Kutnohorské listy zveřejnily názor místostarostky Vepřkové, ve kterém je opozice kritizována za to, jak na posledním zastupitelstvu hlasovala v záležitosti sportovní haly v Kutné Hoře a byla označena za nekonstruktivní opozici. Je třeba připomenout fakta. ………………………………………………………………….

  1. O stavbě sportovní haly v KH se začalo mluvit už v roce 2012 a to s tehdejším hejtmanem Středočeského kraje D. Rathem. Jednalo se o možnosti výstavby haly u budovy SPŠ, kterou by provozovala SPŠ a mohla by být využívána občany KH. Kraj však posléze od tohoto záměru upustil.
  2. Začátkem roku se objevil soukromý investor, který se nabídl, že halu postaví a město je za určitých podmínek bude využívat pro školy a sportovní kluby. V této době se hovořilo o jediném místě, kde může hala stát a to na pozemku mezi ZŠ Kamenná Stezka a SPŠ. Jinou alternativu vedení města nepřipouštělo.
  3. Dne 19. 3. 2013 zastupitelstvo přijalo usnesení č. 57/13, kterým odsouhlasilo záměr výstavby haly, přičemž ze strany opozice zazněly již hlasy, že umístění haly u SPŠ není vhodné. Nicméně usnesení prošlo i hlasy „nekonstruktivní“ opozice. Z přijatého usnesení je zřejmé, že i opozice chce, aby hala v Kutné Hoře stála. Ze strany vedení města jsme však byli informováni, že soukromý investor hodlá svoje finance investovat pouze do konce roku 2013, jinak se záměrem investovat svoje prostředky končí. Dostali jsme k dispozici analýzu, že Město KH bude platit 3,5 mil. Kč ročně a to nájem za školy a tzv. cenu za dostupnost. Protože jsme si uvědomovali potřebnost haly, hlasovali jsme pro záměr. Už tehdy si zastupitelé usnesením vymínili, že ZM si vyhrazuje právo rozhodnout o schválení smlouvy o podmínkách využívání haly. A to i přesto, že jsme byli neustále ujišťováni o výhodnosti tohoto řešení a pro investora se jedná téměř o charitu.
  4. V červnu 2013 jsme dostali k dispozici Studii proveditelnosti „Výstavba a provoz nové sportovní haly Kamenná stezka. V této době bylo již zřejmé, že hala ani část haly do konce roku stát nebude. Přesto vedení města stále prosazovalo umístění haly na Kamenné stezce, i když opozice umístění haly kritizovala.

Studie proveditelnosti posuzovala dvě varianty a to, že výstavbu provede soukromý investor a bude halu provozovat pro potřeby města s tím, že město bude platit 3,5 mil. Kč ročně. Druhá varianta počítala s tím, že halu postaví město. Tato studie však počítala pouze s 20 lety využívání haly, kdy závěr zněl ve prospěch soukromého investora. Po 20 letech však začíná být vhodnější varianta, kdy halu postaví město a bude ji provozovat příspěvková organizace města nebo jiný subjekt.

  1. Na zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2013 byla opět problematika haly projednávána. Předložila jsem protinávrh k předloženému usnesení, ve kterém jsme chtěli, aby hala byla budována podle zpracovaného projektu na Klimešce, kdy výstavba by byla rozdělena na etapy. V důvodové zprávě jsem argumentovala především komfortem pro sportovce. Podle dřívějších záměrů města měl být na Klimešce vybudován sportovní areál. Je tam dostatek místa nejen pro parkování, ale v budoucnu zde mohou být realizovány i další záměry pro volnočasové aktivity. Můj návrh 13 hlasy neprošel. 10 zastupitelů bylo pro, přičemž přítomno bylo 23 zastupitelů. Poté bylo přijato 20 hlasy usnesení, které souhlasilo s halou na Kamenné stezce, přičemž jsme si opět vyhradili právo rozhodnout o podmínkách smlouvy, jejímž předmětem bude využití sportovní haly. Z hlasování opět vyplynulo, že i opozice halu chce. Jsme však přesvědčeni, že smlouva uzavřená s investorem musí být pro město výhodnější, než když město postaví halu samo za pomoci úvěru.
  2. Nyní se dostávám k poslednímu zasedání zastupitelstva dne 26. 11. 2013. Obdrželi jsme Projektovou smlouvu tj. smlouvu o zajištění poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka i Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka. Po prostudování materiálů jsem došla k závěru, že mnozí z nás nemohou pro tuto veřejnou zakázku hlasovat a to z těchto důvodů:

