Desáté řádné zasedání Rady města se konalo dne 24. dubna 2013. Odbor památkové péče a školství předložil návrh na rozdělení finančních prostředků pro registrované žáky v celkové výši 700 000,-Kč. Vyhlášeno bylo pořadí výběrového řízení  na pronájem plakátovacích ploch v Kutné Hoře. Celkem se přihlásili tři uchazeči, na prvním místě se umístila společnost Technické služby Kutná hora, spol. s.r.o. ……………………………………………….


10. zasedání Rady města Kutná Hora dne 24. dubna 2013

● Nejprve byly projednány záležitosti kanceláře tajemníka v rámci kterých vzali členové rady na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií.

●Ekonomický odbor předložil k projednání několik návrhů na rozpočtová opatření, dále návrhů na souhlasné stanovisko se zřízením věcného břemene RWE GasNet,s.r.o na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná Hora.

●Odbor správy majetku připravil k vyhodnocení návrh na prodej městského bytu v ul. Vítězná. Výběrové řízení z prosince 2012 bylo ukončeno z důvodu nezájmu, bylo tedy vyhlášeno nové. Uzávěrka tohoto VŘ je 12. Června. Souhlas byl vysloven s výpůjčkou nebytových prostor v ul. Trebišovská – býv. MŠ, kde chce Oblastní charita Kutná Hora provozovat sociální služby. Schváleno bylo vyvěšení záměru o výpůjčce v téže ulici tentokrát pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub ,,Sluníčko“. Vyhlášeno bylo pořadí výběrového řízení  na pronájem 14 kusů plakátovacích ploch v Kutné Hoře. Celkem se přihlásili tři uchazeči, na prvním místě se umístila společnost Technické služby Kutná hora, spol. s,r,o. Členové rady doporučili zastupitelům města souhlasit s bezplatným převodem kapličky sv. Lazara – v blízkosti plaveckého bazénu,  kterou vybudovalo občanské sdružení Denemark. Souhlas byl vysloven s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku v lokalitě tzv. Čížkova skála mezi městem Kutná Hora a občanským sdružením kutnohorská tour za účelem výstavby a provozování hřiště na dobu určitou 12 let. O pronájmu bylo rozhodnuto z důvodu, že občanské sdružení může snáze získat dotaci na výstavbu tohoto sportoviště. V budoucnu by se o správu staralo Občanské sdružení spolu s Osadním výborem Vrchlice – Žižkov.

●Odbor památkové péče a školství předložil návrh na rozdělení finančních prostředků pro registrované žáky v celkové výši 700 000,-Kč. V  letošním roce  na pravidlech rozdělování podílela aktivně sportovní komise. Jednotlivé tělovýchovné jednoty od ní obdržely dotazníky a na základě vyplněných údajů pak byly finance rozděleny.

V závěru jednání byly na vědomí vzaty zápisy komise kulturní, životního prostředí a komise cestovního ruchu, jejíhož jednání se zúčastnili i dva zástupci Osadního výboru Sedlec. Řešeno bylo parkování autobusů u kostnice a v její blízkosti. Členové rady byli seznámeni s obsahem zápisů z jednání dozorčích rad společností KH Tebis, spol. s.r.o. a Průvodcovské služby ,s.r.o.

 

11. /mimořádné/ zasedání Rady města Kutná Hora dne 6. května 2013

● Toto mimořádné jednání projednalo návrh nájemní smlouvy v lokalitě Katlov s panem J. Vágnerem. Členové byli seznámeni s výsledkem zadávacího řízení na vybavení kulturně sportovního zařízení v Malíně.

 

12. zasedání Rady města Kutná Hora dne 15. května 2013

●Ekonomický odbor předložil několik informačních sdělení, která se vztahovala k prodejům a nebo odkupu  pozemků v k.ú. Kutná Hora. Zastupitelstvu města bude předložen k odsouhlasení návrh změny katastrální hranice mezi k.ú:. Církvice, Malín, Neškaredice, Kutná Hora. Toto bylo vyvoláno komplexními pozemkovými úpravami, které v této lokalitě probíhají.

●Odbor správy majetku předložil návrhy poptávkového řízení na výměnu oken v ulicích Sedlecké  a Zámecké. Vyhlášena byla výběrová řízení na pronájmy bytů na Komenského náměstí, v ulici Benešova a Šultysova. Uzávěrka přihlášek je 24. června 2013. Souhlas byl vysloven s výpůjčkou nebytových prostor garáží v ul. Čáslavská pro Oblastní charitu Kutná Hora za účelem parkování sociálního mikrobusu Globus a služebního auta. Členové rady vzali na vědomí 3. informativní zprávu o průběhu pasportizace majetku města, odboru správy majetku bylo uložena příprava návrhu na vyhlášení výběrového řízení na realizaci pasportu veřejné zeleně a komunikací na území Kutné Hory.

●Odbor památkové péče a školství předložil zprávu o provozu MŠ a přerušení provozu školních družin v období prázdnin v červenci a srpnu. Omezení provozu MŠ bylo projednáno ředitelkami obou školek s rodiči dětí.

●Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil informativní zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 1. čtvrtletí roku 2013.

●Oddělení kultury a cestovního ruchu předložilo zprávu o realizaci nové expozice ,, Královská mincovna“ ve Vlašském dvoře. Hlavním cílem této nové expozice je návštěvníkům vyprávět poutavý příběh dějin Vlašského dvora. Proces přípravy a výroby mincí je předváděn pomocí edukativní animace, která vznikla rozpohybováním postav vyobrazených na proslulé Kutnohorské Iluminaci z konce 15. století.

N a vědomí byly vzaty zápisy několika komisí, a to školské, majetkové, bytové a komise pro sociální věci.

Dana Vepřková, místostarostka

 

Celé znění najdete na: www.mu.kutnahora.cz

 

.

Zavřít menu