Na základě šetření krajské hygienické stanice Středočeského kraje ÚP Kutná Hora (více informací ZDE) a upozornění na nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku přistoupilo město Kutná Hora jako vlastník pozemků, na kterých se zmíněné haldy nacházejí k jejich zabezpečení a následnému zasypání.

.
Zabezpečení hald se týká dvou pozemků ve vlastnictví města Kutná Hora, u silnice směrem na Libenice. V obou případech jde o narušené svahy stávajících hald, které jsou narušeny nejen erozí, ale i lidskou činností (hledání minerálů). Následně je prach s vysokým obsahem arzenu roznášen větrem do okolí hald. Rovněž hrozí nebezpečí možného závalu osob při podhrabání horních partií svahů.
„Cílem je zamezit přístup ke kontaminovaným vrstvám zeminy, zajistit svahy proti sesunutí a zabezpečit jejich stabilitu. Zásyp bude prováděn po vrstvách, přičemž je navrženo střídání vrstev inertního recyklátu s vrstvami zeminy. Takto vzniklá úprava terénu haldy bude následně oseta a osázena vegatečně nenáročnými keřovými porosty a odolnými dřevinami,“ vysvětluje starosta Martin Starý.
Upravený a ozeleněný prostor hald bude dočasně zabezpečen oplocením. Oplocení bude provedeno chovatelským pletivem upevněným na dřevěné kůly.
„V současné době bylo ukončeno navážení materiálu na zásyp hald do deponie, na místo byla dopravena mobilní třídící linka s drtičem, ze kterého budeme mít zeminu vhodnou k vrstvení při zabezpečovacích pracích. Veškeré práce by měly být definitivně hotové do konce roku 2015. K takto razantnímu navážení materiálu jsme přistoupili především proto, že při sanaci samotné buď nesmí žádné stroje po dobu tří měsíců opustit staveniště nebo musí být pokaždé, když vyjedou z lokality provedena jejich dekontaminace (dle hygienických požadavků MUDr. Rychlíkové).  Přistoupili jsme tedy k variantě první, a to navézt a připravit materiál najednou,“ dodává starosta.

Způsob zabezpečení hald naráží na odpor odborné veřejnosti
„Chápu, že z hygienického hlediska je nutné zajistit ochranu místních obyvatel před případnými škodlivými účinky sloučenin arsenu. Nelze však souhlasit se způsobem, jak se to nyní děje. Podle mého názoru je naprosto nepřípustné převrstvit montánní památku smetištním materiálem, a to i v případě, že je to materiál inertní. Do této lokality absolutně nepatří,“ napsala starostovi Martinovi Starému geoložka Jana Králová (České muzeum stříbra, p.o.), která současně zdůrazňuje světový význam hald jako mineralogické lokality. V minulosti zde byly popsány čtyři nové minerální druhy – bukovskýit, kaňkit, zýkait a paraskorodit. Díky této skutečnosti je Kaňk jako typová lokalita těchto minerálů pravidelnou exkurzní zastávkou domácích i mezinárodních odborných seminářů a konferencí.
„Všechny rizikové studie, jak se mi zdá, pracují pouze s pojmem „arsen“. Jenže v přírodě, a taktéž na našich haldách, se arsen nachází především ve sloučeninách. Zdrojem arsenu je běžný rudní minerál arsenopyrit. V povrchových podmínkách se rozkládá a přechází postupně do podoby nových sloučenin. Je zcela běžné, že takovéto nově vznikající sloučeniny nejsou rozpustné a jejich toxicita je tedy za obyčejných podmínek podstatně nižší ve srovnání s toxicitou arsenu a jeho jednoduchých sloučenin (arseniku a pod.). Z těchto důvodů považuji článek pana MUDr. Stehlíka za poněkud hysterický, zavádějící a šířící paniku mezi obyvatelstvem. Obsahuje navíc hrubé faktické chyby. K těmto otázkám by se měli vyjadřovat odborníci,“ dodává geoložka. Není sama, kdo současný postup zpochybňuje, ve stejném duchu se nese i dopis vedoucího Správy oblastních geologů ČGS Jana Čurdy z 26. května letošního roku.
Vedení města zareagovalo na připomínky odborníků, geologů a historiků, pozváním ke společnému jednání a diskuzi o dalším postupu.
„Na základě reakcí geologů a historiků, kteří požadují zachovat haldy ve své současné podobě, a požadavků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje jsme se rozhodli pro uspořádání společného jednání, jehož účelem je vzájemná osobní výměna názorů, která by měla vést k závěrečnému řešení celé situace. Jsme si vědomi cennosti lokality z hlediska geologie i historie, ale zároveň vedeme v patrnosti i ohrožení zdraví obyvatel Kaňku,“ říká starosta Martin Starý. Jednání se uskuteční 18. června.

(red)


.

Zavřít menu