Páté (mimořádné) zasedání Rady města se konalo dne 27. února 2013. Na tomto mimořádném zasedání byla přijata dvě opatření k žádostem o dotace. Nejprve bylo odsouhlaseno uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností při zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Nákup vybavení kulturně-společenského centra v Malíně“. ………………..

 

Poté bylo schváleno uzavřít mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností  na ,,Poskytování sociálních služeb v Kutné Hoře“. Posledním bodem jednání byl bod různé. Členové rady se shodli, že stejně jako v předchozích letech se i letos přihlásí Kutná Hora ke kampani ,,Hodina Země“.  A tak 23. března bude zhasnuto slavnostní osvětlení na památkových objektech v Kutné Hoře.

 

6. zasedání Rady města Kutná Hora dne 13. března 2013

●Projednány byly záležitosti kanceláře tajemníka.

Schválena byla výpůjčka Rytířského sálu ve Vlašském dvoře pro Městskou knihovnu, která zde ve dnech 27. a 28. března pořádala setkání managementu velkých českých knihoven.

Dále vzali členové rady na vědomí dopis od sdružení vlastní domu v Družební 602, kde bylo vyjádřeno poděkování za vybudování chodníku k bezbariérovému vchodu.

●Záležitosti ekonomického odboru.

Rada souhlasila, aby včas nezaplacené a neodvedené místní poplatky v roce 2013 byly zvýšeny o 100%. Podle zákona č. 565/1990 je sice možné neplatiče postihnout až trojnásobným zvýšením, ale navýšení o 100% se zatím v KH ukázalo jako dostačující. Projednán a doporučen ZM ke schválení byl návrh na prominutí lázeňského poplatku pro osoby ubytované ve stanech a karavanech. Členové rady doporučili výši poplatku snížit z dosavadních 15Kč na 5Kč za osobu.

Souhlas byl vysloven se zřízením věcných břemen pro společnosti ČEZ Distribuce a  RWE GasNet v k.ú. Kutná Hora. Předložen a schválen byl návrh na rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu 529 133,Kč na pokrytí akce ,,Kutná Hora – Sedlec, převedení dešťových vod v ulicích Vrchlického a U Kola, kde bude odstraněn problém, kdy během silnějších dešťů protékala  voda přes zahradu v ulici Žižkova. Navrhované řešení propojí dvě stoky v této oblasti.

Schválena byla výpůjčka Rytířského sálu ve Vlašském dvoře pro Městskou knihovnu, která zde ve dnech 27. a 28. března pořádala setkání managementu velkých českých knihoven

● Záležitosti odboru správy majetku

Projednána a schválena byla nová pravidla pravidla k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, respektive bytů v Domech pro seniory – DPS.(ul. Školní, ul. Benešova a ul. U Havírny). Úpravy spočívají mimo jiných v tom, že výše nájemného se stanovuje  v částce 45,-Kč za 1m2 měsíčně. Všichni uchazeči, kteří jsou ke dni přijetí pravidel vedeni v seznamu uchazečů o byt v DPS, budou pracovníky odboru správy majetku MÚ informováni o přijetí nových pravidel. Na nájemníky, kteří mají pronajatý byt před přijetím těchto pravidel, se toto opatření nevztahuje.

Projednáno bylo využití plochy zimního stadionu nejprve pro uspořádání amatérské ligy v ledním hokeji , která proběhla v polovině března. O výpůjčku požádal i Club Deportivo Kutná Hora, o.s., za účelem uspořádání závěrečné  fáze futsalové ligy. Členové rady byli seznámeni s žádostí od společnosti Kutnohorská bobová dráha,s.r.o  o  prodloužení nájemního vztahu a o další pronájmem pozemků, za účelem vybudování a následném provozování lyžařské sjezdovky.

Schváleno bylo uzavření smlouvy na zajištění svozu a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v městské čtvrti Malín, Sedlec, Kaňk, Karlov,  Hlouška a části Vrchlice od 1.4.do 30. 11. 2013.

RM vzala a vědomí  zápisy z jednání bytové komise, komise památkové péče, kulturní komise a zápis z jednání dozorčí rady Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o.

●Záležitosti odboru památkové péče a školství .

Projednány a schváleny byly žádosti na malé granty, jejichž realizace proběhne ve 2. čtvrtletí roku.

● Odbor regionálního rozvoje a územního plánování připravil k projednání další žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko. Všechny žádosti byly schváleny.

●Odbor investic předložil záměr postupu realizace obnovy hřbitova U Všech svatých. V důvodové zprávě byl popsán neutěšený stav této lokality. Obnova bude probíhat v několika etapách. V letošním roce budou uvolněny finanční prostředky na  likvidaci náletových dřevin včetně kořenů, dále na obnovu ohradní zdi, která je na mnohých místech zřícená.

V závěru jednání RM byly projednány  informativní o hospodaření zprávy příspěvkových organizací v oblasti kultury. Pozitivně byly členy rady vnímány výsledky hospodaření v Městském Tylově divadle a v kině Modrý kříž.


Dana Vepřková,místostarostka

Zápis v plném znění najdete na ZDE

.

Zavřít menu