Na letošní druhé veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora 19. března 2013 se dostavilo čtyřiadvacet z dvaceti sedmi členů zastupitelstva. Patrně nejočekávanějším bodem jednání vyslovení souhlasu se záměrem stavby  víceúčelové sportovní haly  na pozemcích, které navazují na pozemky v blízkosti ZŠ Kamenná stezka. …………………………………………..

Jednání řídil starosta města Ivo Šanc. Ten nejprve všechny přivítal, poté byl schválen program celého jednání. Před připomínkami občanů a zastupitelů byla prezentována Ing. arch. Tylšovou a Votrubou přítomným studie na realizaci protihlukového valu u hlavního nádraží, který se stane nedílnou součástí připravované bytové výstavby v Malíně. Oba dva zároveň odpovídali na dotazy zastupitelů. Studie je zajímavá tím, že počítá i s možným propojením pozemků podél nádraží – nabízí se realizace podchodu či lávky. Dalším hostem byl obchodní ředitel společnosti Královopolská RIA pan Daniel Mach, který nejprve představil společnost a poté informoval o investiční nabídce v souvislosti s uvažovanou výstavbou multifunkční sportovní haly s přednostním zaměřením na házenou, florbal a basketbal. Celkové náklady by se měly pohybovat v rozmezí 50 – 60 mil. Kč. Místo na výstavbu haly vybere město. Uvedl, že z jejich strany je jeden požadavek – chtějí investovat ještě letos. Podle předpokládaného využití bude hala v dopoledních hodinách sloužit školám – ZŠ Kamenná stezka, průmyslová škola a ZŠ TGM. Odpoledne a večer pak budou halu využívat sportovní oddíly.

Na tomto jednání nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky občanů. V dotazech a připomínkách zastupitelů vznesla dotaz Lenka Frankovicová, zda se začíná a počítá s pořádáním trhů i na parkovišti U Krupičků. Starosta  Šanc odpověděl, že pořádání trhů zatím brání nesouhlasné stanovisko Policie ČR.

Dále byly projednány záležitosti kanceláře tajemníka, jejichž hlavním tématem byla otázka zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva. Tento požadavek vznesla členka ZM Zuzana Moravčíková, která uvedla, že zastupitelé chtějí, aby byla radnice otevřená všem občanům.  Uvedla, že věří v řešení, které pomůže tento požadavek splnit. Jako příklad uvedla např. Magistrát hl. m. Prahy, kde se zveřejňováním záznamů za splnění určitých zákonných povinností nemají problémy. Zastupitelé se shodli, že se nebrání zveřejňování záznamů, ale že musí být učiněna taková opatření, aby bylo zcela vyloučeno porušení zákona. Projednán a odsouhlasen byl nákup 60,59% akcií z celkového počtu akcií na majitele v listinné podobě společnosti Vodohospodářská společnosti Vrchlice od Města Čáslav, a to maximálně v počtu 1 983 kusů za cenu 250, Kč za jednu akcii. Jedná se o akcie drobných akcionářů, které Čáslav nejprve odkoupí a poté rozdělí mezi hlavní akcionáře. Kutná Hora tímto získá asi 0,4% akcií, její podíl ve společnosti bude činit 47,3%, a tak se zjednoduší vlastnická struktura společnosti. Rovněž souhlas byl vysloven s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města. Kontokorent se oproti předpokladu snižuje o 5 mil.Kč,  což je důkazem dobrého hospodaření. Přijata byla rozpočtová opatření, mezi kterými zaujal návrh na přesun prostředků ve výši 490 000,Kč  na výměnu oken v bývalé škole v Sedlci. Důvodem je především to, že se nájemce rozhodl na své náklady rekonstruovat fasádu, které dá původní ráz, a dodatečná výměna oken by fasádu opět poničila. Dalším důvodem je i to, že se budova nachází na atraktivním místě – mezi Kostnicí a Katedrálou Nanebevzetí panny Marie. Při projednávání materiálů odboru správy majetku byl zastupiteli vysloven souhlas s vybudováním protihlukového valu v Sedlci, za předpokladů, že se investor zaváže ke splnění požadavků města Kutná Hora. Odbor památkové péče a školství předložil návrh na rozdělení  finančních prostředků z Fondu regenerace  a programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013. V souvislosti s projednáváním matriálů odboru investic byl všemi zastupiteli vysloven souhlas se záměrem výstavby víceúčelové sportovní haly  na pozemcích, které navazují na pozemky v blízkosti ZŠ Kamenná stezka, s tím, že investorem, vlastníkem a provozovatelem bude soukromý partner města. ZM si vyhradilo právo rozhodnout o schválení smlouvy o podmínkách a využívání této sportovní haly.

V závěru tohoto jednání informoval přítomné Zdeněk Hadrovský, že v tomto roce uplyne 30 let od otevření krytého plaveckého bazénu,  zmínil aktivity, kurzy a akce, dále i osobnosti, které se dobře umísťují na plaveckých soutěžích a závodech. Rovněž poděkoval za finanční pomoc, která je ze strany města každoročně na chod a provoz bazénu poskytována. Ivana Vopálková pozvala všechny na 8. ročník Probouzení Kutné Hory v sobotu 6.4.2013. Vše započne před kaplí Božího těla ve čtyři hodiny odpoledne a proběhne v hudebním duchu.

Z jednání ZM je pořízen audiozáznam a zvukový záznam včetně přehledů o hlasování k jednotlivým usnesením. Vše je uloženo v kanceláři tajemníka.

Dana Vepřková, místostarostka

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu