Zápis do prvních tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, bude zahájen 9. dubna. Uskuteční se online

Zápis dětí do 1. tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, bude zahájen 9. dubna ve 14 hodin a ukončen 13. dubna. Z důvodu mimořádných opatření se uskuteční online. Informovala o tom Milada Nechojdomová z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora, která připravila kompletní informace. Celý příspěvek zveřejňujeme níže.

red

Zápis do prvních tříd základních škol v Kutné Hoře

Vzhledem k mimořádným protiepidemickým opatřením jsou zápisy dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis dětí do prvních tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, bude proveden  v pátek dne 9. 4. 2021 od 14.00 hodin a ukončen dne 13. 4. 2021.

Do prvních tříd se v letošním roce budou zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Je možné zapsat i děti mladší a znovu se k zápisu přihlásí také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad povinné školní docházky dítěte.

V Kutné Hoře je evidováno 190 dětí s trvalým bydlištěm, které k 31. 8. 2021 dovrší šest let věku. Z mateřských škol přijde k zápisu také 39 dětí, kterým byl v loňském roce začátek povinné školní docházky odložen o jeden rok. Do základních škol přijíždí některé děti z okolních obcí. Všechny děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mají zajištěno místo v základní škole ve spádovém obvodu místa bydliště. Rodiče přihlásí dítě k povinné školní docházce pouze na jednu základní školu.

V případě úmyslu požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte je nutné požadavek vyjádřit na přihlášce dítěte do první třídy. Svůj záměr tedy rodiče škole oznámí i v případě, že zatím nemají nezbytná stanoviska odborného vyšetření.

Základní školy, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, na svých webových stránkách nabízejí rezervační systémy Online zápisy do školy, kde rodiče zaregistrují dítě do první třídy na přehledném formuláři. Zákonný zástupce dítěte do formuláře vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro následné oznámení o přijetí či nepřijetí žáka. Z formuláře se následně vygeneruje žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce spolu s kopií rodného listu dítěte může zákonný zástupce doručit základní škole následovně:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s elektronickým podpisem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. e-mailem bez elektronického podpisu, ručně podepsat a nascenované odeslat, odeslat formulář zcela bez podpisu.

V případě využití možností uvedených v bodu 3. rodič musí formulář vytisknout, podepsat a doručit škole nejdéle do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Může tak učinit doručením do označené schránky na budově školy za dodržení v dané době platných protiepidemických opatření. Rodiče mohou také formulář pro přihlášení dítěte do první třídy odeslat poštou s datem podání nejdéle dne 13. 4. 2021.

V nezbytném případě rodiče formulář pro přihlášení dítěte včetně pokynů k jeho vyplnění získají v papírové podobě v prostoru vchodu do budovy školy v pátek dne 9. 4. 2021 od 14.00 do 18.00 hodin opět za dodržení v dané době platných protiepidemických opatření.

Rodiče si odnesou formulář domů a vyplněný a podepsaný doručí do školy.

Rozhodnutí o přijetí žáka do základní školy oznámí škola na svých webových stránkách zákonným způsobem 23. 4. 2021. Rodiče obdrží od ředitelství školy na e-mailovou adresu nebo telefon registrační číslo svého dítěte. Přijetí této zprávy musí škole potvrdit zasláním e-mailu nebo SMS zprávy.  Základní školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, mohou školy uspořádat dodatečné společné setkání s přijatými dětmi a jejich rodiči. Děti i jejich rodiny se tak seznámí s prostředím školy, učiteli a vzdělávacím programem.

OPPŠK M. Nechojdomová

 

Zavřít menu