Společnost eCentre nabízí  domácnostem i podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu, případně dalších komoditách. Ve spolupráci s městem Kutná Hora připravuje další elektronickou aukci, do které se budou moci lidé přihlásit. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odborníci předpokládají, že se podaří aukcí snížit stávající ceny o více jak 15 %.

Co je to e – aukce?
Většina z nás se domnívá, že jediným způsobem, jak můžeme snížit pravidelné měsíční výdaje, je omezení spotřeby energií. Ve skutečnosti to jde i jinak – nákupem energií formou e-aukce. Tento způsob však pro jednotlivce nepřipadá v úvahu. Proto se Město Kutná Hora rozhodlo ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. nabídnout svým občanům nákup silové elektrické energie a zemního plynu formou e-aukce. Co je e-aukce? Větší množství domácnosti sdruží svou poptávku po elektřině nebo plynu do jednoho velkého objemu a nabídne ji  dodavatelům na trhu v aukci. Aukce funguje obdobně jako dražba, pouze s tím rozdílem, že dodavatelé snižuji své ceny dolů. Aukce probíhá elektronicky, na internetu. Dodavatelé vidí množství poptávané energie, nejnižší cenu a svou cenu, kterou můžou dále snižovat, dokud aukce neskončí. Nevidí  koho draží, nevidí konkurenty, kolik jich je – vše je anonymní.

Kde získáte podrobné informace?
Veškeré informace získáte na kontaktním místě, které zřídila společnost eCentre ve spolupráci s Městem v budově Městského úřadu na Havlíčkově náměstí. Vaše dotazy zodpoví vyškolení pracovníci. Kontaktní místo bude otevřeno v pondělí a ve středu od 9.9. do 25.9. v době od 13:00 do 17:00 hodin. Výdej nových smluv bude probíhat v informačním centru v době od 20.11 do 27.11.

Jak a proč se do e-aukce přihlásit?

Na určené kontaktní místo s sebou přineste: kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek),  kopii ročního vyúčtování spotřeby elektřiny, plynu. Obyvatelé ani podnikatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je zcela zdarma! Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie), tím nižší ceny je možné dosáhnout. Předběžně počítá eCENTRE v září s účastí cca 10000 domácností z celé republiky. Pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí 15-30 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily.

Kdy bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Pokud má obyvatel více míst odběru (například 2 v Kutné Hoře a 1 v Západočeském kraji), může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.

Jaké podklady je třeba eCENTRE předat?

Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina, Zemní plyn, PHM, mobilní služby). V případě, že smlouvy nelze najít, je potřeba zavolat  stávajícímu dodavateli a buď požádat o zaslání opisu nebo zjistit do kdy smlouva platí a jaká je výpovědní doba a tuto informaci předat společnosti eCENTRE. Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn). Kopii dvou měsíčních vyúčtování( PHM, mobilní služby). Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem (bude k dispozici na kontaktním místě). Číslo účtu nebo číslo SIPA.

Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let a tito uživatelé se tedy mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech bude opětovně vyhlášena e-Aukce.

Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.

Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané kromě snížení ceny ještě získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní právní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. V elektronické aukci jsou jen prověření dodavatelé.

Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v Kutné Hoře?
Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším spádovým obcím.

Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva?
Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás bude eCENTRE zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.

Jak to probíhá?

1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady.

2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností…

3. krok: …a sdruží poptávku do e-Aukční síně.

4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci

5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž

6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.

7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.

Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně lze říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí: Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit. Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami a tudíž lze soutěžit v e-Aukci. Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek ) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). V e-Aukci se soutěží neregulovaná část, tedy silová elektřina. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby. Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.

Způsob předání podkladů
Dokumenty lze předat osobně  (kopie dokumentů v tištěné podobě) nebo zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě na dále uvedenou adresu. Obálku s podklady prosím označte: Domácnosti města Kutná Hora –  eCENTRE a.s., Milena Kurniková, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava. Další informace budou zveřejňovány na webových stránkách Kutnohorských listů,  městského úřadu a na oficiální facebookové stránce města Kutná Hora.

Poskytovatel služby (Organizátor e-Aukce)
eCENTRE
Provoz kontaktního místa: Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 (vedle podatelny), pondělí a středa: 13 .00 – 17.00 hod.  od 9.9. do 25.9. 2013.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Ladislav Zíta, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, tel.: 730 512 272, ladislav.zita@ecentre.cz .
Kontaktní osoba: Lucie Bulánková, tel.: 607 960 534, e-mail: luciebulankova@gmail.com

 

 

 

.

 

Zavřít menu