Osmé řádné zasedání Rady města se konalo dne 27. března 2013. Na tomto zasedání byl členy rady schválen návrh na rozpočtové opatření ve výši 50 000,-Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na realizaci omítky klubovny kynologické organizace Na Rovinách.  Ukončeno bylo výběrové řízení na prodej domu čp. 379 na Palackého náměstí z důvodu nezájmu. ………………………………………………………………………

● Při projednávání záležitostí ekonomického odboru byl členy rady schválen návrh na rozpočtové opatření ve výši 50 000,-Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na realizaci omítky klubovny kynologické organizace Na Rovinách.  Ukončeno bylo výběrové řízení na prodej domu čp. 379 na Palackého náměstí z důvodu nezájmu.

●Odbor správy majetku předložil návrh na změnu pravidel při obsazování startovacích bytů ve vlastnictví města.  Oproti stávajícímu znění pravidel byla vypuštěna podmínka, že uchazeč musí mít trvalý pobyt v Kutné Hoře. Tato pravidla byla vypracována v návaznosti na bytovou koncepci města a po projednání v bytové komisi. Schváleny byly návrhy na vyhlášení několika výběrových řízení na pronájmy bytů v ulicích Benešově, Puškinské a v Šultysově. Rovněž podpořena a schválena byla žádost společnosti Dedeman,s.r.o. na výpůjčku nádvoří bývalého pivovaru ve dnech 16.-18.srpna  za účelem parkování automobilů účastníků ,,Int Vereran Rallye 2013“. Vyhodnoceno bylo výběrové řízení na  pronájem nemovitosti č.p. 670 – Alfa klub. Celkem byli přihlášeni tři zájemci. Na prvním místě se umístila J. Brachovcová, majitelka fit studia. Při výběru bylo přihlédnuto k dlouholetým zkušenostem a výsledkům v oblasti sportu. Pozitivem rovněž je, že objekt bude v provozu po celý týden. Předložen a schválen byl návrh nájemní smlouvy za účelem pořádání pondělních, středečních a pátečních trhů v Šultysově ulici v období od března do prosince. Jedná se o prodejní trhy se zemědělskými a potravinářskými výrobky a přebytky. Vyhlášeno bylo výběrové řízení na pronájem 14 kusů plakátovacích ploch na území města.

●Odbor památkové péče a školství předložil návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení sádrového modelu kopie váz ze sousoší sv. Jana Nepomuckého. Důvodem je, že vázy jsou ve velmi špatném stavu, znovu je umístit na bránu kostela není možné, a tak budou nahrazeny kopiemi.  Originály váz budou umístěny v lapidáriu – zastřešené atrium ve Spolkovém domě.

Vyhlášeno bylo výběrové řízení na obsazení místa ředitele na ZŠ Žižkov a ZŠ TGM  v Kutné Hoře.

●Odbor investic předložil výsledek výběru na nejvhodnější veřejnou zakázku – zateplení budovy mateřské školy – Benešova. Celkem se přihlásilo dvanáct zájemců, zvítězila firma OMLUX, spol.s.r.o. Schválen byl výsledek výběrového řízení na úpravu povrchu ulice Prokopa Holého v Sedlci, kde hlavním kritériem byla nejnižší nabídková cena.

 

9. zasedání RM, 10.dubna 2013

●Členové rady nejprve projednali termíny pracovních schůzek zastupitelů do konce roku 2013. Jde vlastně o způsob přípravy na řádné jednání zastupitelstva. Tyto schůzky, pokud nebude stanoveno jinak, budou probíhat v Rytířském sále.

●Odbor ekonomický předložil znění kupní smlouvy na prodej budovy v katastrálním území Zdeslavice u Černín  mezi městem Kutná Hora  jako prodávajícím a panem Jakubem Vágnerem  jako kupujícím. Znění smlouvy bylo členy rady schváleno a bylo doporučeno zastupitelstvu s ní na svém nejbližším jednání, kterému bude přítomen i kupující, rovněž souhlasit.

Souhlas byl vysloven s podáním dotace na projekt ,,Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora“. Pokud bude projekt schválen, vznikne v k.ú. Kutné Hory kompostárna, která by byla schopna zpracovat veškerý bioodpad, který vzniká na území města. Technologie je založena na kompostování v pásových hromadách na volné ploše v uzavřených PE- vacích. Ty jsou známy především v oblasti uskladňování statkových krmiv. Tyto vaky budou mít úpravu pro proces kompostování. Objevuje se zde také možnost kompostování kalů z čističky odpadních vod. Výhodou celého zařízení je odbourání skládkování bio odpadu, minimalizace zápachu a následně i prodej výsledného produktu – kompostu. Předběžně se o umístění kompostárny uvažuje v prostoru bývalé skládky komunálního odpadu na Karlově.

●Odbor správy majetku předložil záměr na pronájem nebytových prostor ve 2. patře nemovitosti čp. 377 Palackého nám. Tyto prostory byly naposledy využívány pro expozici historických kočárků, od listopadu 2011 jsou neobsazeny.

Souhlas vyslovili členové rady  s uzavřením kupní smlouvy na prodej impregnovaných kuláčů pro společnost MVE PLUS. Tento materiál bude použit na výstavbu koutku pro zvířata na části pozemku v blízkosti útulku pro psy.

V závěru jednání vzali všichni přítomní na vědomí zápis komise sportovní, bytové a dopravní.

Celé znění najdete na www.mu.kutnahora.cz

Dana Vepřková, místostarostka

.

Zavřít menu