Další z Podvečerů s regionální literaturou se uskuteční v kongresovém sále hotelu U Kata ve čtvrtek 27. února od 18. hodin. Zazní ukázky z odborných prací Josefa Vepřka a vzpomínky pamětníků. Zahraje a zazpívá akordeonista Michal Karban a bude promítnut filmový dokument. ………………………………………………………………………..

„Josef Vepřek byl významnou kutnohorskou osobností. Protože však potomci neexistují a v muzeu či archívu je minimum obrazových dokumentů, bylo obtížné jeho život ilustrovat. Přesto se pokusíme tomuto památkáři a ochránci přírody alespoň částečně splatit dluh a připomenout jej u příležitosti jeho výročí – 130 let od narození. Budeme se snažit, aby i tento pořad byl poučný a zároveň zajímavý,“ předesílá autor večera a celého cyklu Vladimír Císař.

Josef Vepřek
Na začátku si připomeňme typickou situaci: Než byl počátkem šedesátých let minulého století barbarsky zlikvidován historický hřbitov u kutnohorského kostela Panny Marie Na Náměti (dosud auta parkují nad pohřbenými lidskými ostatky), varoval před tímto nekulturním činem Josef Vepřek, konzervátor Státní památkové péče a ochrany přírody. Ještě stačil pořídit množství fotografií náhrobků a opsat nápisy na nich. Jako člověk s velkým kulturním citem a hlubokými znalostmi historie, umění i přírody nemohl jinak, protože ctil kulturní a historické hodnoty. Josefu Vepřkovi vděčí Kutná Hora i Kutnohorsko za mnohé. Celý svůj život zasvětil ochraně památek a přírody našeho města i regionu. Udivující je šíře jeho vzdělání, odborných zájmů i hloubka jeho znalostí.
Narodil se před 130 lety, 25. února 1884 v Křeseticích. Studoval na reálce a učitelském ústavu v Kutné Hoře, poté na vysoké škole báňské v Příbrami. Absolvoval několik tzv. „zkoušek způsobilosti“ a získal aprobaci učitele na škole obecné, měšťanské i pomocné. Učil na Komenského škole ve Vídni a pak dlouhá léta učil a řediteloval na pomocné škole v Kutné Hoře. Byl zastáncem moderních metod ve výuce a v tom smyslu také publikoval množství odborných článků. Současně s tím rozvíjel své zájmy i aktivity v oblasti památkové péče a ochrany přírody. Celý profesní život prováděl evidenci památek, jejich dokumentaci i hodnocení. A současně s tím se zasazoval o jejich ochranu a v mnoha případech také o jejich záchranu. V Kutné Hoře se například podílel na opravě kostela Sv. Jakuba (a redigoval sborník na toto téma) a Lucernářovského domu. Za skromných podmínek vstřebával ohromné množství informací o historických objektech města. Velkou pozornost např. věnoval jménům kutnohorských ulic i dalších lokalit. Pěšky či vlakem podnikal cesty po Kutnohorsku, aby se zasadil někde o opravu kapličky, jinde aby zabránil kácení starých stromů. Byl znalcem flóry našeho regionu, což vyústilo ve vznik bohatého herbáře, jehož složky nyní vlastní Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.  Byl veřejně činnou osobností: např. působil jako jednatel Klubu za starou Prahu (jeho kutnohorské pobočky), dále jako knihovník a pokladní Městského osvětového klubu, jako jednatel Spolku pro okrášlování domoviny atd. Stál u zrodu kulturní revue Krásné město, do které neúnavně přispíval dlouhou řadou článků, a to nejen těch, které se týkaly přírody či památek, ale také např. výtvarného umění či ochotnického divadla.
Josef Vepřek byl typem klasického učitele, který byl vždy v našich krajích chápán jako nositel kultury a vzdělání. Současně však byl také člověkem moderním, neboť viděl dál do budoucna a uvědomoval si, v čem spočívá a bude spočívat velký význam i bohatství Kutné Hory a Kutnohorska.

Vladimír Císař

.

Zavřít menu