Kutnohorští zastupitelé řešili regulaci hazardu v Kutné Hoře i rozpočtová opatření

– Regulace provozování hazardních her na území města Kutné Hory byla 20. června jedním z bodů jednání kutnohorských zastupitelů. Zatímco někteří zastupitelé byli pro úplný zákaz hazardu v Kutné Hoře, jiní připomínali, že žádný zákaz nezpůsobí nápravu. „Cílem vyhlášky je zlepšení veřejného pořádku a snížení kriminality,“ řekl místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. k otázce, co je vlastně cílem vyhlášky. Pro přípravu vyhlášky regulující provoz hazardních her v Kutné Hoře byly navrženy tři varianty. Úplný zákaz provozu v hernách a casinech před zastupiteli neprošel.  Přiklonili se k třetí variantě a to regulaci provozní doby pouze u heren. Byly vyjasňovány nesrovnalosti s časovým omezením provozní doby atd. Zastupitelstvo města uložilo ekonomickému odboru Městského úřadu Kutná Hora vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky podle varianty č. 3. Regulací provozování hazardních her se tak zastupitelé budou ještě zabývat.

– Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2017 a to bez výhrad a vzalo na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2017 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schvaluje rada města.

– Zastupitelé v souladu s ustanovením §§ 67 a 68 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovili počet členů Zastupitelstva města Kutná Hora pro volební období 2018 až 2022 v počtu 27 členů.

– Zřízení příspěvkové organizace města Kutná Hora „Průvodcovská služba Kutná Hora -příspěvková organizace“ zastupitelé schválili, stejně tak jako její zřizovací listinu. Schválen byl i předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12, kterým dojde k zapojení dosud vybraných sankčních plateb ve výši 520 000 Kč na pokrytí provozního příspěvku nově vzniklé příspěvkové organizace Města Kutné Hory „Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace.

– Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 – kterým dochází k přesunu finančních prostředků z Rozpočtové rezervy na zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora ve výši 1.000.000 Kč, předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 – kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře“ v odhadnuté výši 1.000.000 Kč i rozpočtové opatření EKO č. 11 – kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce „Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora“ v celkové výši 14.387.087 Kč a to z rozpočtové rezervy ve výši 7.785.775 Kč a z kontokorentního úvěru ve výši 6.601.312 Kč. –red-