a)  V současné době neznáme rozpočet na stavbu haly. Údajně je to nepodstatné a je to věcí investora. Pokud bychom se rozhodli, že bude město budovat halu samo, soutěží jednak poskytnutí úvěru a dále dodavatele na samotnou stavbu. Mohlo by tak dosáhnout zajímavých výsledků. Jsem přesvědčena, že rozpočet na stavbu bychom měli znát minimálně pro porovnání výhodnosti. Podle informací od vedení města by se cena stavby haly měla pohybovat kolem 50 milionů Kč.

b)  Město se zavazuje platit nájemné v době od 8-15 hodin v pracovních dnech (září – červen) za 600,- Kč, což je za 20 let 18.480.000,- Kč, což je 924.000 Kč za rok a to i v případě, že hala nebude školami využívána.  Tato platba bude každoročně navyšována o inflaci.

c) Dále bude Město platit  cenu za dostupnost. Pokud by vítězná nabídka činila 76.700.000,- (což je deklarovaná hodnota zakázky), činila by tato platba 3.835.000,- Kč za rok. Předpokládá se, že vysoutěžená cena za dostupnost bude nižší. Může se stát, že nabídka bude jen o málo nižší a  dostaneme  při nabídce např.

–   75 mil. Kč na cenu 3.750.000,- Kč/ rok (+ 924.000,- nájem =  platba Města 4.674.000,- Kč za rok). Za 20 let je to 94 mil. Kč.

–   60 mil. Kč … 3.000.000,- Kč/rok (+924.000,- Kč = 3.924.000,- Kč/rok. Za 20 let je to 78 mil. Kč. Nevíme ovšem za jakou cenu dostupnost haly vysoutěžíme. Advokátní kanceláří nám bylo jasně řečeno, že veřejnou zakázku není možné jednoduše zrušit.

d)  Problém je pro nás předkupní právo pro město za tržní cenu.  20 let město bude platit službu a pak si halu může odkoupit za tržní cenu!!! Je pravdou, že město nemusí využít předkupního práva a co bude dál? Bude dál platit službu, ale za jakých podmínek? Co když investor bude v úpadku nebo vstoupí do likvidace? Co bude pak? V těchto případech platí jiná pravidla a podmínky nájemní smlouvy nemusí být dodrženy. Argument, že i pro likvidátora, případně správce konkurzní podstaty bude výhodné jednat s městem o podmínkách využití haly, může být pravdivý, ale mohou existovat i další, pro občany méně výhodná řešení.

Co říci na závěr. Každý zastupitel je trestně zodpovědný v záležitostech týkajících se hospodaření města. Máme spravovat majetek města s péčí řádného hospodáře. Já za sebe i za ostatní „opoziční“ kolegy mohu říci, že podpoříme vše, o čem jsme přesvědčeni, že je to v zájmu občanů. V budoucnu může kdokoli napadnout usnesení města a učinit podnět orgánům činným v trestním řízení. Musím konstatovat, že kromě dlouhodobé smlouvy na dodávku tepla s EC Kutná Hora, se kterou jsme zásadně nesouhlasili, a jen čas ukáže, že teplo ze slámy je levnější než plyn, jsme podpořili vše podstatné pro město. Když však dojdou argumenty, nastupují slova o nekonstruktivní opozici a potřebě se zviditelnit. Jsem přesvědčena, že jsme konstruktivní opozicí, ač koalice tvrdí opak.

Zuzana Moravčíková

.

Zavřít menu