít menu