Radní 29. května letošního roku, kromě jiného, schválili poptávkové řízení na dovybavení Spolkového domu v Lierově ulici či doporučili Zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím daru ve výši 28 000.-Kč na obnovu kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. zasedání Rady města Kutná Hora dne 29. května 2013

● Záležitosti kanceláře tajemníka

Členové rady vzali na vědomí informaci o zajištění prezentace města ve francouzské Remeši  při příležitosti pětileté spolupráce obou měst. Setkání obou měst se uskutečnilo v rámci oslav Johanky z Arku ve dnech 1. a 2. června 2013. Schválena byla změna organizační struktury městského úřadu, v rámci které bude rozšířena agenda odboru správy majetku zajišťující provoz a údržbu kulturně sportovního zařízení v Malíně.  V dalším jednání bylo doporučeno členům zastupitelstva souhlasit s poskytnutím daru ve výši 28 000.-Kč na obnovu kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.  Dar bude poskytnut z rozpočtové rezervy. V současné době je většina monumentu již hotová díky příspěvkům dobrovolných dárců z ČR. Ke kompletaci celého sloupu ještě schází základna z 24 pískovcových bloků.  Právě proto se členové Společnosti pro obnovu rozhodli oslovit starosty měst a obcí, aby financovali pískovcové bloky. Jména donátorských obcí budou vytesána po obvodě sloupu.

●Odbor správy majetku

Členové rady souhlasili s vyvěšením záměru na pronájem nemovitosti č.p. 206, Puškinská ul. . Jedná se o budovu, která je umístěna u sportovního hřiště a dříve sloužila jako zázemí pro SPŠ(WC a šatny) a byt školníka o velikosti 2+1.

Schválen byl návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – Oprava a nátěr fasády kina.

Na vědomí vzali členové rady výsledek poptávkového řízení na opravu ploché střechy v ul. Trebišovská 611 a souhlasili s uzavřením smlouvy pro firmu UNITIP,spol. s.r.o., Hradec Králové.

Souhlas byl vysloven s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a středočeským krajem týkající se darování originálu kamenné pamětní desky z památníku 40. výročí panování Františka Josefa I., která byla umístěna u jezuitské koleje. Deska bude součástí expozice v Kamenném domě.

Schváleno bylo poptávkové řízení na dovybavení Spolkového domu v ul. Lierova. Rozsah plnění zakázky byl sestaven na základě požadavků stávajících uživatelů, byl přizpůsoben zkušenostem a potřebám nyní již ze skoro ročního provozu spolkového domu.

●Odbor památkové péče a školství předložil návrh na rozdělení finančních v oblasti malých grantů. Celkem bylo přijato na 3. čtvrtletí osm žádostí v oblasti vzdělávání a volného času. Rada schválila předložený návrh na rozpočtové opatření ve výši 41 213Kč na odstranění havárie školního serveru a obnovení síťového operačního systému v ZŠ Kamenná stezka. Členové rady jmenovali ředitele ZŠ TGM a ZŠ Žižkov na základě výsledků proběhlého konkurzu.

●Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil členům rady na vědomí rozdělení finančních prostředků v příspěvkovém programu – malé granty. Totožný materiál předložilo i Oddělení kultury a cestovního ruchu.

●Odbor investic předložil ke schválení smlouvu o dílo na rekonstrukci ulice U Beránky v Malíně.  Tato ulice je dlouhodobě předmětem kritiky obyvatel. Vzhledem k právě končící rekonstrukci přilehlé sokolovny, je oprava silnice plánovaná bezprostředně poté. Rada doporučila zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím příspěvků v e výši 5000,-Kč na jednu nemovitost – stavební parcelu v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko.

V závěru jednání byla rada seznámena s přehledem hospodaření příspěvkových organizací  města za I. čtvrtletí roku 2013. Na vědomí vzali členové zápisy z jednání komise pro městská sídliště, školské, cestovního ruchu a dopravní.

.
14.  zasedání Rady města Kutná Hora dne 30. května 2013

● Rada města vzala na vědomí přehled žádostí o finanční podporu v kategorii „malých“ grantů – oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 15. 5. 2013.

.

15. zasedání Rady města Kutná Hora dne 12.června 2013

● Záležitosti kanceláře tajemníka

Rada vzala na vědomí dopis od pana Zdeňka Lebedy ze sdružení Kocábka, který stručně popsal historii tohoto festivalu a zároveň požádal, zda by bylo možné, aby současně s tímto festivalem  country hudby neprobíhala ve městě  jiná hudební produkce, jako tomu bylo například v loňském roce.  Na jednání rady vystoupila paní E. Hnátková, vedoucí kanceláře tajemníka, a informovala, že odborová organizace městského úřadu se rozhodla darovat 15000,-Kč na zmírnění následků povodní, dále přispěl sociální odbor a jednotlivci. Obec nejvíce postižená povodní, která obdrží tuto finanční pomoc, je Vavřinec. Celkem bylo vybráno 24 600,-Kč.

●Odbor správy majetku předložil návrh na vyvěšení záměru na pronájem místností  v přízemí a v  1. patře objektu TJ Sokol Malín. Tento objekt by měl od září sloužit jako víceúčelové sportovně kulturní zařízení, jehož aktivity by měly zajišťovat jednotlivé spolky a sdružení pod koordinací městského úřadu.  V objektu budou k dispozici tyto prostory. Víceúčelový sál, pódium, klubovna, knihovna, občerstvení, šatny, posilovna a sociální zařízení. Místnosti v prvním patře by měli využívat hlavně partneři projektu a těmi jsou: TJ sokol Malín, TJ Sokol Nové Dvory, JPO DHD, Občanské sdružení malínská sokolovna, MŠ Malín, ZŠ TGM Kutná Hora a  Městská knihovna Kutná Hora.

Souhlas byl vysloven s uzavřením smlouvy o výpůjčce části přízemí hlavní budovy pivovaru  za účelem pořádání XIII. ročníku Sympozia současného výtvarného umění Jenewein- Kutná Hora ve dnech 24.6. – 7.7. 2013

●Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

předložil návrh na rozdělení finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení pro rok 2013.půjčky z fondu jsou poskytovány na základě obecně závazné vyhlášky, jde o návratné půjčky určené na opravu a údržbu obytných staveb na území města. Cílem je zlepšení úrovně bydlení a dostupnost finančních prostředků pro širokou skupinu obyvatel.

●Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil ke schválení pracovní postup při výběru služeb na výkon pěstounské péče.

●Městská policie předložila návrh na schválení účasti města v 2. kole ,,Programu prevence kriminality pro rok 2013. Pro letošní rok byl zpracován a navržen sociální projekt  s názvem ,,Alternativy“ Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ve věku 14 -18 let, dále osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Dana Vepřková, místostarostka

 

Celé znění najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu